رمز پیدایش قدرت و سایر کمالات در انسان

نماز به‌ معناي‌ اين‌ است‌ كه‌ انسان‌ فقير، انسان‌ محتاج‌ و ناقص‌ با خداي‌ غني‌ كامل‌ رو به رو مي شود و رفع‌ نواقص‌ وجودي‌ و پيدايش‌ كمال‌ و بي‌ نيازي‌ خود را از او مي خواهد . خداوندمتعال‌ در خلقت‌ انسان‌، نمونه‌ مختصري‌ از كمالات‌ به‌ وديعه‌ گذاشته است.‌ از علم‌ و قدرت‌ و بصيرت‌ و بينائي‌ هركدام‌ نمونه ‌اي‌ كوچك‌ به‌ انسان‌ داده‌ و دستور داده‌ براي‌ تكامل‌ آن‌ نمونه‌ ها به‌ خداي‌ خود مراجعه‌ كند و از او بخواهد كه‌ بصيرت‌ و بينائي‌ و علم‌ و قدرت‌ او را كامل‌ گرداند و بنده‌ خود را به‌ اسماء و صفات‌ خود مجهز كرده‌ و او را به‌ جائي‌ برساند كه‌ مانند خدا بداند و بتواند و بصيرت‌ و بينائي‌ پيدا كند. پيدايش‌ يكچنين‌ قدرت ها و كمالات‌ توقف‌ بر استعانت‌ دارد كه‌ بوسيله‌ نماز حاصل‌ مي شود نماز به‌ حال‌ ارتباط‌ به‌ حال‌ خواهش‌ و به‌ حال‌ خضوع‌ و خشوع‌ مي‌ باشد.  همان‌ طور كه‌ آنچه‌ موجودي‌ داريم‌ از خدا گرفته ‌ايم‌ آنچه‌ هم‌ تا ابد لازم‌ داريم‌ بايد از خدا بطلبيم‌ و راه‌ اين‌ خواهش‌ و نيايش،‌ فقط‌ نماز است. مي‌دانيم‌ تنها چيزي‌ كه‌ انسان‌ را قادر به‌ تحمل‌ رنج‌ و مشقت‌ در انجام‌ كارها مي كند هدف‌گيري‌ در كارها و آشنائي‌ به‌ ظهور نتيجه‌ در انجام‌ كار است.‌ يكي‌ از كارهاي‌ مشكل‌ براي‌ انسان‌ اقدام‌ به‌ كاري‌ است‌ كه‌ در انجام‌ آن‌ نتيجه‌ اي‌ مشاهده‌ نمي كند و نمي تواند در انجام‌ آن‌ هدفي‌ داشته‌ باشد. نماز و دعا و ساير عبادت ها، كارهائي‌ است‌ كه‌ نتايج‌ آن‌ بروز قدرت‌ و استعداد در وجود انسان‌ و پيدايش‌ صفات‌ كامل‌ از طريق‌ افاضه‌ فيض‌ خدا مي‌ باشد. درك‌ يك‌ چنين‌ نتايجي‌ كه‌ بتواند آن‌ را هدف‌ خود قرار دهد متوقف‌ بر درك‌ زندگي‌ آخرت‌ است‌ تا با اين‌ ادراكات‌ بداند كه‌ دنيا كشت‌ گاه‌ عالم‌ آخرت‌ و آخرت‌ روز پيدايش‌ محصول‌ است.‌ لذا در آيه‌46 بعد ازآن‌ مي‌ فرمايد: خاشعين‌ كساني‌ هستند كه‌ عقيده ‌به‌ ملاقات‌ خدا دارند و مي دانند كه ‌در مسير زندگي‌ به سوي‌ او خواهند رفت.‌ يعني‌ فاسق‌ در نماز و عبادت‌ بي‌ هدف ‌است‌ و اين‌ بي‌ هدفي‌ نماز و عبادت‌ را بر او سنگين‌ مي كند و اما مؤمن‌ كه‌ هدف‌ آخرتي‌ دارد خواندن‌ نماز براي‌ او ساده‌ و آسان‌ است‌. (تفسیر سوره بقره)