تکلیف شنوندگان غیبت در مجالس

شنوندگان در مجلس غيبت لازم است كه تهمت‌ زنان را زجر دهند، مطالبي را كه انتشار داده‌ اند تكذيب نمايند تا بساط غيبت خود را برچينند و لب فرو بندند، زيرا غيبت و تهمت روابط مردم را با يكديگر تيره مي كند و خوش گماني آنها را نسبت به بندگان خدا از بين مي برد. خوش گماني و حسن ظنّ به مردم بهترين سرمايه ‌اي است كه از نظر امور اجتماعي مايه موفقيت انسان‌ها مي شود. دوستي و مهرباني مردم با يكديگر و شماره دوستان آنها به ميزاني است كه با هم خوش عقيده و خوش گمانند. شما به هر كس عقيده داشته باشيد از ملاقات و زيارت او لذت مي بريد و   هر چه تعداد دوستان انسان بيشتر باشد رفاه و آسايش و همكاري زيادتر است. دوستي دوستان و محبت آنها به هم مانند شجره است، در  این ميان، تهمت ‌زنان و غيبت‌ گران مانند اره و تيشه ‌اي هستند كه شاخه‌ هاي درخت دوستي و محبت را قطع مي‌كنند. پس براي اينكه چنين اره و تيشه ‌اي بكار نيفتد و رابطه انسان را با دوستانش قطع ننمايد بهتر اين است كه در اولين مرتبه بساط غيبت‌گران برچيده شود تا نتوانند به زبان خود دل شما را با دوستان تيره كنند. پرخاش به غيبت‌گران در مجلس غيبت درست به منزله جلوگيري از اره و تيشه قطع شجره محبت است. خداوند متعال به تهمت زنان مي گويد كه اگر در ادعاي خود راستگو هستند چرا چهار نفر شاهد نياورند. پس حالا كه چهار تا گواه نمي آورند، آنها در نزد خدا دروغگو هستند. (تفسیر سوره نور)