خداوند چگونه انسان هاي اولیه را تربيت نمود؟ معلمين ابتدايي انسان ها چگونه و چطور بوده ‌اند؟

مسلم است كه عالم خلقت پيش از انسان به وجود آمده. اول خدا عالم را خلق نموده و بعد آدم را. زيرا آدم به عالم احتياج دارد. عالم که محل زندگي انسان است پر است از وسايل و تجهيزاتي كه انسان براي خود لازم دارد. به محض اين كه انسان متولد مي شود عالمي به همين كيفيت براي خود لازم دارد. آب و هوا و كوه و دريا و صحرا و هرچه هست براي زندگي انسان لازم است. پس ابتدا خداوند عالم را آفريده و بعد آدم را. بديهي است كه انسان ها حركت فكري و تكاملي خود را بعد از خلقت خود شروع مي كنند نه همراه خود و نه هم پيش از وجود خود. انسان در ابتداي خلقت از نظر تفكر و علم و دانش در حد صفر است خود را و پدر و مادر خود را نمي شناسد چه برسد كه غير خود را بشناسد. مانند كاغذي است كه آمادگي دارد علم و دانش و كلمات و عبارات در آن ثبت و ضبط شود. در اين جا است كه مي گوييم: اولين انسان كه به صورت آدم و حوا از خاك و آب متولد شده ‌اند تحويل چه كساني داده شده ‌اند و چه كساني بين خدا و اين انسان هاي متولد شده واسطه افاضه فيض بوده ‌اند زيرا انسان در ابتداي تولد با خداي خود بي‌نهايت فاصله دارد نه براي كودكي كه متولد شده امكان دارد مستقيماً به خدا مربوط شود نه هم براي خدا ممكن است كه خود را در برابر كودك متجلي سازد زيرا كودك از نظر معلومات در حد صفر است، نه خود را مي شناسد نه خداي خود را و نه هم وسائطي كه ممكن است بين او و خدا باشد. در اين جا سوال مي كنيم اين كودكان ابتدايي كه از خاك روييدند تحويل چه كساني داده شده‌ اند؟ گرچه شما مي گوييد تحويل بهشت داده شدند و در بهشت خلق شدند وليكن بهشت بدون انسان، بهشت نيست. همه جا انسان است كه به زندگي ارزش مي دهد و زندگي به وجود مي‌آورد. اگر انسان نباشد زندگي در حدّ صفر است. در اين جا لازم است اين جواب را آماده كنيم كه اولين انسان مربي و معلم چگونه به وجود آمده اگر خدا فوري و در آن واحد انسان عالِم خلق كند لازم است تعليمات هم مانند آفرينندگي باشد. همانطور كه فوري آن چه مي خواهد مي‌ آفريند فوري هم بندگان خود را به دانش مطلق برساند و گفته شد كه آفرينش علم در وجود انسان محال است زيرا علم در صورت تقاضاي متعلم و آمادگي او قابل ظهور است، تا شاگرد علمي نخواهد استاد راهي ندارد به او بياموزد وليكن اولين معلم و آموزگار، نمونه صورت هايي است كه در عالم خواب براي انسان نمايان مي شود و چنين صورت هايي آن چنان كه در عالم خواب قابل نمايش است در بيداري هم قابل نمايش است. انسان در عالم خواب با پدر و يا مادر خود و يا كسي كه او را مي شناسد رو به رو مي شود. انساني مانند خودش نمودار مي گردد و با انسان حرف مي‌زند. انساني كه خواب ديده خيال مي كند با پدر و مادر خود، رو به رو شده مي گويد: پدرم را مادرم را خواب ديده‌ام، چنان و چنين با من حرف زده ‌اند. با اين كه آن چه ديده، صورتي و يا هيولايي به شكل پدر و مادر بوده نه پدر و مادر واقعي. اگر پدر و مادر واقعي بودند لازم بود آن ها هم خبر داشته باشند كه با فرزند خود رو به رو شده‌ و حرف زده ‌اند مثل شما كه در كوچه و خيابان با پدر خود رو به رو مي شويد و حرف مي زنيد. هم پدر خبر دارد فرزند خود را ديده و حرف زده و هم فرزند خبر دارد كه پدر خود را ديده و حرف زده وليكن اگر پدر شما در عالم خواب با شما رو به رو شد و با شما حرف زد شما كه بيدار شدي و با پدر حرف زدي و گفتي تو را در خواب ديدم، چرا پدر شما بي‌ اطلاع است كه نمي گويد من هم تو را ديدم و با هم حرف زديم. پس آن صورتي كه در عالم خواب با شما رو به رو مي شود و در بيداري هم ممكن است با انسان رو به رو شود پدر و مادر واقعي شما نيستند بلكه صورتي شبيه پدر و مادر شما. آن صورت که بين شما و خدا واسطه افاضه فيض است مانند بلندگويي است بين خدا و شما. گوينده اصلي خداوند متعال است نه اين كه آن صورت يك موجود عالِم و دانايي باشد كه از جانب خدا مأمور شده با شما حرف بزند. راديو و بلندگو گرچه عالمانه و حكيمانه سخن مي گويند و به انسان مي ‌آموزند وليكن گوينده اصلي راديو و بلندگو نيست، انساني است كه به وسيله بلندگو با شما حرف مي ‌زند. صورت هاي عالم خواب يا بيداري هم به همين شكل است. خدا به وسيله آن صورت ها شما را به طرف خود جلب مي كند و با شما سخن مي گويد. يكچنين صورت هايي در بيداري هم قابل نمايش است. خداوند اولين انسان را به وسيله همين صورت ها كه به عربي آن را اشباح مي نامند به انسان هاي اول آموزش مي دهد تا روزي كه آن ها را به كمال مطلق برساند. بعد از رسيدن به كمال همان انسان هاي تربيت شده را معلم و آموزگار انسان هاي آينده قرار مي دهد و به وسيله آن ها علم و دانش در اختيار آدم هايي قرار مي دهد كه تازه متولد شده‌ و به حدّ بلوغ رسيده ‌اند. به همين كيفيت هر عالِمي كه به كمال مطلق مي رسد مانند امام هاي معصوم (ع) پيشواي عالَم ديگري مي شود كه خدا خلق فرموده و به وسيله همان عالِم اهل آن عالَم را تربيت مي كنند تا به كمال برسد و اين برنامه از ابتداي نزديك به ازل تا ابد ادامه دارد. هرگز خدا در كار خود كه آفريدن و تربيت كردن باشد متوقف نمي شود. (دعای ندبه- جلد سوم)