اسرار طواف نساء

انسان احرام مي‏ بندد، يعني خود را در حرم خدا و در حريم خدا قرار مي‏ دهد، خود را در جايي قرار مي‏ دهد كه مال او نيست، باید با كسب اجازه وارد شود و تمامي تصرفاتي هم كه در لباس و بدن و خوراك و زندگي لازم است داشته باشد بايد با اجازه خدا، یعنی صاحب حرم باشد. تقريبا بعد از احرام آن چه براي انسان مفيد و نافع است اعم از تمامي تصرفات، چه در بدن و چه در لباس، بر انسان حرام مي‏ شود تا جايي كه حق ندارد سايبان براي خود قرار دهد، چتري بسازد يا به وسيله ديگر سايبان بسازد، اما بعد از ورود به حرم و انجام مناسك، آن چه حرام بوده بر او حلال مي ‏شود گويي با انجام وظايف خود جزء اهل بيت و اهل خانه به حساب مي ‏آید و يا به عنوان مهمان قبولش دارند كه حق دارد از آن چه حرام بوده استفاده كند بجز رابطه با زنان. گویا خداوند براي اهميت دادن به موقعيت زن در زندگي و اثبات اين كه وجود زن براي شوهر و يا وجود شوهر براي زن از بزرگ ‏ترین نعمت‏ های خداوند متعال است اجازه مخصوص را لحاظ کرده است. طواف نساء وظيفه هر دو طايفه زنان و مردان است که زنان، طواف نساء انجام دهند براي حليت شوهر خود و شوهران براي حليت همسر خود. از نظر اين كه زن، مبدأ پيدايش همه نعمت ‏ها و از آن جمله مبدأ توليد نسل و رشد اجتماع است، يك شخصيت آزاد و مهم است، ناموس خدا شناخته شده است. كساني كه ميهمان خدا هستند براي استفاده از ناموس خدا بايستي اجازه مخصوصي از خدا كسب كنند. به همين منظور خداوند متعال براي حليت زن وظيفه مخصوصي معين فرموده كه به نام طواف نساء شناخته شده است. بعد از طواف زيارت كه به معناي اجازه حضور در پيشگاه مقدس الهي و اجازه ملاقات با اين سلطان عظيم الشأن است، طواف نساء واقع مي‏ شود. مانند اين است كه بعد از اين كه به حضور سلطان واقعي خود مي‏ رسد در همان ساعت ملاقات از خداوند متعال خواهش و تمنا دارد كه از اين نعمت بزرگ كه زن باشد و يا شوهر باشد استفاده كند. به همين مناسبت طواف نساء در آخر تمامي مراسم واقع شده است. آخرين عملي كه حاجيان در حج تمتع انجام مي‌ دهند طواف نساء است كه گويي خصوصي و شخصاً از خداوند متعال كسب اجازه نموده ‏اند و خداوند به آنها اجازه داده است. اين اجازه به معناي خواستگاري دو مرتبه زن از خدا و اولياء خداست زيرا زن، بزرگ ‌ترين نعمت بهشت است كه باید با اجازه مالكان اصلي بهشت در اختيار مرد قرار ‌گيرد لذا براي بهره ‌برداري از اين نعمت اجازه خصوصي لازم است كه طواف نساء باشد. بعد از طواف نساء، زن و شوهر از افراد خانواده و اهل بيت خدا قرار مي‏ گیرند. با كسب اجازه در ملك خداوند تبارك و تعالي رسميت پيدا كرده و در آينده، زندگي خود را از نو شروع مي ‏کنند. خداوند به آنها وعده داده است كه عزت و عظمت و شخصيت آنها و دين و تقواي آنها و تمامي سرمايه ‌هايي كه در دنيا و آخرت لازم دارند حفظ كند. آنها بيمه خدا هستند در امن و امان خواهند بود تا روزي كه در درجات بهشتي خود قرار گيرند. برای این که حکمت و تاویل هر کدام از اعمال حج را بیابید به کتاب اسرار حج مراجعه فرمائید.