آيا خداوند اول فضا را ساخته يا فضا خود بخود بوده است؟

فضا نامتناهي است زيرا شيئ موجودی نيست که ابتدا و انتها داشته باشد. بطور کلي زمان و مکان هيچ کدام موجوديت واقعي ندارد. در واقع عدم مطلق هستند. وقتي که شيئی مي سازيم جاي آن شيئ را "مکان" ميناميم و اگر حادثه اي به وجود آيد ساعت وقوع حادثه را زمان ميناميم. پس زمان و مکان، اعتباري هستند، حقيقي و واقعي نيستند. خدا يا انسان براي ساختن کسي و يا چيزي لازم نيست ابتدا زماني بسازند و مخلوق خود را در آن زمان بيافرينند و همچنين انسان ها لازم نيست ابتدا مکاني بسازند بعد صنعت خود را در آن مکان به وجود آورند. مکان هم به همين معنا است. اگر فضا مخلوق خدا باشد آن هم فضا لازم دارد و باز فضاي قبلي فضا لازم دارد. در اين صورت صنايع الهي يا انساني به تعطيلي مي کشد. پس فضا، مخلوق نيست. زمان هم همينطور. اين دو موجود مستقلي نيستند بلکه عدم محض هستند. وقتي که خلقي خلق مي شود به مناسبت اين خلق، زمان و مکان هم ظهور پيدا مي کند. پس ما در اينجا مي گوييم زمان و مکان که عدم محض است، نامتناهي است. از قدرت خدا يا خلق خدا خارج است که بتوانند زمان و مکان را به آخر برسانند و به جايي بروند که ديگر مکاني و فضايي نباشد. اين دو مفهوم "زمان و مکان"، عدم محض است و عدم، نامتناهي است. عدم، محدوديت پيدا نمي‏ کند. مال و ثروت شما محدود است وليکن عدم وجود مال و ثروت نامحدود است. مي تواني بگويي چقدر دارم اما نمي تواني بگويي چقدر ندارم. ندارم که عدم است نامحدود است. (شرح خطبه اشباح)