اهمیت نقش زنان در گرد‏ آوری دو سرمایه مهم

بديهي است که انسان ها همان طور که در زندگي طالب مال و ثروت هستند و براي بدست آوردن مال و ثروت تلاش مي کنند، طالب عزت و آبرو هم هستند و براي بدست آوردن آبرو و عزت و رسيدن به مقام در جامعة خود تلاش و کوشش دارند و چه بسا براي کسب آبرو و عزت از مال و ثروت مي گذرند و مال و ثروت خود را در راه کسب آبرو و شهرت بذل مي کنند. انسانها در جامعه اي که زندگي مي کنند بايستي به دو سرمايه مجهز باشند تا زندگي آنها قابل دوام باشد و در خوشي و آسايش زندگي کنند: اول، مال و ثروتي که با داشتن آن احتياج به ديگران نداشته باشند. دوم، آبرو و عزتي که به وسيله آن در جامعه محبوبيت داشته از حشر و انس با انسانها برخوردار شوند و امنيت فکري در محيط خود پيدا کنند، چنان محبوبيتي که انسانهاي جامعه براساس همان محبوبيت حافظ جان و مال و ناموس يکديگر بوده و آرامش کامل در زندگي خود بوجود آورند. زنان خانه دار با انجام وظايف خانه داري در اقتصاد خانواده نقش مؤثري دارند از اين که مواد خام و مصالح زندگي را از لباس و خوراک به صورتهايي که قابل استفاده است تبديل مي کنند. به همين حساب نقش زنان و مادران در پيشبرد آبرو و عزت خانواده و فرزندان، بي نهايت مؤثر است، به طوري که مادران پايه اساسي آبرو و عزت خانواده و شوهر و فرزندان مي باشند. پدران اگر مرتکب گناه و معصيتي شوند و يا خطا و اشتباهي از آنها سرزند خطاي آنها آبرو و عزت خود و خانواده را خيلي هدر نمي دهد ليکن مادران اگر مرتکب گناه و معصيتي شوند و يا اشتباهي از آنها سرزند بنيان عزت و آبروي خانوادگي را به کلي منهدم مي کند. در مورد روابط نامشروع مشاهده مي کنيم که اگر مادر با کسي، رابطه داشته باشد عزت خانواده به کلي هدر مي شود. فرزندان و ساير بستگان همه جا سرافکنده و خجل مي شوند ولي اگر پدران رابطه نامشروع با کسي داشته باشند خطرات و ضرباتي که از ناحيه آنها متوجه عزت و آبروي خانواده مي شود کمتر و ضعيف تر است. فقط مادران هستند که براي حفظ نسل و ناموس در جامعه نقش موثري دارند، به همين ميزان عفت و پاکي مادران پايه اساسي عزت و آبروي خانواده در دنيا و آخرت است. اگر کسي درباره پدر شما حرفي بزند لطمه بزرگي به آبروي شما نمي زند و اگر درباره مادر شما حرفي بزنند آبروي شما را هدر داده است. بنابراين مادران ، اصل اساسي در ايجاد آبرو و عزت خانواده و همچنين عامل اساسي براي حفظ آبروي خانواده هستند و از طريق تربيت فرزندان پاک و پاک زاده شجره آبرومند و باروري مي شوند که در آينده مي توانند به چنين مادري افتخار کنند. به طور کلي روي يک حساب دقيق و منظم مي توانيم بگوييم که صدي نود پيشرفت زندگي در جهات مالي و مادي و معنوي و آبرو عزت خانواده مربوط به نقش خانه داري و پاکي مادران بوده و صدي ده مربوط به کوشش و فعاليت پدران است. به همين مناسبت پيغمبر گرامي اسلام فرمودند: که بهشت زير پاي مادران است يعني سعادت انسان در دنيا و آخرت نتيجه مستقيم پاکي و وظيفه شناسي مادران است. بنابراين کساني که زن خانه دار و بچه پرور را بي کار و بدون خاصيت شناخته و او را سربار جامعه دانسته اند يا اين که عامل استعمار بوده و يا خيلي در اشتباه بوده اند. (کتاب آزادی ثمره آگاهی است)