بسم الله الرحمن الرحیم یعنی در حرکات خود باید از اسماء الله كمك بگيريم يعني حركت ما طبق نقشه ائمه اطهار (ع) باشد. برخلاف نقشه آنها كاري نكنيم زيرا ما به هركاري بخواهيم دست بزنيم نقشه اي مربوط به صنعت خود و نقشه اي مربوط به دين و تربيت خود لازم داريم. مثلا مي خواهيم خانه اي بسازيم. خانه سازي به نظر ساده مي آيد. عامل آن بنّاها هستند و مهندس هم نقشه آن را مي كشد. اما آيا در اين خانه سازي به دين هم احتياج داريم؟ آيا دين درباره خانه سازي هم نظر داده و نقشه كشيده است يا دين به خانه سازي ما كاري ندارد و هر جور بخواهيم مي توانيم بسازيم؟ اين طور نيست بلكه ائمه اطهار(ع) براي همين خانه سازي هم نقشه داده اند. به اين ترتيب كه خانه تو طوري باشد كه نه هوا را به روي مردم حبس كند نه نور خورشيد را از خانه مردم قطع كند و نه اين كه حصار خانه مردم را بشكند. طوري نباشد كه بتواني با چشمت به خانه مردم بروي يا با گوشت حرف هاي خانه مردم را بشنوي. حق نداري ديوار خانه خودت را از ديوار همسايه بلندتر كني زيرا در اين صورت سه ضرر براي آنها ايجاد كرده اي. اول  ـ اين كه مانع حركت هوا شده اي و هوا را به روي همسايه حبس مي كني. دوم ـ مانع تابش نور خورشيد برآنها مي شوي و آنها نمي توانند از آفتاب براحتي استفاده كنند. سوم ـ اين كه تو با گوش و چشمت وارد خانه آنها مي شوي و به خانه آنها مشرف مي شوي. پنجره خانه شما طوري است كه تا باز كني خانه همسايه تا اعماقش ديده مي شود و شما بدون اجازه وارد خانه آنها شده اي. حالا مي بينيد كه دين يك جور نقشه دارد براي خانه سازي و مهندس و معمار و بنا هم يك جور نقشه دارند. اين نقشه ها ي ديني را بايد از  ائمه اطهار (ع) بگيريم و بعد خودمان شروع به كار كنيم و وقتي خانه را به اين ترتيب ساختيم خدا هم به كمك ما مي آيد و ما در اين خانه بيمه خدا مي شويم و زلزله و مصيبت هاي طييعي  به سراغ ما نمي آيد. ما وقتي در اطاعت خدا باشيم بيمه خدا هستيم و خدا هم بزرگ ترين شركت بيمه است كه ما را از شرور و آفات در دنيا و آخرت حفظ مي كند. (تفسیر سوره فلق)