چاه ویل و علت این که خداوند جهنمی ها را در جهنم رها می کند چیست؟

چاه ويل را اين طور تفسير کرده اند که گفتند اگر سنگ را یا آدم را ميان آن بیاندازند 70 هزار سال طول مي کشد تا آن سنگ به ته چاه برسد در ميانه راه آن همه عذاب ها و آتش ها و در ته چاه هم اژدهائي دهان باز کرده و از دهانش آتش شعله ور است اين چاه ويل است که کفار و يا صاحب گناهان کبيره در يکچنين چاهي حبس مي شوند و آنجا را اسفل السافلين هم مي گويند و تابوت هم گفته اند که شش نفر از پيشينيان پيش از اسلام و شش نفر از جنايتکاران بعد اسلام درآنجا حبس هستند به اين مناسبت جای آنها را تابوت گفته اند که تابوت، مرکب مرگ است. اين دوازده نفر گرفتار مرگ مطلق و هلاکت مطلق هستند، ذره اي آثار خير در آنها وجود ندارد که دليل حيات آنها باشد آن چاه ويل هم مانند همان جبال و آسمان مربوط به زندگي انسانها است. گاهي آدم ها در جامعه سقوط مي کنند و گاهي در ميان چاهي سقوط مي کنند. سقوط در ميان چاه زیاد مهم نيست مي توانند خارج شوند اما سقوط در جامعه زياد مهم است مانند آدمي که بر پايه ايمان و حسن عمل ميان مردم آبرو و عزت دارد، تمام مردم او را دوست دارند، اعتبار دارد وليکن جنایتي مرتکب مي شود و خيانتي مانند قتل و سرقت و امثال آن از او سر مي زند بناگاه در جامعه سقوط مي کند آبرو و اعتبارش از بين مي رود و اگر اين جنايت را تکرار کند هر روز در حال سقوط بیشتر واقع مي شود تا برسد به ته چاه ويل. انسانها از ابتدای تولد تا روزي که به عقل و شعور برسند و تا روزي که قابليت دارند حق را قبول کنند يا رد کنند سر دو راهي هستند، در فکر و عقیده خود نه کافر به حساب مي آيند نه مؤمن، وليکن بعد از عرضه دين خدا و عمل صالح اگر دين را قبول کردند و به راه ایمان و تقوا رفتند مانند درخت و گياه هر روز شاخ و برگي دارند و رشد مي کنند تا به درجات ايمان برسند و اگر قبول نکردند و به راه کفر و گناه رفتند در اين راه هم هرروز بدتر و بدتر مي شوند. در ابتداي ردّ دين، کافر به حساب مي آيند و بعد از مدتي براي مبارزه با دين خدا و پيغمبران به وسائل مادي متوسل مي شوند در اينجا مشرک به حساب مي آيند و باز اين ها براي اين که مردم را بيشتر گول بزنند و گمراه کنند تظاهر به دين خدا مي کنند منافق و رياکار شناخته مي شوند، اين حال که نفاق و ريا مي باشد. همان چاه ويل است آنچنان قلبشان تاريک و سياه مي شود که کفر و گناه به نظرشان خوب جلوه دارد هر عمل بدي به نظرشان خوب است و هر عمل خوبي به نظرشان بد جلوه مي کند، نيکان را دشمن دارند و بدان را دوست مي دارند که چنين حالتي چاه ويل است که خروج از اين حالت مشکل است و براساس همين حالت کفر و گناه، مخلد در آتش مي شوند. ممکن است شما در اينجا سئوال کنيد که اگرچه اين انسان در اثر کفر و گناه آنچنان سقوط کرده است که فاصله بين او و اهل بهشت بسيار  است و میليون ها ميليون سال طول بکشد که آن فاصله را طي کند وليکن آيا خداوند قدرت ندارد اين انسان ساقط را از آن چاه ويل خارج کند و به زندگي بهشتي برساند؟! دليل اين که خداوند جهنمي ها را در جهنم رها مي کند تا بمانند و بسوزند چيست؟ جواب اين است که انسانهاي کافر و گناه کار از علم و فرهنگ الهي اسلام خود را محروم کرده اند ذره اي به مسائل الهي انساني آشنائي ندارند و فرهنگ کفر و گناه بر آنها حاکميت پيدا کرده است و يک حالت بغض وعناد نسبت به خدا و دوستان خدا در آن رشد کرده در فطرت خودشان ضد خدا و ضد محبت نسبت با انسانها شده اند تغيير اين حالت براي آنها مشکل و بلکه ممتنع است. چقدر يزيد و ابن زياد زحمت بکشند که رضايت تمام بندگان خدا را که به آنها ظلم و ستم کرده اند جلب کنند و چقدر براي ايشان رنج و زحمت دارد که آن فرهنگ کفر و گناه را که دلشان با آن تاريک شده است از دل خود پاک کنند و آن فطرت پر از بغض کينه و تکبر که به بندگان خدا داشتند خالي کنند و در نتيجه از نظر قلبي و رواني تغيير فطرت و ماهيت بدهند و دل آنها مانند دل اولياء خدا و اهل ايمان پاک شود. کفار از نظر رواني طوري هستند که مي گويند زندگي در همين جهنم براي ما آسان تر است که در بهشت با اين مؤمنين و اولياء خدا که به آنها اين همه ستم کرده ايم محشور شويم واي به حال کسي که سر و کارش در عالم آخرت به دست کسي باشد که در دنيا به او دشمني کرده باشد و او را کشته و يا به او ظلم کرده باشد. ظالم مي گويد زندگي در جهنم براي من بهتر است که بروم دست مظلوم را ببوسم و عذر خواهي کنم. اين است دليل خلود در چاه ويل جهنم که تا هفتصد هزار سال هم نمي توانند از اين چاه کفر و نفاق خارج شوند. (تفسیر سوره طور)