سابقه تکاملی و ایمانی حضرت رسول ص

خطبه حضرت زهرا (س) مربوط به موقعيت وجودي حضرت خاتم الانبياء (ص) بوده و مربوط به سابقه تكاملي و ايماني آن بزرگوار است. حضرت زهرا (س)آن چنان در بيان عظمت و شخصيت رسول خدا (ص) سخن گفته كه گويي از ابتداي تولد رسول خدا (ص) در سير و سلوك آن حضرت تا وصول به مقام يك انسان كامل گام به گام همراه بوده است. آنچنان درباره سوابق تكاملي و تربيتي رسول خدا (ص) سخن گفته كه هرگز مادري نمي تواند فرزند خود را بشناسد و وصف كند. آنچنان كه حضرت زهرا (س) پدر خود را شناخته و وصف كرده است، مي فرمايد: آنگاه كه مردم در عالم غيب پنهان و بي نام و نشان بودند و در وادي هاي هولناك عالم آفرينش و طبيعت مستور و محفوظ بودند و در انتهاي عدم قرارگرفته بودند خداوند پدر مرا از ميان تمامي خلايق انتخاب نمود و او را به مقام نبوت رسانيد. ظاهر جملات حضرت دلالت مي كند براين كه خداوند پيش از آن كه مخلوقي را خلق كند و پيش از آن كه انساني را بيافريند رسول خدا (ص) را آفريده و او را به كمال رسانيده است. احاديث ديگري هم دليل بر اين مطلب و اين بيان هست كه رسول خدا (ص) پيش از خلقت آدم خلق شده اند و به كمال رسيده اند. از آن جمله حديث مشهور از رسول خدا (ص) كه فرموده است آن جا كه هنوز آدم بين آب و گل بود يعني او را مي ساختند و هنوز نساخته بودند درآن موقع من پيغمبر بودم با اين كه خود آدم هنوز خلق نشده بود تا چه رسد به فرزندان او. البته اين فرضيه دلالت مي كند بر اين كه پيغمبراسلام (ص) از فرزندان اين آدم و حوا نيست بلكه او از انسان هاي پيش از پيدايش بشر كره زمين است زيرا اين انسان ها از فرزندان آدم و حوا هستند و زماني در روي زمين پيدا شده اند كه خداوند دو نفر انسان به نام آدم و حوا را بدون پدر و مادر آفريد و آنها با يكديگر ازدواج كردند و تشكيل نسل دادند ، وارد زندگي شدند و بقيه افراد بشر از اين دو نفر بوجود آمدند .با اين حساب اگر رسول خدا (ص) پيش از خلقت آدم و حوا يك انسان كامل بوده است پس او از فرزندان اين آدم و حوا به حساب نمي آيد و چگونه اين قضاوت با خلقت و تولد آن بزرگوار سازگار است كه او از صلب عبدالله بن عبدالمطلب و از رحم آمنه بنت وهب به دنيا آمده است و تولد او تكامل او و دوران كودكي و بزرگي او مانند ساير انسان ها بوده؟ پس در اين جا چه بگوئيم آيا فرضيه اول را باور كنيم كه او پيش از همه انسان ها خلق شده و انسان كامل بوده و يا اين كه در متن تاريخ  از پدر و مادري به نام عبدالله وآمنه بوجود آمده و ثمره اي از شجره انسان هاي روي زمين است .در يك حديثي كه از رسول خدا (ص) درباره خاتميت و اولويت او نسبت به پيغمبران سؤال مي كنند و مي پرسند كه يا رسول الله (ص) با اين كه شما در آخر تمامي پيغمبران ظاهر شده ايد چگونه نسبت به آنها اول و از آنها بهتر شناخته شده ايد و با اين كه اين همه مسلمانان و پيغمبران پيش از شما بوده اند و جد شما ابراهيم خليل پيش از شما مسلمان بوده است چگونه شما اولين مسلمان شناخته شده ايد؟ اولويت شما نسبت به پيغمبران به چه معناست و چه مفهومي دارد؟ رسول خدا (ص) در جواب آنها فرمودند: سبقتهم بالاقرار. يعني من در اقرار و حركت به سوي خدا از پيغمبران سبقت گرفتم و نسبت به آنها اول شناخته شدم. اين حديث شريف درباره اولويت پيغمبر(ص) مسائل بالا را حل مي كند و حقيقت آن را در نظر انسان ها ظاهر مي سازد كه پيغمبر اسلام (ص) با اين كه در آخر پيغمبران بوجود آمده نسبت به آنها اول شناخته شده.  اول بودن شيء به چيزهاي ديگر بر دو قسم است :اول: اولويت در زمان. دوم: اولويت در رتبه اولويت زماني به معناي اين است كه زمان تولد يكي از ديگري جلوتر باشد. اولويت رتبي به معناي اين است كه در علم و فضيلت و تكامل يكي از ديگري سبقت گرفته باشد. اولويت پيغمبراسلام نسبت به پيغمبران ديگر اولويت رتبي است نه اولويت زماني. گرچه آدم ابوالبشر و نوح پيغمبر و ابراهيم پيش از پيغمبراسلام بوجود آمده اند و اولويت زماني داشته اند وليكن پيغمبر اسلام (ص) كه بعد ازآنها بوجود آمده در علم و ايمان و فضيلت بر همه آنها برتري جسته و سبقت گرفته است چنان كه مي فرمايد: سبقتهم بالاقرار . پيغمبر اسلام (ص) دردو جا بر ساير افراد بشر سبقت دارد و اول شناخته مي شود: يكي در علم خدا ، خدا آن روزي كه جهان و انسان را آفريد مي دانست كه از شجره انسان ثمره اي مانند رسول خدا (ص) و ائمه اطهار (ع) پيدا مي شود همچنان كه يك باغبان درخت مي كارد هدف او در درختكاري، ميوه درخت است گرچه ميوه درخت بعدها ظاهر مي شود ولي در فكر باغبان پيش از كاشتن و سبز شدن درخت ظاهر مي شود و همان ثمره يگانه عاملي است كه باغبان را وادار به درخت كاري مي كند. همچنين خداوند متعال پيش ازآن كه جهان و انسان را خلق كند مي داند كه چنين ثمراتي از اين شجره ظاهر مي شود پس در علم خدا و در هدف خدا انسان هاي كامل اول هستند و انسان هاي پائين تر از او مانند آدم و حوا و ساير افراد بشر دوم و سوم و چهارم هستند. با اين حساب روزي كه خدا آدم و حوا را خلق مي كند نبوت پيغمبراسلام (ص) را در نظر دارد و نبوت همين پيغمبراست كه خدا را وادار مي كند كه آدم و فرزندان او را خلق كند .دوم اولويت رسول خدا (ص) در علم و حكمت و فضيلت است پس كساني كه اول و آخر جهان را مي بينند و به تمامي افراد بشر نظر علمي مي اندازند در اين نگاه عمومي از ابتدا تا انتها، اول رسول خدا (ص) را مي بينند و بعد از او ساير افراد بشر را. به همين مناسبت حضرت زهرا (س) ميفرمايد كه خداوند پيش ازآن كه خلايق را بيافريند نشان نبوت و رسالت به پدر من داده است و او را خاتم پيغمبران شناخته است ميفرمايد: و انتجبه قبل ان ارسله و سماه قبل ان اجتبله يعني پيش از آن كه پدرم را به رسالت مبعوث كند به عنوان نجيب ترين افراد بشر او را شناخت و پيش از آن كه پدرم را خلق كند او را به نبوت نامگذاري كرد. ازاين جمله معلوم مي شود كه منظور حضرت زهرا (س) از اولويت پيغمبر اكرم (ص) در علم خدا و اولويت در فضيلت و تكامل است. زهرا (س) نمي گويد كه خدا پدرم را پيش از انسان ها خلق كرده مي گويد پيش ازآن كه خدا پدرم را خلق كند به عنوان نبوت او را نام گذاري كرده است .(کتاب شخصیت حضرت زهرا و مریم س)