انسان ها موجودات ابدی هستند.

موجوديت‌ مادي‌ و روابط‌ مادي‌ انسان‏ ها با خود و ديگران‌ و همة‌ كائنات که‌ از اين‌ موجوديت‌ مادي‌ انسان‌، 75 صفت‌ پيدا مي‌ شود كه‌ پايه‌ و ماية‌ حركات‌ تكاملي‌ انسان‌ است. ماديت‌ انسان‌ هستة‌ مركزي‌ وجود انسان‌ يا تنه‌ و ريشة‌ شجرة‌ وجود انسان‌ است.‌ خداوند مي ‌فرمايد: اين‌ اصل،‌ ثابت‌ است‌ يعني‌ هر چيزي‌ در عالم‌ فاني‌ مي ‌شود و بعد از فنا لازم‌ نيست‌ تجديد حيات‌ پيدا كند وليكن‌ تنها موجودي كه‌ هرگز فاني‌ نمي‌ شود خواب‌ و بيداري‌ دارد، موت‌ و حيات‌ دارد وليكن‌ تا ابد هست‌ و زندگي‌ مي ‌كند وجود انسان‌ است‌. خداوند از روزي كه‌ انسان‌ را خلق‌ مي ‌كند حكم‌ ابديّت‌ او را هم‌ صادر مي‌ كند. مي‌ فرمايد: اين‌ انسان‌ تا ابد خواهد‌ بود، خواه‌ در بهشت،‌ در نعمت‌ و آسايش‌ باشي‌ يا در جهنّم‌ و در عذاب‌. هرگز خداوند از خلقت‌ تو نادم‌ نمي ‌شود كه‌ چرا تو را آفريده.‌ اگر نهالي‌ بودي‌ كه‌ در باغ‌ خدا پرورش‌ يافتي‌ در وجود خودت‌ بهشتي‌ خواهي‌ شد كه‌ تا ابد ثمرات‌ وجودي‌ خود را در اختيار ديگران‌ مي‌ گذارد و اگر از خط‌ اطاعت‌ منحرف‌ شوي‌ در عذاب‌ و بدبختي‌ قرار خواهي‌ گرفت،‌ درخت‌ زقّومي‌ شناخته‌ مي‌ شوي‌ كه‌ براي‌ خود و ديگران‌ جز ثمرات‌ تلخ‌ و ناگوار چيزي‌ ندارد. پس‌ كلمة‌ اصلها ثابت‌ فقط‌ به‌ وجود انسان‌ مرتبط‌ مي‌ شود كه‌ خدا هرگز او را فاني‌ نمي كند. در بهشت‌ باشد مي‌ گويد: خالدين‌ فيها ابداً، در جهنّم‌ هم‌ باشد مي‌ گويد: خالدين‌ فيها ابداً. گاهي‌ خداوند از اين‌ گورستان‏ ها كه‌ محل‌ دفن‌ انسان‏ ها شده‌ تعبير به‌ انباري‌ مي ‌كند كه‌ كالاهايش‌ را به‌ آنجا سپرده‌ است.‌ تاجرها مال‌ التجارة‌ خود را كه‌ در ابتدا خيلي‌ زياد است‌ تحويل‌ انبار مي‌ دهند بعد از چندي‌ قسمتي‌  از آن‌ را از انبار خارج‌ مي‌ كنند تا به‌ فروش‌ برسانند. اگر كالايي‌ ضايع‌ شده‌ باشد كه‌ قابل‌ استفاده‌ نباشد آن را در بيابان‌ مي ‌اندازد و مثل‌ خاكروبه ها در زمين‌ دفن‌ مي ‌كنند يا در جاي‌ ديگر. خداوند مي ‌فرمايد: هر انساني كه‌ از دنيا مي ‌رود تحويل‌ انبار خدا داده‌ مي‌ شود. گورستان ‏ها انبار ذخاير وجودي‌ انسان هاست‌ و در آينده‌ كه‌ دورة‌ آخرت‌ باشد خداوند آنها را از انبار خارج‌ مي ‌كند و به‌ نمايش‌ مي‌ گذارد. پس‌ انسان‌ يك‌ اصل‌ ثابتي‌ است‌ كه‌ هرگز فاني‌ نمي ‌شود وليكن‌ حيوانات‌ يا جمادات‌ و نباتات‌ چنين‌ نيستند حيواني‌ كه‌ مي‌ ميرد لازم‌ نيست‌ همان‌ حيوان‌ زنده‌ شود بلكه‌ حيوان‌ ديگري‌ به‌ جاي‌ او زنده‌ مي ‌شود، يا درختي‌ و گياهي‌ كه‌ مي ‌خشكد لازم‌ نيست‌ همان‌ درخت‌ و گياه‌ دو مرتبه‌ سبز شود بلكه‌ درخت‌ و گياه‌ ديگري‌ به‌ جايش‌ مي ‌رويد. بعضي‌ ها به‌ قسمتي‌ از آيات‌ قرآن‌ استدلال‌ مي ‌كنند و مي ‌گويند روز قيامت‌ حيوانات‌ هم‌ محشور مي‌ شوند مثل‌ انسان‏ها كه‌ زنده‌ مي ‌شوند و به‌ صحراي‌ محشر مي‌ روند به‌ آية‌:  و اذا الوحوش‌ حشرت‌ استدلال‌ مي ‌كنند يعني‌ وحشي‌ ها هم‌ دو مرتبه‌ زنده‌ مي ‌شوند. حيوانات‌ تكليف‌ ندارند تا در اثر تكليف‌ الهي‌ به‌ خوب‌ و بد يا عادل‌ و ظالم‌ تقسيم‌ شوند تا خداوند آنها را زنده‌ كند. حيوانات‌ خود را نمي ‌شناسند و خود را مطالبه‌ نمي‌ كنند وليكن‌ انسان‏ها خود را مي ‌شناسند و حيات‌ خود را مي‌ خواهند و مطالبه‌ مي ‌كنند. اگر كسي‌ به‌ حيات‌ انساني‌ خاتمه‌ دهد در معرض‌  ايراد و پرخاش‌ قرار مي‌ گيرد. آن‌ انسان‌ حق‌ خود را مطالبه‌ مي ‌كند و به‌ او اعتراض‌ مي ‌نمايد كه‌ چرا به‌ حياتش‌ خاتمه‌ داده‌ و او را از بين‌ برده‌ است‌ وليكن‌ حيوانات‌ شئ هستند، علم‌ و دانش‌ ندارند كه‌ خود را و زندگي‌ خود را بشناسند و حيات‌ خود را از كسي‌ مطالبه‌ كنند يا لااقل‌ تشخيص‌ دهند كه‌ حق‌ حيات‌ دارند. انسان‏ها در اثر علم‌ و دانشي‌ كه‌ پيدا مي‌ كنند براي‌ خود حق‌ حيات‌ قائلند. مي ‌گويند بايستي‌ زنده‌ باشيم‌ و زنده‌ بمانيم.‌ با كسي‌ كه‌ بخواهد به‌ حيات‌ آنها خاتمه‌ دهد مي‌ جنگند. اگر خداوند آنها را زنده‌ نكند به‌ زبان‌ بي‌ زباني‌ يا زبان‌ حال‌ اعتراض‌ مي ‌كنند كه‌ خدايا اگر ما را نمي ‌خواستي‌ چرا آفريدي‌ و اكنون‌ كه‌ آفريدي‌ و طعم‌ حيات‌ به‌ كام‌ ما چشاندي،‌ چرا به‌ زندگي‌ ما خاتمه‌ دادي.‌ اگر حيات‌ ما منطقي‌ بود چرا گرفتار مرگ‌ شديم‌ يا اگر مرگ‌ ما منطقي‌ بود چرا از اول‌ خلق‌ شديم‌؟ در برابر يكچنين‌ سؤالاتي‌ خداوند به‌ آنها جواب‌ مي دهد كه‌ من‌ شما را فاني‌ نمي‌ كنم‌، به‌ حيات‌ شما خاتمه‌ نمي‌ دهم‌ بلكه‌ شما را از عالَمي‌ به‌ عالَمي‌ ديگر انتقال‌ مي‌ دهم‌ تا وسايل‌ بهتر و بيشتري‌ در اختيار شما قرار دهم‌. به‌ همين‌ منظور كه‌ انسان‏ها حيات‌ خود و وابستگان‌ خود را از خدا مطالبه‌ مي ‌كنند، هر پدر و مادري‌ فرزندان‌ خود را مطالبه‌ مي ‌كنند و نيز فرزندان،‌ پدر و مادر و برادر و خواهر خود را. خداوند اين‌ مطالبات‌ را جواب‌ مي‏ دهد و مي ‌فرمايد: دوباره‌ در زندگي‌ آخرت‌ تمامي‌ شما را به‌ حيات‌ بر مي ‌گردانم‌ و يك‌ زندگي‌ اجتماعي‌ همگاني‌ برايتان‌ مي ‌سازم.‌ به‌ همين‌ مناسبت‌ كه‌ انسان‌ يك‌ موجود ابدي‌ است‌ و هرگز خداوند او را فاني‌ نمي‌كند به‌ درخت‌ باروري‌ تشبيه‌ شده‌ كه‌ خداوند مي‌فرمايد: اصلها ثابت‌. يعني‌ ريشه‌ و اصل‌ اين‌ درخت‌ كه‌ همين‌ بدن‌ و موجوديت‌ مادي‌ او باشد ثابت‌ است‌ و هرگز فاني‌ نمي‌ شود، خواه‌ در جهنّم‌ باشد، خواه‌ در بهشت‌. قسمت‌ ديگر اين‌ شجره‌ را به‌ عنوان‌ شاخ‌ و برگ‌ تعريف‌ مي‌ كند مي ‌فرمايد: و فرعها في‌ السماء. يعني‌ شاخ‌ و برگ‌ اين‌ درخت‌ تنومند به‌ آسمان‏ها بالا رفته‌ و فضاي‌ آسمان‏ها يا فضاي‌ افكار بشر را فرا گرفته است‌. (کتاب خلقت عالم و آدم)