نقش زنان در افزایش ثروتِ مردان

زنان براي تکميل وسايل آسايش و رشد ثروت و تربيت و پيدايش استعداد در فرزندان خود در چند علم تخصص داشته باشند.

1- بهداشت خانواده و فرزندان از طريق آشنايي به خواص غذا ها و ارتباط آن با مزاج انسان در فصول مختلف و آشنايي کامل به امور حاملگي و قابلگي و زادن فرزندان.

2- آشنايي کامل به نظافت و زيبايي و نظافت خانه و زندگي و پيشگيري کامل از فساد غذاها و توليد ميکروب ها و نظافت و طهارت و زيبايي فرزندان.

3- اقتصاد کامل در زندگي خانه داري از طريق تخصص کامل در تبديل مواد خام زندگي به مصالح قابل استفاده مانند تبديل پشم و پنبه به پارچه، به لباس و تبديل حبوبات و مواد غذايي به غذاهاي قابل استفاده که اگر دقت کنيد تصديق خواهيد کرد که از اين راه، ثروت بزرگي براي خانواده توليد مي شود.

4- تخصص کامل در حقوق شناسي و احترام گذاشتن به انسانها به ميزان انسانيت و شناخت افراد خائن از امين و افراد طمعکار از انسانهاي خالص تا از اين راه انسان ها را با انسانيت بشناسد و خود و فرزندانش رابطه انساني با انسانها پيدا کند، عفت و پاکي خود را درحصاري از انسانهاي خائن و متجاوز قرار دهد.  

5- آشنايي کامل به حقوق خانواده و کسي که در تاريخ از او بوجود مي آيد که بايد موجبات آسايش خود و خانواده را فراهم کند و براي آنها از هنر و پاکي و طهارت و خوشنامي خود کاخ آبرو و عزت بسازد و چنان زندگي کند که در آينده مايه افتخار خانواده خود باشد. از طريق حسن تفاهم و احترام به مقام پدر و همين طور شوهر و احترام به مقام مادر آن چنان زندگي کنند که براي يکديگر لقمه لذيذ و گوارا باشند و از طريق خدمت به يکديگر هر روز بيشتر جلب محبت نمايند. البته تخصص کامل انسان در هر يک از اين مواد پنج گانه توقف براين دارد که مدت زيادي درس ها و کتابهاي مربوط به آن را بخوانند. به همين مناسبت امام صادق (ع) ( طبق يک حديثي درکتاب حِلية المتقين) چهارده کلاس براي زن و مرد درس و تمرين قرار داده که انسان ها بعد از تخصص کامل حق ورود به اجتماع را دارند. از محتواي فرمايشات پيشوايان مذهب اينطور شناخته مي شود که هيچکس پيش ازآشنايي و تخصص حق ورود به کارهاي اجتماعي ندارد. فرمايش مشهور حضرت امير (ع) ناظر به همين مطلب است که ميفرمايد: « مَعاشِرَ التجار، الفِقه ثمَّ المتجَر، اول دانشمند شويد بعد به کار تجارت بپردازيد. اگر چه خطاب آن حضرت با تجار است وليکن عموميت دارد و درباره همه انسانها از زن و مرد، هرکس بخواهد درکارهاي اجتماعي وارد شود بايستي در مسائل شرعي و عرفي و حقوق اجتماعي آن کار تخصص داشته باشد. بخصوص کار خانه داري، زادن و تربيت فرزندان و ايجاد امنيت و آسايش در محيط خانه و خانواده که از هر کاري و هنري مهم تر است. کتابهاي مربوط به مواد پنجگانه بالا اگر درست مفصل و مشروحاً نوشته شود درست دوره چهارده ساله زنان را فرا مي گيرد. اگر زنان در علوم مربوط به مواد پنجگانه تخصص پيدا کنند پس از آن به خانه شوهر بروند خدا مي داند چقدر آسايش در عالم بوجود مي آيد وچگونه ريشه مرض هاي بدني و روحي و اختلاف خانوادگي برداشته مي شود. شغل خانه داري براساس تخصص در موارد پنجگانه بالا از بهترين شغل هاي پربرکت براي زنان است که براساس آن زنان مي توانند ميزان درآمد مردان را تا ميزان هزار درصد بالا ببرند يعني صد تومان درآمد مرد بوسيله چنين زناني که مي توانند مواد خام غذايي و لباس را بصورت مصالح قابل استفاده درآورند و با اجراي مقررات بهداشتي و اقتصادي رشد خانواده و فرزندان را در حيات فردي و اجتماعي بالا ببرند تبديل به هزار تومان درآمد دارد. این مرد بهتر در زندگي بهره مند است از مردي که روزي هزار تومان درآمد دارد و چنين زن خانه داري ندارد. مرد اول بهتر و بيشتر درزندگي از جهات اقتصادي و اجتماعي و تربيتي رشد مي کند. با اين مقدمات معلوم مي شود که چگونه خداوند آبادي آخرت را از طريق آبادي دنيا قرار داده است. اين است صراط مستقيم و دين و قانوني که اعتدال کامل را رعايت کرده است و از طريق دين و قانون مذهبي دنيا و آخرت و ماديت و معنويت را به سرحد کمال مي رساند. (تفسیر سوره نور)