خطرناک ترین بلاء در وجود انسان، حسد است.

خداوند از هر چيزي كه ياد مي كند به كليات و ريشه هاي آن اشاره مي كند و در اين سوره هم به ريشه صفات بد اشاره مي كند . به جزئيات كاري ندارد. اين كه مثلا فلان شخص به شخص ديگر حسودي كرده مهم نيست، بلكه عوامل اصلي صفات خطرناك انسان را نشان مي دهد. يكي از اين صفات، حسد است. اولا بايد بدانيم كه همه صفات در وجود ما ريشه دارد و مربوط به خلقت ما است . خداوند در وجود ما غضب آفريده و نمي توانيم افراد بي تفاوتي باشيم . خداوند اين غريزه را در وجود ما گذاشته تا بتوانيم در مقابل ناراحتي ها و ناهنجاري ها از خود دفاع كنيم. بتوانيم در برابر حمله حيوانات و ظلم انسان ها مقاومت كنيم . همچنين خداوند در ما غريزه شهوت آفريده است. ما انسان ها طوري خلق شده ايم كه همه چيزي را مي طلبيم و ممكن نيست چيزي در عالم خلق شده باشد كه آن را نخواهيم و لازم نداشته باشيم . خاك و آب و دريا و صحرا و فضا و هرچه هست براي ما لازم است وآنها را مي خواهيم در راه منافع خود استخدام كنيم . مثلا وقتي به كوه يا جنگل مي رويم دوست داريم بر شير و پلنگ و مارها تسلط پيدا كنيم نه اين كه فكر كنيم كه اين موجودات را نمي خواهيم بلكه تا مي توانيم سعي مي كنيم آنها را به اختيار خود در آوريم و با وسائل و تجهيزاتي كه فراهم مي كنيم اين حيوانات موذي و وحشي را در باغ هاي وحش جمع آوري و نگهداري كنيم و چه استفاده هايي كه از آنها نمي بريم. بنابراين چيزي در عالم نيست كه آن را نخواهيم و لازم نداشته باشيم و خلقت آن را عبث بدانيم و اگر هم چيزي باشد كه فكر كنيم زياد و بي مصرف خلق شده به خاطر اين است كه مورد مصرف آن را هنوز كشف نكرده ايم. مثلا شايد خيلي از علف ها را زيادي بدانيم و ببينيم حتي به درد حيوانات هم نمي خورد اما مطمئنا سِرّ خلقتش را نمي دانيم و چه بسا همان علف ها، داروي مرگ باشد. در بعضي احاديث ائمه اطهار (ع) مي فرمايند: كه خداوند در همين طبيعت كه اين قدر افراط و تفريط هست دارو هاي ضد مرگ و مرض را در علف ها و گياهان و معادن آفريده تا انسان ها وادار به تلاش و كوشش شوند به دنبال كشف آنها حركت كنند و اسرار حيات خود را به دانند. بالاخره اين را بايد بدانيم كه ما آدم ها طوري خلق شده ايم كه بايد بر عالم طبيعت حاكميت پيدا كنيم خلاف حكمت و خلقت خداست كه طبيعت برانسان حاكم باشد. وضع كنوني زندگي ما طوري است كه طبيعت بر ما مسلط است و ما را به مرگ و مرض و پيري مي كشاند و سرازير قبرستان مي كند طبيعت است كه ما را محدود مي كند و آزادي را از ما مي گيرد. جاذبه زمين ما را به طرف خود مي كشاند و زمستان و تابستان ما را در سرما و گرماي خود محدود مي كنند و در زمستان وادار به تهيه وسائل گرم كننده و در تابستان مجبور به تهيه وسائل خنك كننده مي باشيم در صورتي كه اين خلاف تقدير خداوند است. در تقدير خدا، انسان مهم ترين مخلوق است. او مالك فصول اربعه است و بر تابستان و زمستان حاكميت دارد. اگر انسان بهترين مخلوق خداست چرا محكوم عوامل طبيعت است ؟ انسان با عقل و دانشي كه دارد مي تواند برطبيعت مسلط شود و بايد حاكم برخورشيد و ماه و كائنات شود و ما در اين مسير حركت مي كنيم تا وقتي به رشد واقعي خود برسيم و به معناي واقعي شرافت انسان پي ببريم. الان هنوز به رشد واقعي انساني خود كه خدا آن را خواسته نرسيده ايم. به هر حال بحث ما در اين است كه چرا خداوند از يك طرف اين صفات نفساني مثل غضب را در انسان آفريده و از طرف ديگر از اعمال اين صفات او را نهي مي كند. مي گويد غضب در تو هست اما مظلوم كشي نكن. شهوت داري اما به ناموس ديگران نظر نداشته باش، حسد در تو هست اما حسادت نكن. اگر اين صفات، بد است چرا خداوند خلق كرده و اگر خوب است چرا از بكار بردن آنها نهي فرموده؟! بايد بدانيم كه اين صفات همه از نظر خلقت لازم است عامل محرك انسان است. اگر غضب و حسد و شهوت و تكبر و امثال آن در انسان نباشد مثل سنگ و جماد مي شود و هيچ گونه حركت و تلاشي در او بوجود نمي آيد. اين غريزه ها عوامل محركه هستند مثل حسد كه اگر در انسان نباشد وادار به رقابت نمي شود و اگر رقابت نباشد عقب مي افتد. او وقتي كسي را مي بيند كه جلو افتاده است بايد رقابت كند و تلاش كند تا خودش را هم به جلو بكشاند و گرنه هميشه عقب افتاده مي ماند و جلو افتاده ها تنها مي مانند. انسان ها مثل يك كاروان در حال حركت هستند و همه با هم بايد به مقصد برسند. آدم حق ندارد به مقام و موقعيتي كه دارد دل ببندد و در همان حال متوقف شود زيرا از تكامل باز مي ماند و مثل كسي مي شود كه براي رسيدن به يك شهر بزرگ و آباد حركت كرده ولي در نيمه را به يك روستا و آبادي كوچك بسنده كرده و همان جا قصد اقامت نموده است. اما خدا مي خواهد او را به آن شهر بزرگ بهشت برساند. پس اگر به يك نمره كم قناعت كرديم اشتباه مي كنيم و بايد سعي كنيم نمره ما در هر فنّ و هنري از ديگران بهتر و بالاتر باشد. اين عامل رقابت در اصل خلقت، خوب و لازم است و انسان را وادار به پيشرفت و تكامل مي كند. اما حسد اين است كه من وقتي مي بينم كسي از من جلو افتاده، ناراحت شوم و سعي كنم به جاي پيشبرد خودم او را به عقب بكشانم و اگر هم نتوانم خود را به جلو بكشانم كمر به قتل او ببندم . تو را كه زيباتر هستي بكشم تا از من زيباتر نباشد، ثروتمند و جلو افتاده ها را از بين ببرم تا عقب افتادگي خود را نبينم. اين نوع تكامل طلبي و مزاحمت را حسادت مي نامند. خدا مي خواهد كه ما جلو افتاده ها را ببينيم و از راه فعاليت و يا خواهش و تقاضا از خداوند خود را به جلو بكشانيم و از راه هاي سالم و درستي كه خدا بر ايمان باز مي كند پيشرفت كنيم. بنابراين رقابت، خوب و حسادت بد است، ما بايد مراقب باشيم كه رقابت را تبديل به حسادت نكنيم. (تفسیر سوره فلق)