مؤمنین را آرام آرام از مسير سختي ‌ها به‌ آسايش‌ و راحتي‌ مي ‌رسانيم و‌ كفار را هم‌ آرام‌ آرام‌ از مسير همين‌ آسايش‌ و آرامش‌ در زندگي‌ جهنمي‌ قرار مي‌ دهيم‌ چیست؟

خداوند متعال‌ در سوره‌ الم‌ نشرح‌ آنجا كه‌ سختي ‌ها و آسايش ‌ها را يادآوري‌ مي‌ كند مي‌فرمايد: ان‌ مع‌ العسر يسرا و تكرار مي‌ كند كه‌ ان‌ مع‌ العسر يسرا. و در آيات‌ سوره والليل‌ به‌ اهل‌ ايمان‌ و تقوي‌ اشاره‌ مي‌ كند مي‌ فرمايد: نيسره‌ لليسري‌ يعني‌ راه‌ وصول‌ به‌ آسايش‌ و سعادت‌ كامل‌ را براي‌ او آسان‌ مي ‌كنيم‌. و در معرفي‌ شقي‌ ها و ظالم‌ ها مي‌فرمايد:  و نيسره‌ للعسري‌.  يعني‌ آرام‌ آرام‌ و آسان‌ ‌او را براي‌ بزرگترين‌ سختي‌ و مشقت‌ آماده‌ مي‌ كنيم‌. به‌ طور كلي‌ همه‌ جا در خلقت‌ عالم‌ و آدم‌ نقص‌ پيش‌ از كمال‌ و جهل‌ پيش‌ از علم‌ و روح‌ گناه‌ و معصيت‌ پيش‌ از روحيه‌ ايمان‌ و طاعت‌ فعاليت‌ مي‌ كنند. از نقائص‌ مي ‌گذرند به‌ كمالات‌ مي‌رسند، از جهل‌ و ناداني‌ مي ‌گذرند به‌ علم‌ و دانش‌ مي‌ رسند و همينطور از سختي ‌ها مي‌گذرند به‌ آساني ‌ها مي‌ رسند زيرا گرفتاري‌ ها و عذاب ها و بدبختي ‌ها همه‌ مولود جهل‌ انسان‌ و نقص‌ فكري‌ و بي ‌ايماني‌ او مي ‌باشد كه‌ كفر و گناه‌ است‌. از اين‌ مسير كه‌ انسانهاي‌ مؤمن‌ و كافر حركت‌ مي ‌كنند، مؤمنين‌ نواقص‌ وجودي‌ خود را رها مي ‌كنند خود را به‌ خوبي ‌ها و كمالات‌ مي ‌رسانند به‌ عكس‌ آنها كافرين‌ و گناهكاران‌ در نقائص‌ وجودي‌ و ناداني‌ ها متمركز مي‌ شوند و هر چه‌ بيشتر بر كفر و گناه‌ خود را اضافه‌ مي ‌كنند. از مسير همين‌ حركت‌ در كفر و گناه‌ و ظلم‌ و ستم‌ و خودداري‌ از برگشت‌ به‌ ايمان‌ و اطاعت‌ زندگي‌ جهنمي‌ توليد مي ‌شود و در مقدمه‌ زندگي‌ بهشتي‌ قرار مي ‌گيرد. ابتدا براي‌ دو گروه‌ مؤمن‌ و كافر ابتلائات‌ مقدر مي ‌شود يعني‌ خداوند مؤمن‌ و كافر را در مسير آزمايش‌ و ابتلاء قرار مي ‌دهد، گرفتار فقر و جهل‌ و مرض‌ و كسالت‌ و مصيبت هاي‌ طبيعي‌ و اجتماعي‌ مي‌ شوند. مصيبت هاي‌ طبيعي‌ مانند سيل‌ و زلزله‌ و مرض هاي‌ طبيعي‌ از مسير سرما، گرما و عوامل‌ ديگر مصيبت هاي‌ اجتماعي‌ از قبيل‌ گرفتاري‌ به‌ سوء خلق‌ انسانهاي‌ جاهل‌ و ظالم‌ همسايه‌ بداخلاق‌ و يا دوست‌ و رفيق‌ خيانتكار از اين‌ قبيل،‌ در ابتداي‌ زندگي‌ براي‌ هر انساني‌ از سه‌ چشمه‌ و سه‌ راه‌ مصيبت‌ ها و بلاها جوشش‌ دارد. از مسير نقص‌ فكري‌ شخصي‌ و يا افراط‌ و تفريط‌ در استفاده‌ از غذاها و شربت ها براي‌ هر انساني‌ مرض هائي‌ توليد مي ‌شود. چشمه‌ دوم‌ از طريق‌ طبيعت‌ و عوامل‌ طبيعت‌ مانند سرما و گرما و حشرات‌ و ميكروب ها و درندگان‌ براي‌ انسان‌ ابتلائات‌ پيدا مي ‌شود و همينطور از جامعه اي‌ كه‌ در آن‌ جامعه‌ زندگي‌ مي ‌كند انسانهاي‌ معاصر و معاشر او براي‌ او گرفتاري‌ و مصيبت‌ توليد مي ‌كنند. اين‌ مصيبت هاي‌ ابتدائي‌ تقريباً از كودكي‌ تا دوران‌ چهل‌ سالگي‌ براي‌ مؤمن‌ و كافر براي‌ هر دو مقدر مي‌ شود. مومنين‌ از هر مصيبتي‌ درس‌ مي‌آموزند و براي‌ نجات‌ از مصيبت ها به‌ خدا و دينشان‌ پناهنده‌ مي ‌شوند خداوند مصيبت ها را تخفيف‌ مي ‌دهد و در انتهاي مصيبت ها مجموعه ‌اي‌ از علم‌ و دانش‌ هستند كه‌ مي ‌دانند چرا يك‌ چنين‌ مصيبت ها و اطلاعاتي‌ براي‌ آنها مقدر شده‌ و مي ‌فهمند كه‌ يگانه‌ عامل‌ رشد ايمان‌ و تقوي‌ و پناهندگي‌ به‌ خدا و استحقاق‌ اجر آخرتي‌ همين‌ مصيبتها و گرفتاريهائي‌ بوده‌ است‌ كه‌ خدا برايشان‌ مقدر كرده‌ است‌. ابتلائات‌ براي‌ مؤمنين‌ همان‌ عسري‌ است‌ كه‌ خدا در مقدمه‌ يسر قرار داده‌ مي‌فرمايد:  ان‌ مع‌ العسر يسري. یعنی‌ مؤمنين‌  از هر حادثه‌ اي‌ درسي‌ مي ‌آموزند، درجات‌ عقل‌ و ايمان‌ و تقواي‌ آنها رشد مي‌ كند. عشق‌ و علاقه‌ آنها به‌ خدا زياد مي ‌شود وليكن‌ كفار و منافقين‌ از اين‌ مصيبت ها به‌ عكس‌ نتيجه‌ مي ‌گيرند. وقتي‌ كه‌ در فشار فقر و ناداري‌ قرار مي‌ گيرند متوسل‌ به‌ دزدي‌ و خيانت‌ مي ‌شوند. براي‌ رفع‌ مشكلات‌ مادي‌ خود در زندگي‌ متوسل‌ به‌ ظلم‌ و خيانت‌ به‌ بندگان‌ خدا مي‌ شوند. به‌ جاي‌ اينكه‌ فعاليت هاي‌ مشروعي‌ داشته‌ باشند براي‌ رفع‌ مشكلات‌ متوسل‌ به‌ فعاليت‌هاي‌ نامشروع‌ مي ‌شوند. پس‌ در هر گرفتاري و‌ مصيبتي‌ كه‌ مي ‌بينند يك‌ درجه‌ تنزل‌ براي‌ آنها پيدا مي‌ شود. در ابتداي‌ زندگي‌ نه‌ كافر شناخته‌ مي‌ شوند نه‌ مؤمن،‌ در حدي‌ هستند كه‌ به‌ سوي‌ كفر يا ايمان‌ حركتي‌ نكرده ‌اند. پس‌ از آن كه‌ دين‌ خدا و حق‌ به‌ آنها عرضه‌ مي ‌شود كه‌ ظاهرا موانعي‌ سر راه‌ كفر و گناه‌ آنها مي ‌تراشد حركات‌ كفري‌ خود را آغاز مي‌ كنند. برخلاف‌ روش‌ اولياء و انبياء به‌ ظلم‌ و گناه‌ و معصيت‌ آلوده‌ مي ‌شوند، همه‌ جا موفقيت هاي‌ خود را از مسير مبارزه‌ با بندگان‌ خدا و ظلم‌ و ستم‌ آغاز مي ‌كنند در نتيجه‌ به‌ تاريكي‌ جهل‌ آنها اضافه‌ مي ‌شود كفر آنها قوت‌ مي‌ گيرد مراتب‌ ايمان‌ آنها ضعيف‌ مي ‌شود يا به‌ صفر مي‌رسد به‌ همين‌ كيفيت‌ مجموعه‌ كفار گرچه‌ مليت هاي‌ مختلف‌ هستند وليكن‌ راه‌ و روش‌ آنها يكسان‌ و يكنواخت‌ است.‌ فعاليت‌ خود را از مسير ظلم‌ و ستم‌ ادامه‌ مي ‌دهند و براي‌ موفقيت‌ و تسلط‌ بر بندگان‌ خدا اسلحه ‌هاي‌ خطرناكي‌ مي‌ سازند و با ظلم‌ و زور خود را بر بندگان‌ خدا مسلط‌ مي‌ كنند آنها را از نظر ماديات‌ و معنويات‌ عقب‌ نگه‌ مي‌دارند و خود را با زور و قدرت‌ جلو مي‌ اندازند آخرين‌ پديده‌ صنعتي‌ آنها از طريق‌ ظلم‌ و زور مسلح‌ شدن‌ به‌ قواي‌ آتشين‌ و اسلحه ‌هاي‌ خطرناكي‌ است كه‌ انسانها را دسته‌ جمعي‌ بي ‌گناه‌ و گناهكار را به‌ قتل‌ مي ‌رسانند و آخرين‌ پديده‌ از مسير كفر و گناه‌ و فعاليت هائي‌ كه‌ براساس‌ ظلم‌ و زور دارند پيدايش‌ اسلحه‌ هاي‌ خطرناك‌ هسته ‌اي‌ مي‌باشد كه‌ بشريت‌ را به‌ نابودي‌ مي‌ كشد. و يا آنها را مشرف‌ به‌ نابودي‌ مي ‌كند. در اين‌ انتها به‌ وسيله‌ همين‌ اسلحه ‌هاي‌ خطرناك‌ زندگي‌ خود و ديگران‌ را به‌ بن‌ بست‌ مي‌ كشانند ظلم‌ و زورشان‌ و قتل‌ و كشتارشان‌ سراسر عالم‌ را مي‌ گيرد استيصال‌ جهاني‌ بوجود مي‌ آيد در اين‌ استيصال‌ خداوند كفار را به‌ نابودي‌ مي‌كشاند. فرج‌ بندگان‌ مؤمن‌ و پاك‌ با قيام‌ امام‌ زمان‌ مي ‌رسد ايشان‌ در حكومت‌ خود ظلم‌ و زور و مصيبت هاي‌ كوچك‌ و بزرگ‌ را براي‌ دوستان‌ خدا و بندگان‌ خدا به‌ صفر مي ‌رساند و از آن‌ طرف‌ بلا و عذاب‌ و مصيبت ها از مسير برگشت‌ تمامي‌ عذاب هائي‌ كه‌ پيش‌ از ظهور از آنها به‌ مردم‌ رسيده‌ و بعد از ظهور به‌ وسيله‌ مومنين‌ و مظلومين‌ به‌ خود آنها برمي ‌گردد زندگي‌ آنها در وضعيت‌ جهنمي‌ قرار مي ‌گيرد و زندگي‌ نيكان‌ و مؤمنين‌ در وضعيت‌ بهشتي‌. كه‌ خداوند براي‌ مؤمنين‌ مي ‌فرمايد: آنها را آرام‌ آرام‌ از مسير سختي ‌ها به‌ آسايش‌ و راحتي‌ مي ‌رسانيم‌ كفار را هم‌ آرام‌ آرام‌ از مسير همين‌ آسايش‌ و آرامش‌ در زندگي‌ جهنمي‌ قرار مي‌ دهيم‌. (کتاب سیره ائمه اطهار ع)