برای متارکه باید هفت خوان رستم طی شود.

اولا متارکه بين زن و شوهرهردو بايستي ازطريق دادگاه انجام شود نه مرد به استبدادميتواند زن خود را طلاق دهد و نه زن با استبداد ازشوهرخود جدا شود هردو بايستي به حکم امام ازطريق دادگاه انجام شود خداوند برسرراه جدائي زن وشوهرهفت خوان رستم قرارداده است که بزودي نمي توانند ازيکديگرجداشوند اولاطلاق ازطريق نشوز جايزمي شود يعني سرسنگيني زن به زندگي که دل به ديگري ببندد و زندگي را درمعرض متلاشي شدن زندگي قراردهد يا مرد بهمين کيفيت وشما ميدانيد که متلاشي شدن زندگي زن و شوهرواسارت فرزندان به ناپدري يا نامادري ضربه بزرگي است لذاوقتي که زن سزسنگين شود و علاقه بجاي ديگري پيدا کند مرد بايستي ابتدا او را موعظه کند و به زندگي علاقه مند نمايد و درتمام اين مراحل مرد بايستي بي گناه باشد و خودش موجبات نشوززن را فراهم نکرده باشد.درصورت بي گناهي کامل او زن را نصيحت کند و به او بفهماند که چطوربچه هاي خودش را بدبخت مي کند و اگربا نصيحت اصلاح نشد درخوابگاه بدون اطلاع فرزندان و خويشان طرفين با زن قهرکند،قهربايستي درخوابگاه باشد نه اينکه جاي خواب خود را اززن جدا کند اگربا قهرهم اصلاح نشد حق مختصرتنبيهاتي دارد بدون اينکه کبودي يا شکستگي دربدن زن ايجاد کند و اين تنبيهات نيزبايستي ازنظرفرزندان و هرکس ديگري مخفي بماند اگرتنبيهات نتيجه نبخشيد دادگاه خانوادگي بوجود آورند عقلاي طرفين جمع شوند وآنها را به زندگي وخطرات جدائي آشنا کند،اگربا اين دادگاه خانوادگي اصلاح نشد دو طلاق تنبيهي انجام گيرد شايد جدائي درروحيه زن اثرکند و به زندگي علاقه مند گردد طلاق اول رجعي وطلاق دوم رجعي يعني پيش از تمام شدن عده مرد با زن آشتي کند اگراين دو طلاق مؤثرواقع نشد طلاق سوم به اين صورت انجام مي شود که طلاقي که مرد حق ندارد رجوع کند تا اين زن که نسبت به زندگي سرسنگين شده است با شوهرديگرکه مورد علاقه است ازدواج کند اززندگي اول بکلي جدا شود تا شايد علاقه پيدا کند اگرعلاقه پيدا شد ميتواند ازشوهردوم طلاق بگيرد و به زندگي اولبرگردد اگراين متارکه با همين کيفيت سه مرتبه تکرارشد ديگرزن برشوهرحرمت ابدي پيدا ميکند پس سرراه طلاق هفت خوان رستم قرارگرفته است درتمام مراحل شوهربايستي بي گناه باشد والا حق تنبيهات ندارد 1-موعظه و نصيحت 2- قهردر خوابگاه 3- تنبيهات مختصر 4- دادگاه خانوادگي 5- طلاق اول رجعي 6- طلاق دوم رجعي 7- طلاق سوم . بعد از اين هفت خوان هم راه بازگشت به زندگي باز است اگرنشوز ازطرف مرد باشد زن هم ميتواند در اين مراحل هفت گانه قرار گيرد يعني سه طلاق خلعي انجام گيرد پس هرگز حقوق زن و شوهر يک طرفي نيست. اما مسئله شهادت براي اين است که زنها غالبا در مسائل اجتماعي وجنگ و نزاعها بي خبرند که گناه ازطرف چه کسي بوده است و علاوه روي طبع لطيف خود غالبا تائيد تبليغات يا تهديدات قرار مي گيرند پس براي يقين پيدا کردن به جرم و گناه بهتر اين است که شهادت با نفردوم تقويت شود. (تفسیر سوره تحریم)