راه شناخت تفاوت فرزند پسر و دختر درزمان قدیم

دنياي طبّ و پزشكي ثابت كرده است كه استحكام مردان در ساخت بدن و عضلات از زنان بيشتر و زيادتر است. اگر برادر و خواهر تحت يك شرايط از مادر متولد شوند و تحت يك شرايط تربيت شوند، تغذيه آنها و زندگي آنها يكنواخت باشد، بازهم در ساخت بدن و عضلات با يكديگر متفاوت خواهند بود. در زمان خلافت خليفه دوم مسئله ‎اي اتفاق افتاد كه آن مسئله تفاوت وجودي و بدني زن و مرد را در آفرينش ثابت مي ‎كند و آن مسئله چنان بود كه يك شب دو زن در داخل يك اطاق تاريك زايمان كردند. يكي از آنها پسر و ديگري دختر زاييدند. فردا وابستگان آن مادر مدعي شدند كه پسر مال آنها مي ‎باشد. برپايه اخلاق جاهليت كه دختر مطلوب آنها نبود و پسر مطلوب بود هردو مادر مدعي شدند كه پسر مال او و دختر مال ديگري مي ‎باشد. شوهر زن ها و فاميل زن ها هم بيشتر دنبال ادعاي زن خود را گرفته و در نتيجه پسر، دو مادر پيدا كرد و دختر بدون مادر ماند. با يكديگر اختلاف كردند. جنگ و نزاع بالا گرفت به خليفه دوم مراجعه كردند و هر دو طايفه مدعي شدند و شاهد و بينه ‎اي هم در كار نبود. و شايد هم كه بر خود مادرها امر مشتبه شده بود كه حقيقتا” نمي‎ دانستند كداميك مادر پسر مي‎ باشند. خليفه دوم از قضاوت عاجز شد و گفت اين مشكل را بايستي ابوالحسن علي بن ابيطالب (ع) حل كند. جمعيت همراه دو مادر و بچه به سوي علي بن ابيطالب (ع) حركت كردند و عرض كردند يا ابوالحسن شما اين مشكل را حل كنيد. حضرت فرموند كه براي من آسان است. دستور دادند يك ظرف كوچك آوردند. به يكي از آن دو مادر داد و فرمود شيرت را بدوش تا پُر شود. آن مادر ظرف را پر از شير كرد و آن ظرف را وزن كردند و مقدار آن را ثبت نمودند. پس از آن ظرف را خالي كرده به مادر ديگر داد تا او هم شيرش را بدوشد و ظرف را پُر كند. دستور داد ظرف دوم را هم وزن كردند، با اين كه مقدار شير از نظر كيل مساوي يكديگر بود ولي از نظر وزن متفاوت بود. يك شير سنگين تر و شير ديگري سبكتر. فرمود آن مادر كه شيرش سنگين تر است مادر آن پسر و آن ديگر مادر دختر است. سؤال كردند يا اميرالمؤمنين مَدرك قضاوت شما چه بود؟ از كجا معلوم كه شير پسر از شير دختر بايستي سنگين تر باشد. حضرت به همين آيه سوره نساء استدلال نمودند و فرمودند كه خداوند مردان را براي كارهاي مشكل تر و سنگين تر آماده مي ‎كند پس بايستي مواد غذايي شير آنها بيشتر باشد تا استحكام بيشتري پيدا كنند و آنچه از زنان مطلوب خدا و خلق خدا قرار گرفته است، زيبايي و لطافت مي ‎باشد. (تفسیر سوره نساء)