وحدت جهاني فقط در پناه دين اسلام به رهبری چهارده معصوم قابل ظهور است.

گرايش انسان ها به سوي وحدت جهاني امري محسوس و مطلوب است. تمامي ملت ها ضد جنگ و طالب صلحند، فقط رؤساي دنيا براي حفظ رياست، شكاف و اختلاف به وجود مي آورند. اگر ملت ها ضد جنگ و طرفدار صلح جهاني هستند بايد متحد شوند و اختلافات را با مذاكره برطرف كنند. گفتگوي تمدن ها به پيشنهاد رياست جمهوري ايران مقبول همه ملت ها واقع شده و همه ازآن استقبال كرده اند و عاقبت اين پيشنهاد طالبان صلح و عدالت را به دايره اسلام مي كشاند زيرا مواد صلح و عدالت فقط در اسلام است. اديان و مكتب هاي ديگر  غير از مكتب قرآن و اسلام به رهبري چهارده معصوم مجهز به دلائل  منطقي و حق شناسي نيست، وحدت جهاني فقط در پناه اين دين قابل ظهور است كه حقايق را چنان كه هست و قابل قبول است عرضه مي كند و از افراط و تفريط بركنار است، خدا را و اولياء خدا را چنان كه هست و قابل قبول عقل و منطق است به مردم عرضه مي كند. ديني است كه همه كس را در برابر عقل و وجدان به سوي خداي يگانه حركت مي دهد. حكومت عقلي و منطقي فقط در مسير اين دين  قابل ظهور است. ملت ها و دولت ها بدانند كه اگر از طريق گفتگوي تمدن ها وحدت جهاني به وجود نياورند به تفرقه و اختلاف خود ادامه دهند ظهور جنگ جهاني هسته اي حتميت پيدامي كند و بعد ملت ها را به صلح جهاني و وحدت جهاني و قبول دين اسلام به رهبري چهارده معصوم سوق مي دهد و علاوه خداوند متعال ملت هائي را كه با وضوح كلمه حق به اختلاف و تفرقه اندازي ادامه مي دهند محكوم به نابودي مي كند و در انتها گرايش ملت ها به قبول دين اسلام به رهبري چهارده معصوم حتميت يافته وعده الهي تحقق پيدا مي كند، چنان كه فرمود هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله ولو كره المشركون و جاي ديگر فرمود و قاتلوهم حتي لا تكون فتنه و يكون الدين كله لله و لو كره المشركون. پس وحدت جهاني در مسير اسلام قابل تحقق است كه مجهز به ملاك وحدت است  و تمامي انسان ها را در پناه حق يكسان و يكنواخت قرار مي دهد از تبعيضات نژادي و غير منطقي مبرا و منزه است. (کتاب مبادی آفرینش)