همه دوستي ها در قيامت تبديل به دشمني مي شود!

خدا مي فرمايد : لا يستوي اصحاب النار و اصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون .

هرگز اين دو گروه اهل بهشت و جهنم در زندگي مساوي و برابر نيستند. اهل بهشت بسيار و بي نهايت متنعم به نعمت هاي خدا و در مرحله دوم اين محبت ها كه انسان ها نسبت به يكديگر دارند كه مبتني بر ماديات و خورد و خوراك است. محبت مالي نسبت به يكديگر دارند يا محبت وطني و يا فاميلي و خويشاوندي و محبت هاي ديگري كه فقط به منافع مادي بستگي دارد، قابل دوام نيست. محبت كفار و منافقين و جهال، با يكديگر همه  از اين قبيل است و شايد بهترين محبتي كه فكر مي كنند قابل دوام است، محبت خويشاوندي و پدر و مادري است. تمامي اين محبت ها در زندگي آخرت تبديل به عداوت مي شود زيرا آنچه ملاك محبت بوده و از آن جمله خويشاوندي و حسب و نسب تماماً از بين مي رود. خداوند درباره حسب و نسب  مي فرمايند : لا انساب بينهم يومئذ و لا يتسائلون. حسب و نسب در زندگي آخرت مطرح نيست بلكه ايمان و تقوي مطرح است. در آيه ديگر مي فرمايد : همه دوستي ها در قيامت تبديل به دشمني مي شود مگر دوستي مؤمنين و پرهيز كاران كه عامل دوستي بين آن ها لطف خدا و اولياء خداست و تا ابد قابل دوام است و علاوه اين دوستي ها در زندگي آخرت تبديل به دشمني مي شود زيرا دوستان يكديگر را به كفر و گناه مي كشانند و يا لااقل آنها را از قبول دين و اطاعت خدا باز مي دارند و در زندگي آخرت كه يكي از دوستان مشاهده مي كند دوست ، او را به جهنم كشيده و يا از دين خدا محروم كرده است اين آقا است دوستي او تبديل به دشمني مي‌شود. اهل جهنم سه نوع عذاب دارند: يكي عذاب محروميت از نعمت ها و ديگر اين كه بندگان خدا را عذاب كرده اند و عذاب ها به خود آنها بر گشته و سوم عذاب عداوت و دشمني افرادي كه يا آنها را به جهنم كشانيده اند و يا از قبول دين خدا باز داشته اند. پس براي هر كافري سه نوع عذاب مقدر است: يكي محروميت از تمام نعمت ها، دوم معذب شدن به عذاب هائي كه عامل آن ها در زندگي دنيا بوده اند. سوم عداوت و دشمني افرادي كه آن ها را به جهنم كشنيده اند و يا از قبول دين خدا محروم كرده اند. متقابلا اهل بهشت به سه نوع نعمت متنعمند: اول تا بي نهايت متنعم به نعمت هاي مادي خدا هستند كه از نظر لذت و كيفيت قابل مقايسه به ماديات دنيا نيست. دوم لذت برخورداري از لطف و محبت انسان ها و تشكر و قدر داني كساني كه آنها را هدايت نموده و به زندگي بهشتي كشانيده اند. سوم، برخورداري از لطف خدا و اولياء خدا كه از نظر عظمت و اهميت قابل وصف نيست. (کتاب اسرار حجّ)