دلیل اصرار پيغمبران‌ بر اين‏كه‌ انسان‏ها در خدمات‌ و عبادات‌ خود خلوص‌ داشته‌ باشند چه بود؟

انسان‌ سخاوتمند در ارتباط‌ به‌ قضاوت‌ عقل‌ همه‌ كس‌ و همه‌ چيز را و مخصوصا انسانها را براي‌ خود ثروت‌ و نعمت‌ بزرگي‌ مي‌داند. سخاوتمند، انسانها را به‌ دليل‌ انسانيت‌ و به‌ دليل‌ انس‌ و آشنايي‌ در معاشرت‌، نعمتي‌ براي‌ خود مي ‌شناسد نه‌ به دليل‌ اين كه‌ از وجود آنها استفاده‌ مادي‌ داشته‌ باشد و طمعي‌ به‌ مال‌ و ثروت‌ آنها پيدا كند. زيرا انسانها به‌ دليل‌ انسان‌ بودن‌ نعمت‌ الهي‌ هستند نه‌ به‌ دليل‌ كارگري‌ و به‌ دليل‌ توليد منافع‌ مادي‌. از اين‌ رو ضمن‌ يك‌ حديثي‌ امام‌ صادق‌ عليه‌ السلام‌ مي‌ فرمايند: اگر انساني‌ به‌ تو احتياجي‌ پيدا كند و به‌ سوي‌ تو بيايد تا حاجت‌ او را برآوري‌، بايستي‌ بداني‌ كه‌ نعمت‌ بزرگ‌ الهي‌ به‌ تو روي‌ آورده‌ است‌ و يك‌ چنين‌ توفيقي‌ داده‌ كه‌ مي‌ تواني‌ حاجت‌ حاجتمندي‌ را روا كني‌. تو در برابر احسان‌ خود با دينار و درهم‌ و با كمك ‌هاي‌ ديگر مالك‌ انساني‌ شده ‌اي‌ كه‌ هر انساني‌ در جاي‌ خود از جهاني‌ بالاتر و بزرگتر است‌. انسان‌ سخاوتمند به‌ اقتضاي‌ قضاوت‌ عقل‌، انسانها را ثروت‌ خود مي ‌داند نه‌ منافع‌ مادي‌ آنها را. كسي‌ كه‌ انسانها را به‌ انسانيت‌ مي ‌شناسد و براي‌ پيدايش‌ انس‌ و آشنايي‌ و حسن‌ معاشرت‌ آنها را قبول‌ دارد، دائم‌ خود را ملزم‌ به‌ خدمت‌ انسانها مي‌ داند و سعي‌ مي ‌كند كه‌ در اين‌ خدمت‌ هدفي‌ به‌ جز جلب‌ رضاي‌ خدا نداشته‌ باشد و با اين‌ جلب‌ رضايت‌ خدا قهرا رضايت‌ انسانها هم‌ فراهم‌ مي‌ شود. اصرار پيغمبران‌ و راهنمايان‌ طريقه‌ توحيد بر اين كه‌ انسانها در خدمات‌ و عبادات‌ خود خلوص‌ داشته‌ و رضايت‌ خدا را هدف‌ خود قرار دهند، براي‌ اين‌ است‌ كه‌ از اين‌ راه‌ خدمت‌ انسانها به‌ ثمر برسد و با منافع‌ زيادي‌ به‌ سوي‌ آنها برگردد. مثلا اگر انسانها در خدمات‌ اجتماعي‌ خود هدف‌ مادي‌ داشته‌ باشند تا در برابر خدمت‌ از مخدوم‌ خود بهره‌مند شوند، يك‌ چنين‌ هدفي‌ خدمت‌ آنها را از رشد مي ‌اندازد و متوقف‌ مي ‌كند. به‌ همين‌ مناسبت‌ مزدوران‌ در خدمات‌ خود كه‌ به‌ منظور گرفتن‌ مزد انجام‌ مي‌ دهند نتوانسته اند محبوبيت‌ پيدا كنند و در دل‌ مردم‌ راه‌ يابند بلكه‌ حق‌ آنها در همان‌ مزدي‌ كه‌ گرفته‌ اند، خلاصه‌ شده‌ و رابطه‌ آنها از مخدوم‌ قطع‌ شده‌ است‌. مثلا يك‌ دكتر كه‌ براي‌ طبابت‌ و معالجه‌ به‌ عيادت‌ مريض‌ مي ‌رود اگر هدفش‌ در احياي‌ نفس‌ مريض‌، جلب‌ رضايت‌ خدا باشد و مريض‌ را بدون‌ مزد و منت‌ معالجه‌ نمايد، به‌ اين‌ عمل‌ در نظر مريض‌ و تمامي‌ مردمي‌ كه‌ از اين‌ خدمت‌ آگاهي‌ پيدا مي‌ كنند، محبوبيت‌ پيدا مي‌ كند و شايد از طريق‌ اين‌ محبوبيت‌ به‌ فوائد مادي‌ بيشتر و زيادتري‌ نائل‌ شود. خدمت‌ او مانند يك‌ بذري‌ است‌ كه‌ در دل‌ مخدوم‌ و در افكار جامعه‌ مي‌ رويد و او را محبوب‌ مردم‌ قرار مي ‌دهد. زيرا براي‌ رشد بذر خدمت‌ خود، موانعي‌ به‌ وجود نياورده‌ و در خدمت‌ خود اخلاص‌ به‌ خدا و خلق‌ خدا داشته‌ است‌ وليكن‌ اگر همين‌ طبيب‌ به‌ منظور گرفتن‌ مزدي‌ معين‌ مريض‌ را طبابت‌ كند، تمامي‌ حقوق‌ انساني‌ خود را در همان‌ مزد خلاصه‌ نموده‌ است‌ و بيشتر از آن‌ بر خدا و يا بندگان‌ خدا حقي‌ ندارد. (کتاب شجره طوبی)