نقشه خداوند برای انسان ها در جهت کسب دو نعمت بزرگ چیست؟

اقامه نماز و عبادت هاي ديگر براي كسب رابطه و محبت به ذات مقدس خدا و اولياء خدا و خدمات اجتماعي مانند خمس و زكات و يا خدمات ديگر مانند صله رحم و عيادت مريض و تشييع جنازه و خدماتي از اين قبيل براي پيدايش رابطه دوستي و محبت بين انسان ها تا اين دو سرمايه براي خادم و مخدوم كامل شود و از نعمت محبت و دوستي با يكديگر در زندگي آخرت بهره مند شوند. مشاهده مي كنيد كه تمامي نعمت ها و ثروت هاي دنيائي از طريق خدمات انسان ها به يكديگر تأمين مي شود. آنچه از نعمت ها و لذت ها كه انسان ها نيازمند به آن هستند به دست انسان هاي ديگر تأمين مي شود. ثروتمندان به فقرا نيازمندند تا براي آنها كار كنند و ثروت و نعمت براي آنها توليد كنند. فقرا هم به ثروتمندان نيازمندان تا با سرمايه گذاري براي فقرا كار و كوشش فراهم نمايند و به نياز خود برسند. پادشاهان به رعايا و مردم نيازمندند تا با خدمات خود زمينه پادشاهي براي پادشاهان فراهم كنند. رعايا و مردم هم به پادشاهان نيازمندند تا براي آنها عدالت و امنيت و مال و ثروت فراهم نمايند. كسي در دنيا پيدا نمي شود كه به تنهائي و بدون احتياج به كسي به نيازهاي واقعي خود برسد. مثلاً بدون نياز به كسي سفره ناني و جرعه آبي براي خود تهيه نمايد بلكه براي تهيه روزي و وسايل زندگي همه كس به همه كس نيازمندند. شرقي ها براي غربي ها كار مي كنند تا نياز آنها را تأمين كنند و غربي ها براي شرقي ها و خداوند متعال هم روي تدبير حكيمانه خود به هر امتي و ملتي ثروت مخصوصي مي دهد و ساير ملت ها را به نعمت مخصوص آنها محتاج مي كند. به بعضي ملت ها، سرمايه هاي طبيعي مي دهد و به بعضي سرمايه هاي صنعتي و وسايل زندگي. ضعفا و بيسوادان را به علم و علما و دانش آنها و يا هنر آنها محتاج مي كند و باز علما و هنرمندان را به كار و كاسبي فقرا و بي سوادان نيازمند مي كند. و دين خود را هم طوري تنظيم فرموده كه صدي نود محرمات دين از نوع خيانت ها و ظلم و ستم ها و اذيت هائي است كه انساني به انسان ديگر روا مي دارد و صدي ده مقررات دين از نوع عبادت و رابطه با خداوند متعال است و اين عبادت و رابطه نيز به همين منظور داير شده كه انسان ها در خدمات اجتماعي خود راغب و كوشا باشند. به طمع ثواب الهي و يا ترس از عقاب الهي به يكديگر خدمت كنند و خيانت ننمايند. ( کتاب اسرار حج)