داستانی از شفاعت امام رضا ع پیرامون نوع گرفتاری در کفر و گناه

داستاني‌ را كه‌ مربوط‌ به‌ شفاعت‌ امام‌ هشتم‌ عليه‌ السلام‌ درباره‌ كسي‌ كه‌ ظلم‌ به‌ آن‌ حضرت‌ كرده‌ بود نقل‌ شود تا معلوم‌ شود چگونه‌ كفر و گناه‌ تمام‌ درهاي‌ خير و بركت‌ را به‌ روي‌ انسان‌ مي ‌بندد كه‌ آن‌ درها به‌ دست‌ هيچكس‌ خدا يا خلق‌ خدا قابل‌ افتتاح‌ نيست‌. مامون‌ عده ‌اي‌ را در مدينه‌ مامور كرده‌ بود كه‌ متعرض‌ خانه‌ و زندگي‌ حضرت‌ علي‌بن‌موسي‌ ابن‌ الرضا شوند و آنچه‌ در داخل‌ خانه‌ دارد غارت‌ كنند مأمورين‌ به‌ عنوان‌ تفتيش‌ و تجسس‌ كه‌ مبادا آن‌ حضرت‌ اسلحه‌ جمع‌ كرده‌ تا بر عليه‌ مامون  قيام‌ كند در خانه‌ آن‌ حضرت‌ آمدند وليكن‌ بيشتر مأموريت‌ داشتند كه‌ زن‌ و مرد هر چه زيور آلات‌ دارند غارت‌ كنند حضرت‌ به‌ آنها فرمود دم‌ درب‌ باشيد تا من‌ زيور آلات‌ زن ها را بگيرم‌ و تقديم‌ شما كنم‌ و بعد به‌ خانه‌ وارد شويد آنچه‌ مأموريت‌ داريد انجام‌ دهيد يكي‌ از آن‌ مأمورين‌ كه‌ خيلي‌ جسور و بي‌حيا بود نسبت‌ به‌ آن‌ حضرت‌ خيلي اسائه‌ ادب‌ كرده‌ بود هنگام‌ ورود حضرت‌ رضا عليه‌السلام‌ به‌ خراسان‌ مأمون‌ در عين‌ حال‌ كه‌ آنها را مأمور غارت‌ و توهين‌ كرده‌ بود باز در ظاهر آنها را تحت‌ تعقيب‌ قرارداد  كه‌ چرا در مدينه‌ متعرض‌ آن‌ حضرت‌ شده‌ اند و زندگي‌ آن‌ حضرت‌ را غارت‌ كرده‌ اند از آن‌ جمله‌ آنها را احضار كرد كه‌ محاكمه‌ كند و بعد از محاكمه‌ اعدام‌ نمايد. آن‌ مأمور شرور و جسور وقتي‌ وارد دربار شد و مشاهده‌ كرد كه‌ حضرت‌ رضا عليه‌ السلام‌ به‌ عنوان‌ وليعهد مامون‌ پهلوي‌ مأمون‌ بر كرسي‌ قدرت‌ تكيه‌ زده‌ است‌ وحشت‌ پيدا كرد كه‌ اگر آن‌ بي ‌حيائي ‌ها و جسارت ها كه‌ كرده‌ بود آن‌ حضرت‌ به‌ مأمون‌ گزارش‌ دهد اعدام‌ او صددرصد قطعي‌ خواهد بود. حضرت‌ رضا كه‌ آن‌ وحشت‌ را در آن‌ مأمور مشاهده‌ كرد به‌ مأمون‌ سفارش‌ كرد كه‌ از گناهش‌ درگذرد و او را مجازات‌ نكند وليكن‌ آن‌ مأمور خيال‌ كرد كه‌ حضرت‌ رضا از دست‌ او به‌ مأمون‌ شكايت‌ مي‌ كند بي ‌حيائي‌ ها و جسارت هاي‌ او را به‌ مأمون‌ گزارش‌ مي ‌دهد داد زد كه‌ يا اميرالمؤمنين‌ خواهش‌ مي‌ كنم‌ تهمت هائي‌ كه‌ اين‌ مرد به‌ شما مي‌ گويد در شما اثر نكند حضرت‌ به‌ مأمون‌ شفاعت‌ او را مي ‌كرد. اما او كه خيال مي كرد شكايت مي كند  به‌ مأمون‌ مي ‌گويد اتهامات‌ او را قبول‌ نكند مأمون‌ هم‌ كه‌ از جريان‌ آگاه‌ بود گفت‌ خيالت‌ راحت‌ باشد سفارش هاي‌ او را درباره‌ تو قبول‌ نمي‌ كنم‌ سفارش هاي‌ آن‌ حضرت‌ شفاعت‌ بود كه‌ از قتل‌ او بگذرد وليكن‌ او خيال‌ مي ‌كرد شكايت‌ است.‌ داد مي‌زد يا اميرالمؤمنين‌ سخنان‌ اين‌ مرد را قبول‌ نكنيد كه‌ به‌ من‌ تهمت‌ مي‌ زند. اين‌ داستان‌ سوء ظن‌ و حسن‌ ظن‌ يك‌ انسان‌ به‌ خدا و اولياء خدا است.‌ انسانهاي‌ كافر و گناهكار آنقدر سوء ظنشان‌ نسبت‌ به‌ خدا و اولياء خدا در زندگي‌ قيامت‌ زياد است‌ كه‌ به‌ خود مي ‌گويند تحمل‌ همين‌ عذاب ها براي‌ ما گواراتر است‌ كه‌ از خدا يا اولياء خدا تقاضاي‌ شفاعت‌ كنيم‌. به‌ دليل‌ سوء ظن‌ و بدگماني‌ و به‌ دليل‌ اين كه‌ كفر و گناه‌ ماهيت‌ انساني‌ آنها را نابود كرده‌ است‌ و ماهيت‌ حيواني‌ و درندگي‌ آنها را تقويت‌ نموده‌ است‌ و به‌ دليل‌ خلود فكري‌ در كفر و گناه‌ هرگز آمادگي‌ پيدا نمي‌ كنند كه‌ از خدا يا اولياء خدا تقاضاي‌ عفو و غفران‌ كنند و چون‌ در كفر، مخلد هستند در عذاب‌ مخلدند. اگر از حاكميت‌ كفر و گناه‌ خود را آزاد كنند از عذاب‌ الهي‌ هم‌ نجات‌ پيدا مي‌ كنند وليكن‌ مصداق‌ اين‌ آيه‌ شريفه‌ در قرآن‌ هستند که خداوند مي ‌فرمايد: بلي‌ من‌ كسبت‌ سيئة‌ و احاطت‌ به‌ خطيئته‌ فاولئك‌ اصحاب‌ النار هم‌ فيها خالدون‌. يعني‌ كساني‌ كه‌ به‌ كفر و گناه‌ اصرار دارند و تمام‌ عمر در كفر و گناه‌ غوطه‌ ورند. آنچنان‌ مي ‌شوند كه‌ فرهنگ‌ بدكاري‌ و جنايت‌ و فرهنگ‌ كفر و گناه‌ سراسر وجود آنها را مي ‌گيرد و راه‌ اميدي‌ به‌ خدا در وجود آنها باقي‌ نمي‌ گذارد. نظر به‌ اين كه‌ تمام‌ درهاي‌ خير و بركت‌  و اميد و آرزو را به‌ روي‌ خود بسته ‌اند در جهنم مخلدند. جهنم‌ مانند حبس‌ خانه ‌هاي‌ دولت‌ نيست‌ كه‌ در و ديواري‌ داشته‌ باشد كه‌ كسي‌ نتواند از آن‌ خارج‌ شود بلكه‌ يك‌ حبس‌ خانه‌ وجودي‌ است‌ كه‌ در وجود خودشان‌ و در كفر و گناه‌ خودشان‌ حبس‌ هستند مانند يك‌ حيوان‌ كه‌ در حيوانيت‌ خودش‌ حبس‌ است.‌ آيا آن‌ حيوان‌ مي ‌تواند از خلقت‌ حيواني‌ خود خارج‌ شود و در پوست‌ خلقت‌ انساني‌ وارد شود؟! البته‌ ممكن‌ نيست‌ نمي ‌توانند از جلد كفر و گناه‌ خود خارج‌ شوند تا لطف‌ خدا آنها را فرا گيرد. (کتاب سیره ائمه اطهار ع)