هرگز ثواب اعمال، قابل مقایسه با اعمال ما نیست.

امام می فرماید: پروردگارا، اگر در برابر اطاعت‌ و بندگي‌ تو اعمال‌ من‌ كوچك‌ جلوه‌ مي كند وليكن‌ در برابر اميدي‌ كه‌ به‌ تو دارم‌ آرزو و آمال‌ من‌ خيلي‌ بزرگ‌ است‌. در اين‌ جمله‌ به‌ انسان‌ مي‌ آموزند كه‌ همه‌ جا اطاعت‌ خدا را در برابر آرزو و آمالي‌ كه‌ از خدا دارد قرار دهد. اميد انسان‌ به خدا برابر عظمت‌ و قدرت‌ خدا خيلي‌ بزرگ‌ است‌ وليكن‌ اطاعت‌ انسان‌ از خدا در برابر ضعف‌ انسان‌ و عظمت‌ خدا خيلي‌ كوچك‌ است.‌ هرگز ثواب‌ اعمال‌، قابل‌ مقايسه‌ با اعمال‌ ما نيست‌. عمل ما برابر پر كاه‌ است‌ و ثوابي‌ كه‌ خدا به‌ ما مي دهد از كوه ها خيلي‌ بزرگتر است‌. خداوند متعال‌ در برابر پر كاهي،‌ كوهي‌ را به‌ انسان‌ مي‌ بخشد. در اين جا عمل‌ انسان‌ و اطاعت‌ او در مقابل‌ اميد و آرزوي‌ انسان‌ قرار گرفته‌ و در اين‌ مقابله‌ به‌ انسان‌ مي‌ آموزند كه‌ خداوند از تو چه‌ مي خواهد و در برابر آن چه‌ مي خواهد، چه‌ چيزي‌ مي دهد. مقابله‌ اعمال‌ انسان‌ با اجر و ثوابي كه‌ مقدر شده‌، از نوع‌ مزد و مزدوري‌ نيست‌ كه‌ ما خيال‌ كنيم‌ كارگر خدا هستيم‌ و خداوند در برابر كار ما، مزدي‌ به‌ ما مي دهد و خيال‌ مي كنيم‌ دنيا كارگاه‌ خداست‌ و روز قيامت‌ هم‌ روز رسيدن‌ به‌ مزدِكار. اعمال‌ ما صرفا به‌ ميزان‌ پيدايش‌ وابستگي‌ به‌ خداوند متعال‌ است‌. اطاعت‌ ما، ما را وابسته‌ به‌ خدا مي كند و ما با اطاعت،‌ از خانواده‌ خدا به حساب‌ مي‌ آئيم‌. مردها با اطاعت،‌ به جاي‌ پسر خدا و زن ها به جاي‌ دختران‌ خدا و همه‌ با هم‌ يك‌ خانواده‌ هستند زير سايه‌ پدر مهرباني‌ مانند خدا انجام‌ وظيفه‌ مي كنند. شما در خانواده‌ اي‌ كه‌ زندگي‌ مي كنيد كه‌ دختر يا پسر يك‌ پدر ثروتمند هستيد، ممكن‌ است‌ آن‌ پدر ثروتمند روزي‌ كارگري‌ را استخدام‌ كند و در مقابل‌ كاري‌ كه‌ او انجام‌ داده‌ به‌ او مزدي‌ بدهد. پس‌ آن‌ كارگر در خانه‌ شما كار مي كند. شما هم‌كه‌ جزء خانواده‌ هستيد در خانه‌ پدر مشغول‌ كار هستيد. تفاوت‌ شما با آن‌ كارگر چيست‌؟ حق‌ شما در خانواده‌ چقدر است‌ و حق‌ آن‌ كارگر و نوكر و كلفت‌ به‌ چه‌ اندازه‌ است‌؟ شما كه‌ جزء خانواده‌ هستيد تمام‌ ثروت‌ و زندگي‌ مال‌ شماست‌. از محبت‌ پدر و مادر بهره‌ مند مي شويد. از ثروت‌ پدر و مادر به‌ هر ميزاني‌ كه‌ بخواهيد بهره‌ مند مي شويد. پس‌ تمام‌ زندگي‌ متعلق‌ به‌ شماست‌. پدرو مادر در حالي كه‌ شما را خيلي‌ دوست‌ دارند، ثروت‌ و خدمت‌ خود را به‌ شما اختصاص‌ مي دهند و ليكن‌ آن‌ نوكر و كلفت‌ و كارگر بايستي‌ مزدي‌ بگيرند و پي‌ كار خود بروند. شما همين‌ خانواده‌ و پدر و مادر را در فكر خودتان‌ بزرگ‌ كنيد. با تلسكوپ‌ خيال‌ كه‌ هر چيزي‌ را چندين‌ هزار برابر نشان‌ مي دهد نگاه‌ كنيد.آن‌ خانواده‌ بزرگ،‌ خانواده‌ خداست‌ و خانواده‌ اولياء خدا. ثروت‌ آنها بي‌ نهايت‌ است‌. قدرت‌ آنها بي‌ نهايت‌ است‌. محبت‌ آنها به‌ شما بي‌ نهايت‌ برابر محبت‌ پدر و مادر. پس‌ اين‌ اطاعتِ‌ شما كه‌ نماز مي خوانيد يا روزه‌ مي گيريد و يا با خدا در حال‌ دعا و مناجات‌ هستيد، فايده‌ اين‌ عبادت‌ و بندگي‌ اين‌ است‌ كه‌ بين‌ شما و خدا اهليت‌ ايجاد مي كند. شما در اين‌ صورت‌ به جاي‌ فرزندان‌ خدا هستيد و خدا هم‌ به جاي‌ پدر و مادر مهربان ‌شما. وقتي‌ اهل‌ الله‌ شديد از خانواده ‌خدا به حساب‌ آمديد. مالك‌ ثروت‌ نامتناهي‌ خدا هستيد، و هم‌چنين‌ مالك‌ قدرت‌ خدا و علم‌ و حكمت‌ خدا و محبت‌ نامتناهي‌ خدا خواهيد بود. پس‌ در اين جا عمل‌ خود را در برابر اين كه‌ از خانواده‌ خدا به حساب‌ مي‌ آييد مقابله‌ كنيد. ببينيد اطاعت‌ شما چه‌ بوده‌ و نتيجه‌ اي‌ كه‌ از اين‌ اطاعت‌ بدست‌ آورده ‌ايد چقدر است‌؟ اطاعت‌ شما در  برابر عظمت‌ خدا مانند پركاهي‌ جلوه‌ مي كند و نتيجه‌ اين‌ اطاعت‌ كه‌ مالك‌ ثروت‌ و محبت‌ خدا شده‌ ايد از هر چيزي‌ بزرگ تر و بالاتر است‌. خداوند زنان‌ و مرداني‌ را كه‌ اميد و آرزويشان‌ به خدا خيلي‌ زياد است‌ دوست‌ دارد. هركسي‌ برابر معرفتي‌ كه‌ به خدا دارد اميد و آرزو به خدا پيدا مي كند، و اين‌ اميد و آرزو هر چه‌ بهتر و بيشتر باشد، محبوبيت‌ انسان‌ در برابر خدا بيشتر است‌. (شرح دعای شعبانیه)