توصیه اسلام به حفظ آبروی دیگران

نفس‌ انسان‌ همه‌ جا از طريق‌ حسادت‌ و رقابت‌، پيشرفت‌ خود را در عقب‌ زدن‌ ديگران‌ مي ‌داند و زيبائي‌ خود را در زشتي‌ مردم‌. فكر مي ‌كند اگر عيب‌ ديگران‌ را بگويد خود او بي‌ عيب‌ جلوه‌ مي‌ كند و اگر آبروي‌ ديگران‌ را بريزد خود او آبرومند مي‌ شود. همين‌ طور اگر مال‌ مردم‌ را بربايد خود او ثروتمند است.‌ همه‌ جا موفقيت‌ خود را از طريق‌ كوبيدن‌ ديگران‌ شروع‌ مي‌ کند، با اينكه‌ خداوند در قرآن‌ به‌ انسان‌ سفارش‌ مي‌ كند كه‌ اگر كسي‌ را از خودت‌ بهتر و بالاتر مشاهده‌ كردي‌، تو نيز برتري‌ خود را از همان‌ راهي‌ كسب‌ كن‌ كه‌ او كسب‌ نموده‌ است‌. به‌ همان‌ مراجعي‌ مراجعه‌ كن‌ كه‌ آن‌ انسان‌ برتر و بالاتر مراجعه‌ كرده‌ است‌، بدون‌ اينكه‌ حق‌ او را ضايع‌ كني‌ و او را در پيشرفت‌ خود متوقف‌ سازي‌، به‌ خدا و منابع‌ طبيعي‌ و انساني‌ مراجعه‌ كن‌. از اين‌ منابع‌ ثروت‌ و فضيلت‌ و شرافت‌ كسب‌ كن،‌ همانطور كه‌ انسانهاي‌ پيشرفته‌ از اين‌ راه‌ كسب‌ موفقيت‌ كرده ‌اند. يكي‌ از صفات‌ نفس‌ كه‌ به‌ عنوان‌ نميمه‌ شناخته‌ شده‌ است‌ تضييع‌ آبروي‌ مردم‌ در حضور انسان‌ ديگر با غيبت‌ و سخن ‌چيني‌ هست‌. هر انساني‌ از ديگران‌ خاطراتي‌ دارد مخصوصا" از دوستان‌ خدا و مردم‌ نجيب‌ و با ايمان‌. از اعمال‌ و گفتار آنها خاطراتي‌ در انسان‌ به‌ وجود مي‌ آورد كه‌ بر اساس‌ همان‌ خاطرات،‌ آن‌ انسان‌ پيشرفته‌ را در ايمان‌ و فضيلت‌ بهتر و بالاتر از خود و ديگران‌ مي ‌بيند و در قياس‌ با او خود را حقير مي ‌شناسد. براثر همين‌ احساس‌ حقارت‌ كه‌ در او به‌ وجود مي ‌آيد تصميمي‌ مي‌ گيرد عقده‌ خود را برطرف‌ كند، در اين‌ تصميم‌ با جناح‌ مخالف‌ آن‌ انسان‌ مؤمن‌ وولّي‌ خدا تماس‌ مي‌ گيرد و در اين‌ تماس‌ با تراشيدن‌ عيب ها و يا بيان‌ فضائل‌ و محاسن‌ آن‌ ولّي‌ خدا در برابر دشمنان‌ او تحريكاتي‌ به‌ وجود مي ‌آورد كه‌ دشمنان‌ خدارا بر عليه‌ دوستان‌ خدا انگيزش‌ مي‌ دهد. يكي‌ از خيانت ها، ذكر فضائل‌ و محاسن‌ انسان‌ در حضور انساني‌ است‌ كه‌ از او پست ‌تر و پائين‌ تر هست‌، شما با ذكر محاسن‌ و فضائل‌ در شنونده‌، عقده‌ حقارت‌ به‌ وجود مي ‌آوريد. او كه‌ در برابر ذكر محاسن‌ و فضائل‌ قرار مي‌ گيرد و در خود احساس‌ حقارت‌ مي‌ كند عقده‌ پيدا مي‌ كند و به‌ فكر انتقام‌ مي‌ افتد. بسياري‌ از دوستان‌ ائمه‌ عليهم‌ السلام‌ كه‌ جاهل‌ به‌ حقيقت‌ بودند و يا دشمنان‌ معاند آنها، محاسن‌ و فضائل‌ ائمه‌ اطهار عليهم‌ السلام‌ را در حضور دشمنان‌ آنها بازگو مي‌ كردند و آنها كه‌ در برابر ذكر محاسن‌ و فضائل‌ ائمه‌ قرار مي‌ گرفتند و در خود احساس‌ حقارت‌ مي ‌كردند، در صدد انتقام‌ از ائمه‌ اطهار عليهم‌ السلام‌ و يا اصحاب‌ خاص‌ آنها برمي ‌آمدند در نتيجه‌ در اجتماعي‌ كه‌ آنها زندگي‌ مي ‌كردند، نمي ‌توانستند يك‌ چنين‌ انسانهاي‌ با شرافت‌ و با فضيلتي‌ را در جامعه‌ ببينند. تصميم‌ به‌ قتل‌ ائمه‌ اطهار عليهم‌السلام‌ و يا اصحاب‌ خواص‌ آنها مي‌گرفتند. در اينجا ائمه‌ اطهار عليه ‌السلام‌ در تعليمات‌ خود اصرار داشتند كه‌ فضائل‌ و مناقب‌ ما و يا علم‌ و دانشي‌ كه‌ از ما كسب‌ مي ‌كنيد، به‌ دشمنان‌ ما نگوئيد و اسرار ما را حفظ‌ كنيد ولي‌ آنها نمي ‌توانستند چنين‌ وصيت‌ هائي‌ را از امام‌ رعايت‌ كنند و قهرا در حضور دشمنان‌ آنها به‌ ذكر فضائل‌ ائمه‌ مشغول‌ مي‌ شدند و در آنها عقده‌ حقارت‌ به‌ وجود مي ‌آوردند. حفظ همين‌ فضائل‌ و مناقب‌ دوستان‌ در برابر دشمنان‌ آنها به‌ عنوان‌ صون‌ حديث‌ شناخته‌ شده‌ است‌ و يكي ‌از صفات‌ مراجع‌ ديني‌ كه ‌از شرايط‌ نايب‌ امام‌ است‌. همين‌ است‌ كه‌ صاين ‌لنفسه‌ باشد و از ذكر علوم‌ و ارزش هائي‌ كه‌ از ائمه‌ اطهار دارد، در برابر افراد حسود خودداري‌ كند، متظاهر به‌ برتري‌ و فضائل‌ خود نباشد تا بدين‌ وسيله‌ در كساني‌ كه‌ فاقد آن‌ فضائل‌ هستند، حقارت‌ به‌ وجود آورد. داشتن‌ يك‌ چنين‌ صفتي‌ يكي‌ از شرايط‌ نيابت‌ امامت‌ و مرجع‌ تقليد است‌. (کتاب شجره طوبی)