منظور خداوند از این که همه جا نعمات و عذاب خود را دوبرابر تعریف می کند چیست؟

خداوند درباره بهشتيان مي گويد: و لمن خاف مقام ربه جنتان فيها عينان تجريان، فيها من كل فاكهة زوجان. يعني كساني كه عظمت خدا را درك مي كنند، گناه و معصيت را ترك مي كنند هر كدام از اين ها دو بهشت دارند و در هر بهشتي دو نهر جريان پيدا مي كند. در آن باغ هاي بهشت، هر نعمتي جفت و دوتا دوتا در اختيارشان قرار مي گيرد. اگر اين آيات به همين ظاهر معناي لغوي منظور و مطلوب باشد براي انسان بهشتي فرقي ندارد دو تا باغ داشته باشد يا يك باغ. دو تا نهرآب در جريان باشد يا يك نهر آب. از هر ميوه اي جفت در اختيار داشته باشد يا يك دانه و از اين قبيل. واحدهاي عددي كم باشند يا زياد براي انسان مساوي است. كساني كه دو نهر آب داشته باشند بيشتر از كساني كه يك نهر آب دارند، آب نمي خورند و يا كساني كه دو باغ بهشت داشته باشند بيشتر از كساني كه يك باغ بهشت دارند از ميوه هاي آن استفاده نمي كنند. در بهشت نعمتها و لذتهاي مادي تا بي نهايت يا هر چه بخواهند فراهم است. فقر و ناداري، كم داشتن و زياد داشتن در بهشت مطرح نيست. انسانهاي قدرتمند و نيرومند و دانشمند كه سلاطين و پادشاهان بهشتند از نظر مادي و مالي و شهوت و لذت بيشتر در اختيار ندارند از كساني كه در درجات پايين تر قرار گرفته اند. لذايذ مادي و مالي، يكنواخت و بدون كم و زياد در اختيار همه هست، پولي كه با آن نعمتها در اختيارشان قرار مي گيرد همان خواهش و تقاضاست. به محض اين كه خواهشي در وجودشان پيدا مي شود، آب و غذا يا لذت ديگري لازم دارند براي آنها بدون رنج و زحمت آماده است كه خداوند مي فرمايد: فيها ما تشتهيه الانفس و تلذ الاعين. از هر چيزي كه نفوس آدم ها لذت مي برد يا منازل زيبايي كه با چشم خود آنها را مي بينند و لذت مي برند. تمامي اين لذتها و نعمتها به محض پيدايش تقاضاي وجود و خواهش هاي نفساني در اختيارشان هست. مجهز به اراده كن فيكوني هستند هر چه مي خواهند به محض خواستن، مي شود و آماده مي گردد. پس يك باغ داشته باشند يا دو باغ، يك نهر آب داشته باشند يا دو نهر آب برايشان فرقي ندارد. منظور خدا از اين دو باغ و دو نهر و از هر نعمتي جفت، لذايذ مادي و معنوي است. دو نهر است كه حيات و حركت انسان را بيشتر و زيادتر مي كند: يك نهر به معناي آب هاي آشاميدني و نهر ديگر، نهر علم و قدرت كه با آن انسانها شارژ مي شوند، نيرو و قدرت و حيات و حركت آنها هر چه بيشتر و زيادتر مي شود. نهر علم يعني نيروهايي كه هر چه بيشتر در وجود انسان قرار مي گيرد، قدرت و حيات و حركت و لذت بردنش از نعمتهاي خدا بيشتر و زيادتر مي گردد و همچنين از هر نوع ميوه اي جفت در اختيار دارند، يكي ميوه هاي معمولي و يكي مهر و محبت انسانها. محبت انسانها به يكديگر خيلي بركت مند است. كسي كه شما را خيلي دوست دارد وقتي كه او را مي بينيد از  ملاقات يكديگر لذت مي بريد و اگر كسي را دشمن بداريد از ملاقات او نفرت پيدا مي كنيد و از يكديگر فرار مي كنيد. محبت خدا و بندگان خدا به شما و محبت شما به خدا و بندگان و دوستان خدا بسيار لذت بخش است. از اين محبت ها و لذت ها تعبير به لذتهاي روحي و معنوي مي شود. پس دو باغ و دو نهر يعني ماديات و معنويات و شوق و شعف انسانها نسبت به يكديگر و بالاتر از اين لطف و محبت خدا به انسان و محبت انسان به خدا كه بالاتر از تمامي نعمتهاي خداست. خداوند مي فرمايد: و رضوان الله الاكبر يعني بزرگترين لذت شما اين است كه خدا از شما راضي است و شما را دوست دارد و شما هم از خدا راضي هستيد و او را دوست داريد. اين دو رقم و دو باغ و يا دو نهر آب در حالت مادي و معنوي معناي درست پيدا مي كند. دين اسلام هم در قانون گذاري هاي خود همه جا زمينه دو نوع كسب و كار را براي انسان فراهم كرده. تمامي انسانها را مأمور مي كند كه به يكديگر خدمت كنند، خوش اخلاق باشند، با هم بگويند و بخندند و از يكديگر راضي باشند. خدمات اجتماعي براي كسب محبت انسانها داير شده است، از آن طرف جهنمي ها هم براي خود دو نوع  عذاب درست مي كنند. از مسير خيانت و ظلم به بندگان خدا براي خود دشمن مي تراشند . انساني كه به او خيانت كرده ايد بعد از كشف خيانت كه مي بيند با غيبت كردن يا تهمت زدن آبروي او را برده ايد و مردم را نسبت به او بد بين كرده ايد و با خيانت هاي مادي و معنوي در معاملات و كاسبي ها به ديگران خيانت كرده ايد در برابر هر خيانتي كسب عداوت نموده ايد، مخصوصاً انسانهاي قاتل كه بندگان خدا را به ظلم و ستم مي زنند و مي كشند اگر انسان ديگري را به ظلم و گناه و به عمد و عناد به قتل برسانند مثل اين است كه تمام بشريت را به قتل رسانده اند. تمامي مردم دشمن او مي شوند و او را آدم كش مي شناسند. در اين رابطه خداوند مي فرمايد : من قتل نفساً فكانما قتل الناس جميعاً و من احيي نفساً فكانما احيي الناس جميعاً. اگر انساني را به قتل برساني و به او ظلم كني مثل اين است كه تمامي آدم ها را به قتل رسانده اي، همه آنها دشمني تو را به دل مي گيرند و در برابر اگر به يك نفر انسان خدمت كني پاي نهال زندگي او آب و كود بريزي و او را تقويت كني مثل اين است كه به تمامي انسانها خدمت كرده اي . پاداش خدمت تو محبتي است كه از تو در دل مردم قرار مي گيرد و متقابلاً محبت مردم در دل تو جا مي گيرد. لذا آنچنان كه بهشتي ها دو نوع ثروت و نعمت دارند يكي لذايذ مادي ، خوراك و پوشاك و لباس و مسكن و آبرو و عزت  و همه چيز و لذت ديگر انس و آشنايي با انسان و خداي انسان ، جهنمي ها هم به همين كيفيت دو نوع عذاب و رنج و زحمت و نقمت دارند . علاوه بر عذابهايي كه از نوع جراحت ها و آدم كشي ها و انفجارات و آتش سوزي ها در وجود خود دارند از جهنمي ها هم بي نهايت رنج و زحمت و فحاشي و كتك كاري نصيب آنها مي شود زيرا با گناه و معصيت و ظلم و ستم خود را به جهنم كشيده اند و با گول زدن و شيطنت كه مردم را گمراه كرده و يا دزدي و خيانت نموده اند، دشمن براي خود تراشيده اند پس آنها هم دو نوع عذاب دارند يكي حرارت آتشهايي كه به جان مردم انداخته اند و ديگري دشمني هايي كه براي خود تراشيده اند .(زیارت جامعه کبیره)