پدرم رسول خدا (ص) شما را خودسر و بلاتكليف واگذار نكرده است

حضرت زهرا (س) بيانات خود را درباره يادگاري هاي پيغمبر(ص) و وديعه اي كه به امت سپرده است به شكلي ايراد فرموده كه مي شود گفت منظورش ازآن يادگاري و وديعه قرآن است و هم مي شود گفت كه منظور زهرا(س) خلفاي پيغمبر(ص) و وديعه او عترت پيغمبر (ص) است زيرا به اهل مسجد مي گويد كه شما ماموريت داريد دين خدا را به همه امت ها ابلاغ كنيد و علاوه بر اين پدرم رسول خدا (ص) شما را خودسر و بلاتكليف واگذار نكرده است. در ميان شما زمامدار حق به وديعه گذاشته است و از شما عهد و پيمان به اطاعت آن زمامدار حق گرفته است. آن زمامدار حق كه در ميان شما خليفه خود قرار داده عبارت است از كتاب ناطق خدا و قرآني كه حقايق را مي گويد و نوري كه مي درخشد. اين عبارت در سخنراني حضرت زهرا (س) بيشتر منطبق به خليفه پيغمبر(ص) يعني علي بن ابيطالب (ع) مي باشد گرچه ظاهرا قرآن را براي مسلمانان تعريف مي كند ولیكن اين تعريفات بيشتر منطبق با قرآن ناطق است زيرا او را به عنوان زمامدار حق و به عنوان بقيه الله و به عنوان كتاب ناطق تعريف مي كند. كلمات بقيه الله و كتاب ناطق و زمامدارحق بيشتر متوجه انساني است كه خليفه پيغمبر(ص) مي باشد زيرا قرآن كتاب صامت است و امام كتاب ناطق و مخصوصا از عهد رسول خدا (ص) كه با امت بسته است سخن مي گويد. منظور حضرت از اين عهد معاهده رسول خدا (ص) در روز غديراست كه از تمام مسلمانان عهد و پيمان مي گيرد كه خليفه او را به رسميت بشناسند و به او اقتدا كنند .در عين حال تمام جملاتي كه در اين قسمت درتوصيف قرآن ايراد مي كند به امام هم قابل انطباق است زيرا امام قرآن ناطق است همان طوركه قرآن پيشواي به سوي بهشت است امام بهتر از قرآن پيشواي به سوي بهشت است زيرا همه كس از امام مي تواند استفاده كند و بوسيله او هدايت شود وليكن همه كس نمي تواند بوسيله قرآن هدايت شوند. قرآن مجملات و متشابهاتي دارد كه بوسيله مردم عادي و به فهم عمومي مردم قابل كشف نيست وليكن در بيان امام مجمل و متشابه وجود ندارد و عموم مردم مي توانند از امام استفاده كنند در حالي كه نمي توانند از قرآن استفاده كنند. ممكن است بين امت منشاء اختلاف باشد وليكن امام منشاء اختلاف نيست .(کتاب شخصیت حضرت زهرا و مریم س)