امتياز حق مادر نسبت به حق پدر

ازطريق اخبار و روايات و آيات قرآن اين طور کشف مي شود که مادران بر فرزندان خود نسبت به پدران حق خصوصي پيدا مي کنند که همان حق خصوصي دليل ترجيح و امتياز حق مادر بر فرزند نسبت به حق پدر است. امام چهارم عليه السلام در صحيفه سجاديه آنجا که حقوق والدين را يادآوري مي کند و درباره پدر و مادر دعا مي کند. پس از بيان حق مشترک پدر و مادر انسان را به حقوق مخصوص مادر توجه مي دهد، زحماتي که مادر براي پرورش فرزند متحمل مي شود از همان ابتداي حمل تا روزي که او را از شير باز مي دارد تا دوران هفت سالگي که فرزند خود را روبه راه مي کند يادآوري مي نمايد و بعد از يادآوري آن زحمات، بيشتر درباره مادر خود دعا مي کند و ضمن دعاي خود اظهار مي دارد که پروردگارا من هرگز قادر نيستم که زحمات مادر خود را جبران کنم و به ميزاني که او به من بهره رسانيده و حق مرا رعايت کرده است حق او را رعايت کنم. من هرگز توانايي آن را ندارم خدمت و احسان او را به خدمت و احسان خود جبران نمايم. از تو اي پروردگار، من خواهش مي کنم که براي اداي حق مادر از من نيابت کني و تو پاداش او را از جانب من آنچنان که شايسته است برساني. دليل عدم توانايي انسان براي رعايت حق مادر همين است که پيدايش يک چنان کيفيتي که فرزندان در دوران کودکي دارند و پدر و مادر به آنها خدمت مي کنند درباره فرزندان نسبت به پدر و مادر ممکن نيست و يا اگر چنان کيفيتي بوجود آيد و احتياج پدر و مادر به فرزندان مانند احتياجات دوران کودکي فرزندان به پدر و مادر شود باز هم با آن کيفيتي که پدر و مادر به فرزند خدمت کرده اند فرزندان نمي توانند به پدر و مادر خدمت کنند به خصوص اگر احتياجات پدر و مادر به فرزندان مانند دوران کودکي فرزندان باشد بازهم اين امتياز براي مادران باقي مي ماند که آنها فرزند خود را نُه ماه در رحم خود نگهداري کرده اند و او را در شكم خود حمل نموده اند که يک چنين حملي متقابلا بين مادران و فرزندان ممکن نيست. در احاديثي که از رسول خدا روايت کرده اند آمده است که روزي جواني خدمت پيغمبر اکرم رسيد و عرضه داشت يا رسول الله مادر من از نظر ناتواني و ضعف و پيري به حالي افتاده است که نمونه همان زحماتي که در دوران کودکي براي من کشيده من هم براي او مي کشم، به دوش خود او را حمل مي کنم از جايي به جايي مي برم ، در تغذ يه و شستشو و تطهير و ساير خدماتي که لازم دارد مانند دوران کودکي براي او زحمت مي کشم، آيا در اين خدمات، حق او را اداء نموده ام و يا اين که حقوق او به حال خود باقي است . رسول خدا ص فرمود با يک چنين زحماتي که متحمل مي شوي باز هم حق مادر را اداء نکرده اي زيرا مادر دردوران کودکي که تورا از جايي بجايي حمل مي کرد و عهده دار تغذيه و شستشو و تطهيرات تو بود اگر مشاهده مي کرد که تبي يا دردي به تو عارض شده است از  آن تب و درد ناراحت مي شد و تو امروز از تب و درد او به آن ميزان ناراحت نيستي و با آن کيفيتي که به تو خدمت کرده است نمي تواني خدمت کني، پس نمي تواني کاملا حق مادر را رعايت کني.  نمونه اين اخبار و احاديث که به مادران از نظر حقوقي که به فرزندان دارند امتياز مي دهد.  آيه 13 سوره لقمان است که در آن آيه خداوند ابتداء حق مشترک پدر و مادر را يادآوري مي کند و بعد از آن به توضيح حق مادر مي پردازد ودوران حمل و شيرخوارگي را تذکر مي دهد و ضمنا به فرزندان دستور مي دهد که بيشتر و بهتر از همه بايستي حق مادر را رعايت کنيد.  وليکن نکته قابل توجه در اداء حقوق پدر و مادر اين است که مرحله خدمت به پدر و مادر از مرحله اطاعت و فرمانبري آنها جدا است. اطاعت از پدر و مادر عمل کردن مطابق دستورات و افکار آنها حساب جداگانه اي دارد و اين اطاعت از خدمت به آنها جدا مي باشد، پدر و مادر بر فرزندان حق خدمت و احسان دارند نه حق فرماندهي و فرمانبرداري. در بسياري از موارد اين دو حقوق با يکديگر اشتباه مي شود. پدر و مادر به خود حاکميت مي دهند که بايستي به فرزندان خود دستوراتي در تمام مسائل زندگي بدهند و فرزندان آن دستورات را اجرا کنند خواه آن دستورات مطابق دين فرزندان و يا مصلحت زندگي آنها باشد و يا نباشد . پدر و مادر دين و عقيده خود را بر فرزندان تحميل مي کنند و فرزندان را ملزم مي نمايند که در دين و عقيده مانند آنها و يا مشابه آنها باشند و يا اين که در بسياري از موارد براي مطالبه حق خود فرزندان را وادار به تضييع حقوق ديگران مي کنند و فکر مي کنند که حق آنها بر فرزندان بر ساير حقوق مي چربد و فرزندان وظيفه دارند که پيش از رسيدگي به حق زن و بچه و يا شوهر و يا فرزندان خود به حق آنها رسيدگي کنند و گاهي اين حقوق و حاکميت ها آن قدر گسترش پيدا مي کند که پدر و مادر فرزندان خود را وادار به طلاق دادن زن خود و ازدواج با زني که مطابق ميل خود آنها است مي نمايند در اين مرحله خيلي گرفتار افراط و تفريط شده اند که غالبا حقوق خدمت را با حقوق ولايت و حاکميت اشتباه مي کنند.  در اين جا هم براي توضيح و تفکيک حق ولايت و حاکميت از حق احسان و خدمت لازم است مطالبي يادآوري شود تا در انتظارات حقوقي پدر و مادر از فرزندان اعتدالي بوجود آيد و هرکدام از آنها به حقوق واقعي خود آشنايي پيدا کنند.  خداوند در يکي از آيات قرآن در مورد اطاعت پدر و مادر و يا رعايت حقوق آن دستوراتي مي دهد که ضمن اين دستور احسان و خدمت به پدر و مادر از ولايت و اطاعت آنها جدا مي شود در اين آيه مي فرمايد: اگر پدر و مادر تو را وادار به شرک و يا نافرماني خدا کردند اطاعت آنها نکن وليکن تا مي تواني به آنها خوشرفتاري و خدمت کن. در اين جا خداوند حق حکومت وولايت را به خود اختصاص داده و به تمامي انسانها دستور مي دهد که خود را در خط اطاعت و ولايت خدا قرار دهند. (کتاب آزادی ثمره آگاهی است)