بیان خواص عبادات برای انسان ها

تعريف رکوع و سجود ياران پيغمبر اکرم و هدفي است که از رکوع و سجود دارند که خداوند مي فرمايد آنها دائم در حال رکوع و سجودند و در جستجوي فضيلت از جانب خداوند متعال و جلب رضايت او بعضي خيال مي کنند که اين عبادت ها صرفاٌ اعمالي است که خداوند بندگان خود را با آن سربند مي کند و در برابر هر نماز مزدي به آنها مي دهد با اين که چنين نيست خاصيت عبادتها ودعاها پرورش قهري و طبيعي روح و فکر انسان است که با تمرين دعا و عبادت دو خاصيت در انسان پيدا مي شود که اين دو خاصيت سرمايه آخرت او مي باشد اول پيداش قدرت و استعداد روحي انسانهاي مؤمن و عابد روح مقاومت و آرامش پيدا مي کنند صبر و استقامتشان در برابر حوادث روزگار زياد مي شود و هرگز تحت تأثير ثروت دنيا و تجملات زندگي و مقام و رياست واقع نمي شوند دنيا و زندگي دنيا در نظرشان خيلي کوچک مي شود و زندگي آخرت خيلي بزرگ جلوه مي کند پيداش يک چنين حالات و استعداد را افضل فضيلت ها مي دانند به طور کلي تمرين هر عملي که آن را ورزش و رياضت مي نامند در وجود انسان استحکام و استعداد به وجود مي آورد. نتيجه دوم جلب رضايت خداوند متعال است انسانهاي راکع و ساجد محبوب خداوند واقع مي شوند محبت اولياء خدا در قلب آنها قرار مي گيرد و آن محبت را احساس مي کنند صرفاً وعده محبت و رضايت نيست که در آينده ها و يا در عالم آخرت حاصل شود بلکه جزاي نقدي دنباله تمرين و تکرار عبادتها واقع مي شود يعني روح علم و ايمان خداوند مي فرمايد آثار سجده در قيافه آنها ظاهر مي گردد يعني قيافه اي توام با نورانيت و نشاط پيدا مي کنند که دائم در زندگي خود را موفق مي دانند انسانهاي بي هدف و نااميد دائم قيافه آنها گرفته گرايش به سياهي دارد وليکن قيافه انسانهاي موفق و اميدوار غالباً توام با اميد و نشاط است و اين اميد و نشاط در قيافه آنها قابل روئيت است که هر چه به پيري و مرگ نزديکتر مي شوند چهره آنها بهتر مي درخشد خداوند در سوره نازعات حالت احتضار آنها را در آيه دوم تعريف مي کنند مي فرمايد که ناشطات نشطا يعني قيافه آنها دم مرگ با نشاط است از اين که مي دانند چه آينده خوب دارند. (تفسیر سوره فتح)