برشيعيان از زن و مرد واجب است در دو علم تخصص پيدا كنند: يكي در علوم ديني، كه دين خود را از اصول و فروع با آن حقيقتي كه دارد كاملا بشناسند، دیگر این که درس مربوط به شغل خود را بخوانند. هركسی از زن و مرد در جامعه منشأ كار و كسبي است كه لازم است در آن كار و كسب، استاد باشد و تخصص پيدا كند. مثلا اطبّاء پيش از تخصص در اين دو علم، يكي علم دين و يكي هم علم طبّ، حق طبابت ندارند. تمام كساني كه اشتغالات مختلف دارند حتي رانندگان و جاروكشان و امثال آن ها، هركسي كه شغلي اجتماعي دارد و كاري از كارهاي مردم به او واگذار مي شود بايستي در شغل خود و دين خود تخصص پيدا كنند. تخصص ديني براي اين كه كيفيت رابطه خود را با خدا و خلق خدا بشناسد، بداند كه با مردم بايستي خوش برخورد و خوش اخلاق و خدمتگزار آن ها باشد. هر جا هست و به هر كاري مشغول است بايستي نافع به حال جامعه باشد و از هنر و تخصص خودش مردم را بهره مند كند. زيرا علوم ديني همين رابطه هاي درست و نافعي است كه انسان ها با خداي خود و با يكديگر لازم است داشته باشند. مثلا يك جاروكش كوچه و خيابان بايستي بداند كه در موقع انجام تنظيفات، گرد و خاك جاروبش بر لباس مردم و سر صورت آن ها ننشيند. با مردم خوش برخورد و مهربان و امين باشد. چنان وضعي داشته باشد كه مردم به اطمينان او بتوانند درِ خانه خود را باز بگذارند و به جايي بروند. هر انساني بايستي در علوم ديني كه دو شعبه است تخصص پيدا كند. اول اين كه چگونه با خدا رابطه داشته باشد و عبادت و معرفت پيدا كند و دوم اين كه چگونه با مردم رفتار كند كه از وجود او بهره مند شوند. علم ديني همين دو قسمِ صلات و زكاتي كه اين همه در قرآن سفارش شده به معناي رابطه عارفانه و عالمانه و مؤدبانه با خدا، و خدمات اجتماعي است. تمامي شغل ها و كار و كاسبي ها و روابطي كه مردم با يكديگر دارند بايستي علمي و تخصصي باشد. در كار و هنر خود استاد كامل و همچنين در دين خود دانشمند آگاه. مخصوصا براي خانم ها چند رشته از علوم مورد تأكيد واقع شده است. يكي بهداشت و تغذيه و ديگر نظافت و زيبايي و كارهائي از نوع تبديل مواد خام به مصالح قابل استفاده است. اين تخصص در بهداشت و تغذيه ايجاب مي كند كه زنان در تهيه غذاها كه براي تنظيم بهداشت خانواده خيلي مهم است يك طبيبِ متخصص باشند. چنين خانم هائي كه در اين علوم، تخصص دارند از نظر اقتصادي يك تومان درآمد شوهر را به ده تومان و صد تومان و بيشتر گسترش مي دهند. منافع اقتصادي يكچنين خانمهاي دانشمند متخصص در طب و بهداشت و تغذيه چندين برابر درآمد مردان است كه آنها مواد خام زندگي را به خانه انتقال مي دهند و خانم ها آن مواد خام را تبديل به صنايع قابل استفاده مي كنند. مخصوصا بانوان در طبّ و بهداشت كه اساس سلامت خانواده است بايستي متخصص باشند. زن و مرد مسلمان حتما در اصول دين بايستي مجتهد باشند. يعني خدا را به علم و اجتهاد بشناسند نه از روي تقليد. پيغمبران را و مخصوصا پيغمبر اسلام را به علم و اجتهاد بشناسند، آن حضرت را به حقانيت بشناسد نه از روي تقليد. همچنين امام ها و امام زمان را به دلائل و آثار امامت بشناسند نه به تقليد. به همين كيفيت رهبر هر زماني را هم كه نائب امام ع است به اجتهاد بشناسند نه به تقليد. زندگي دنيا و آخرت را هم به همين كيفيت به اجتهاد بشناسند. در اصول دين و شناخت رهبري مجتهد باشند نه مقلد. اين اصول را كه به علم شناختند حق دارند از رهبري كه او را به حقانيت و لياقت شناختند تقليد كنند و باز در ضمن تقليد، شاگرد او باشند. اگر فرهنگ اسلامي طبق برنامه هاي تنظيمي ائمه اطهار ع دايرشود هر زني پيش از رفتن به خانه شوهر در دين خود و كار خود تخصص پيدا مي كند و هر مردي نيز پيش از ورود به كار اجتماعي در دين و شغل خود تخصص پيدا مي كند. تمدن و اجتماع بشر و اقتصاد مردمي با اين كيفيت چقدر بالا مي رود. خرج دولت براي امنيت چقدر پايين مي آيد. خدا مي داند كه با اجراي يك چنين برنامه هائي زندگي مردم تبديل به همان بهشت موعود مي شود زيرا همه مصيبت ها و گرفتاري ها مولود جهل جامعه است. اگر بتوانند ديو جهل را نابود كنند مصيبت ها ريشه كن مي شود. (مقاله ولایت فقیه)