اول مرغ بود یا تخم مرغ ؟؟؟؟

تولد حضرت عيسي (ع) و زايمان مريم بزرگ ترين جلوه گاه قدرت و عظمت خداوند متعال است كه خداوند در سوره تحريم كه ضمن آيه اي حضرت مريم را به پاكي و طهارت ستايش مي كند ميفرمايد: ما مريم و بچه او را آيت بزرگي براي اثبات عظمت و قدرت خود قرارداديم تا به اين وسيله مردم را از دايره حكومت طبيعت و هوي و هوس خارج كنيم و در دايره ايمان و اطاعت خود قرار دهيم. خداوند مي دانست كه مردم به همان دليل كه خود اسير طبيعت هستند و طبيعت آب و خاك و زمان و مكان بر آنها حكومت دارد خدا را هم اسير طبيعت  مي دانند و يا اصلا منكر خدا هستند و به طبيعت عقيده دارند. طبيعيون و الهيون دو فرقه بزرگ تاريخ اند كه از ابتداي ظهور حيات و انسان دركره زمين با يكديگر به جنگ و نزاع مشغول بوده اند. طبيعيون مي گويند هرچه هست اقتضاي طبيعت است. اين خاصيت آب و خاك و هوا و نور و حرارت است كه جمادات، نباتات و حيوانات و انسان ها را بوجود آورده، موجودي بنام خدا كه حاكم بر طبيعت باشد وجود ندارد و اين قوانين طبيعت و اقتضاي آب و هوا قابل نقص نيست. پيدايش هر چيزي را به علت طبيعي آن مربوط مي كنند و مي گويند خاصيت آب و خاك، ايجاد نباتات بوده و خاصيت نطفه و رحم انسان و حيوان، پيدايش نسل و توليدمثل است. هرگز اين قانون طبيعت تزلزلي پيدا نمي كند، ممكن نيست بدون آب و خاك، گياهي سبز شود و يا بدون پدر و مادر، فرزندي بوجود آيد. طبيعيون با هم عقيده دارند كه انسان ها خلاصه و نتيجه عوامل طبيعت هستند و اين اقتضاي شيميائي و فيزيكي عناصر خاك است كه در انسان جمع شده و مبدأ پيدايش عقل و شعور و حيات در انسان شده است. مي گويند كه انسان سرآمد مخلوقات و موجودات مي باشد. فقط انسان است كه عقل و شعور دارد و بر پايه عقل و شعور خود مي تواند حاكميت بر غير خود پيدا كند.  لذا آنها خود را حاكم مطلق مي دانند و خود را خداي طبيعت مي شناسند. عقيده به موجودي بهتر و بالاتر از انسان بنام خدا و يا فرشته ندارند و اين حاكميت آنها را به جائي كشانيده كه قائل به استقلال وجود انواع عالم از انسان و يا حيوانات ديگر نيستند. مي گويند انسان در ابتداي خلقت نوع مستقلي نيست كه با اراده خدا ساخته شده باشد بلكه انسان هاي اول و يا اولين انسان زائيده شده حيوانات هستند. حيواناتند كه انسان بوجود آورده اند نه اين كه انسان اول، بدون پدر و مادر با اراده خدا خلق شده باشد زيرا پيدايش يك انسان و يا حيوان بدون زاد و ولد و بدون مداخله پدر و مادر محال است بلكه انسان هاي اول به ميمون ها مربوط ميشوند. اولين انسان از ميمون متولد شده و شكل ميموني خود را در اثر اقتضاي محيط و آب و هوا از دست داده و آن ميمون هم از ميمون هاي قبلي و بالاخره از حيوانات شبيه تر به خود آن حيوان ديگر تا زماني كه حيوانات چرنده و پرنده از حشرات و كرم ها بوجود آمده اند و آن حشرات از نباتات توليد شده اند. نباتات هم از نباتات ضعيف تر تا بالاخره همه انسان ها و حيوان ها و حشرات و نباتات به خزه هاي كنار نهرها و درياها مربوط ميشود كه آن خزه ها از سلول هاي اوليه نباتي ساخته شده اند .اين سلسله مواليد از انسان و حيوان و حشرات و نباتات ميليون ها سال پيش از اين خود به خود ساخته شده اند. هر كدام از آنها كه ساده تر بوده است مبداء پيدايش نباتات و حيوانات بهتر شده و باز آن حيوانات ساده تر مبداء پيدايش حيوان بهتر تا اين كه در طريق تكامل تدريجي با قانون نشو ارتقاء آخرين نوع حيوان مانند ميمون ها بوجود آمده اند كه از حيوانات قبلي به انسان نزديك ترند و از اين ميمون ها آخرين نوع حيوان كه همين انسان ها باشند ساخته شده اند و ممكن است در آينده همين انسان ها مبدأ پيدايش نوع كامل تري شوند. بالاخره ماديون و طبيعيون همه چيز را زائيده طبيعت از طريق توالد و تناسل مي دانند، عقيده ندارند كه نوعي از انواع حيوانات بدون توالد و تناسل ساخته شده باشد. اگر از آنها بپرسي كه در اولين مرتبه مرغ ساخته شده و تخم از او بوجود آمده و يا تخم ساخته شده و مرغ توليد شده مي گويند مرغ از تخم حشرات پيدا شده و آن حشرات از تخم نباتات تا برسد به اولين سلول نباتي. در اين جا اگر از آنها بپرسند كه اولين سلول نباتي از كجا بوجود آمده؟ آيا آن هم پدر و مادري داشته و يا از خاك توليد شده در جواب عاجز مي شوند. دلائل ردّ طبعيون: طبيعيون در عالم طبيعت به علت و معلول و يا زاد و ولد عقيده دارند مي گويند: هر فرزندي از پدر و مادر بوجود مي آيد كه آن پدر و مادر بجاي اصل و بجاي علت هستند و اين فرزند بجاي معلول آن علت مي باشد. طبيعيون و الهيون هر دو عقيده دارندكه فرع بدون اصل پدر و مادر ممكن نيست. از طرفي روي يك قاعده عقلي و علمي هر فرعي كه به اصل مربوط مي شود. در آخر كار بايستي اصلي مستقل باشد، فرع نباشد و به اصل ديگري مربوط نشود. يعني هرچيز كه خود به خود پيدا نمي شود بايستي به چيزي مربوط شود كه خود به خود پيدا شده. مي گويند هر عرضي بايستي به ذات مستقلي مربوط شود يعني موجود بدون استقلال، عاقبت كار بايستي مربوط شود به يك موجود مستقل. مثلا در يك ماشين متحرك مشاهده مي كنيم كه هرقطعه اي از قطعات ماشين بوسيله قطعه ديگر حركت مي كند مي گوئيم گازها چرخ و پره ها را حركت مي دهند و ماشين را راه مي برند مي پرسيم پس گازها را چه چيز حركت مي دهد؟ جواب مي دهيم كه حرارت باعث حركت گازها مي شود. حرارت از كجا بوجود مي آيد؟ جواب مي دهيم كه شعله برق علت پيدايش حرارت مي شود. شعله برق به چه وسيله حركت مي كند ؟ جواب مي دهيم كه شعله برق به اراده راننده . اراده راننده از كجا پيدا مي شود؟ جواب مي دهيم كه اراده راننده خود به خود هست و خدا در وجود او خلق كرده. پس اراده راننده اصل مستقل است كه نيروي برق و حرارت و سرعت گازها و حركت قطعات ديگر از آن توليد مي شود. اراده راننده اصل است و آن چه با اراده راننده حركت مي كند فرع برآن اصل شناخته مي شود. پس هرفرعي بايستي به اصل منتهي شود كه آن اصل خود به خود باشد. همين طور در طبيعت تمام موجوداتي كه متولد شده اند از انسان و حيوان و نباتات فرعند كه لازم است به اصلي مربوط شوند كه آن اصل خود به خود و يا به اراده كسي پيدا شده باشد. در اين جا به طبيعيون عالم مي گوئيم آن اولين سلول گياهي كه بدون پدر و مادر بوجود آمده است چيست. اگر شما مي گوئيد هر سلول حيواني و يا گياهي بايستي از پدر و مادري متولد شده باشد پس اولين سلول بدون پدر و مادر پيدا شده در نتيجه ثابت مي شود كه در طبيعت يك موجود زنده اي بنام سلول گياهي حياتي بدون پدر و مادر ايجاد شده و آن سلول حياتي بدون پدر و مادر باعث پيدايش سلول هاي ديگر و حيوانات ديگرشده است. پس روي قاعده عقلي صرف نظر از گفته پيغمبران و كتاب هاي آسماني لازم است كه اولين موجود زنده بدون پدر و مادر پيدا شده باشد و اكنون كه ممكن است و يا لازم است در ابتداي طبيعت موجود زنده اي بدون پدر و مادر خلق شود چه مانعي دارد كه در اوّلين مرتبه مرغي بدون تخم مرغ خلق شده باشد و يا گياهي بدون تخم سبز شده باشد و يا اين كه حيواني و انساني بدون واسطه حيوان و انسان ديگر كه پدر و مادر او باشند آفريده شده باشند. اگر موجود زنده بدون پدر و مادر ممكن نيست اولين سلول زنده هم بدون پدر و مادر ممكن نيست. نتيجه اين كه پيدايش حيات و زندگي در روي كره زمين ممتنع و غيرممكن بوده و يا اين كه اولين موجود زنده هر چند كه اولين سلول حياتي باشد، بدون وساطت پدر و مادر خلق شده، پس به دليل عقل اولين موجود زنده بدون پدر و مادر بوده است خواه حيوان باشد و يا حشرات باشند و يا سلول هاي زنده گياهي يا حيواني. براي اين كه سلول هاي زنده در گياه و حيوان يكسان است. در واقع سلول هاي زنده عالم، قطعات يدكي ماشين هاي وجود گياه و حيوان و انسان بشمار مي رود. همين تك سلولي ها مجتمع شده اند و از اجتماع آنها صورت هاي گياهي و حيواني بوجود آمده است. پس طبيعيون و الهيون چاره اي ندارند معتقد شوند كه اولين موجود زنده بدون وساطت پدر و مادر پيدا شده است و حالا فرق ندارد يك انسان بدون پدر و مادر خلق شده باشد يا يك حيوان و يا يك سلول نباتي و حيواني.  خداوند متعال مي داند كه افكار مردم عالم در اسارت عوامل طبيعي بوده و همه انسان ها اسير علت و معلول هستند، طبيعت مانند قطار و يا طياره اي در حركت است. تمام اجزاء و قطعات آن بسوي مقصد نامعلومي حركت مي كند. انسان هائي كه شاهد و ناظر طبيعت هستند مانند بچه هائي هستند كه از دور به طياره و يا قطار نگاه مي كنند در آن قطار و طياره همه چيز را به جز راننده و خلبان مي بينند و چون راننده از نظر آنها پنهان است خيال مي كنند كه اجزاء ماشين و قطار خود به خود ساخته شده و به اقتضاي ذاتي خود حركت مي كنند تا وقتي كه يك عمل غير طبيعي در قطار و ماشين مشاهده نكرده اند اعتقاد بوجود راننده پيدا نمي كنند به ناگاه مي بينند كه طياره به زمين مي نشيند، قطار متوقف مي شود و باز حركت مي كند. فرود آمدن طياره و توقف قطار آنها را بوجود راننده و خلبان هدايت مي كند، اعتقاد پيدا ميكند كه سواي حركت چرخ و پره ها عامل ديگري بيرون از اقتضاي قطعات يدكي ماشين و قطار را حركت مي دهد. طبيعت درست مانند يك كارخانه و يا يك قطار در تحرك و تحول است همه چيز در عالم خود را و جاي خود را تغيير مي دهند. خاك ها تبديل به نباتات، به حيوانات همين طور انسان ها و حيوان ها در تغيير و تحول هستند. ما آنچه در عالم مي بينيم حركات و تحولات طبيعت است. از عوامل داخلي و ذاتي آن بي خبر هستيم. اگر دائم طبيعت و زندگي انسان ها يكنواخت و به يك حال باشد برخلاف عوامل و قاعده طبيعت، كاري ظاهر نشود فكر انسان ها متوجه خدائي كه طبيعت را آفريده و اين همه تغييرات در آن ايجاد مي كند نمي شود، منكر وجود خدا مي شوند و افكار همه در اسارت عوامل طبيعت قرار مي گيرد. در اين جا خداوند متعال به اراده خود تحولات غيرطبيعي در طبيعت بوجود مي آورد، در حالي كه عوامل پيدايش برف و باران كاملا مجهز است. دريا و صحرا و آفتاب به اقتضاي خود باقي است. خشكسالي بوجود مي آورد و در حالي كه عوامل طبيعت براي پيدايش كثرت ارزاق و ميوه ها كاملا آماده است. ارزاق و ميوه ها را كم مي آفريند و يا آن چه آفريده است از بين مي برد، همچنين در حالي كه انسان ها در اجتماع يك جور و يكنواخت فكر مي كنند خداوند انساني غيرطبيعي مي سازد كه او بالاتر از سطح افكار مردم، فكر و دانشي بوجود مي آورد و كتاب و مذهبي مي سازد، همه اين تغييرات و تحولات در عالم طبيعت و در اجتماع انسان ها براي اين است كه افكار مردم را به ماوراء طبيعت مربوط سازد و معتقد بوجود خدا شوند. (کتاب شخصیت حضرت زهرا و مریم س)