فدک چه بود و چرا به حضرت زهرا س بخشیدند؟

بايستي بدانيم كه غنيمت هاي ميدان جنگ بر دو قسم است: قسم اول، اموال و غنائمي كه سربازان از طريق جنگيدن مي گيرند. قسم دوم، اموال وآبادي هايي كه از طريق جنگيدن به دست مسلمانان نمي افتد بلكه كفار آن اموال را رها مي كنند و يا خودشان به مسلمانان تقديم مي كنند. غنائم قسمت اول منهاي يك پنجم بين سربازان قسمت مي شود و غنائم نوع دوم اختصاص به زعيم و رهبر مسلمانان پيدا مي كند. پس از آن كه رسول خدا (ص) با شجاعت ها و دلاوري هاي علي (ع)آبادي هاي بزرگ خيبر را فتح كردند و يهوديان آنها را يا كشتند و يا وادار به تسليم نمودند. دهاتي كه در اطراف خيبر بود و به نام فدك شناخته مي شد. آن دهات را بدون جنگ تسليم رسول خدا(ص) كردند. رسول خدا (ص) با يهوديان فدك قرار دادي بست كه درآن جا كشاورزي كنند سهمي براي خود بردارند و بقيه را در مدينه تسليم رسول خدا (ص) كنند. پس از فتح خيبر و مراجعت به مدينه آيه از جانب خدا نازل شد و در آن آيه فرمود: و ات  ذاالقربي حقه يعني حق خويشاوند نزديك تر را به آنها تسليم كن و نظر به اين كه خويشاوند نزديك تر به رسول خدا (ص) از تمام مردم ، دخترش زهرا (س) بود طبق دستور همين آيه، آبادي هاي فدك را به دخترش بخشيد تا عوائد آن را در راه منافع و مصالح مسلمانان خرج كند. بعضي ها در تاريخ ايراد گرفتند كه چرا پيغمبر اسلام (ص) آن همه ثروت را فقط به دخترش بخشيده است. آيا پيغمبر حق دارد در بخشش اموال تبعيض قائل شود و براي دخترش و يا خويشاوندان ديگر حق خاصي قائل شود كه ديگران از آن حق محروم باشند؟ يا اين كه پيغمبر طبق حكم قرآن سمت پدري نسبت به تمام امت دارد و تمامي امت به جاي فرزند او هستند و بايستي در نظرش يكسان باشند. در جواب به آنها مي گوئيم پيغمبران دو نوع ثروت دارند: يك نوع ثروت كه بيت المال به حساب مي آيد و از ماليات و نذورات مردم جمع آوري مي شود و نوع دوم، ثروتي كه از طريق كار و كوشش مانند ديگران پيدا مي كند. پيغمبر كه مانند سربازان وارد ميدان جنگ مي شود مانند سربازان ديگر از غنائم جنگ سهم مي برد كه مال خود اوست و خمس غنيمت ها را بر مي دارد كه جزو بيت المال است. در اين ميان اگر كسي چيزي به پيغمبر ببخشد و يا كفار بدون جنگ آبادي هاي خود را رها نموده فرار كنند اين بخشش ها و آبادي ها هم مخصوص پيغمبر است وليكن پيغمبران همه جا از حقوق شخصي صرف نظر مي كنند و بيشتر از ساير مسلمان ها بهره برداري ندارند. رسول خدا (ص) كه فدك را به دخترش زهرا (س) مي بخشد براي اين است كه اولاََ مي داند دخترش زهرا (س) بهره برداري شخصي و خصوصي از بيت المال نمي كند بلكه مانند پدر و يا مادر خود حضرت خديجه (س) ثروت خود را در اختيار مسلمانان مي گذارد زيرا زهرا (س) مانند پدرش و امام هاي ديگر بر مسلمانان ولايت و امّيت دارد. به همان علم و دانش و ايماني مجهز است كه پدرش و شوهرش مجهز مي باشند. با اين كه چند سال در حيات پيغمبر(ص) اموال فدك تحويل حضرت زهرا (س) داده مي شد كوچك ترين استفاده شخصي نداشت بلكه آن ثروت را در اختيار شوهرش و پدرش مي گذاشت تا در راه اسلام و مسلمانان بذل كنند .پس رسول خدا (ص) كه فدك را به دخترش زهرا (س) مي بخشد براي اين است كه مي داند او مانند پدر و شوهر استفاده خصوصي ندارد بلكه مال خود را در راه اسلام خرج مي كند. ديگر اين كه مادرش حضرت خديجه (س) ميليون ها تومان ثروت داشته همه آنها را در اختيار رسول خدا (ص) گذاشته است و رسول خدا (ص)آن ثروت را در راه اسلام و مسلمانان بذل كرد. پس حضرت خديجه (س) بر مسلمانان حق بزرگي داشت كه لازم بود رسول خدا (ص) آن حق را درباره دخترش زهرا (س) رعايت كند. روي همين قانون آيه قرآن نازل شد و خداوند به رسولش دستور داد تا اموال فدك را در اختيار زهرا (س) و فرزندان او بگذارد زيرا مي دانست كه خانواده رسول خدا (ص) هرچه از مال و ثروت داشته باشند در راه اسلام و مسلمانان بذل مي كنند. رفتارآنها با مسلمانان مانند رفتار پدر و مادر با فرزندان است گرچه ثروت خانواده اختصاص به پدر پيدا مي كند وليكن پدر آن ثروت را در راه آسايش و تربيت فرزندان خرج مي كند. پس با اين دلائل رسول خدا (ص) حق داشت و يا موظف بود كه آن ثروت ها را در اختيار زهرا (س) قرار  دهد. ديگر اين كه شوهر زهرا (س) علي عليه السلام وصي پيغمبر ص) است و امام مسلمان ها مي باشد. پيشواي مسلمانان براي اداره كردن حكومت اسلامي بايستي مال و ثروت و قدرت داشته باشد كه مسلمانان را اداره كند. رسول خدا (ص) مي دانست كه هر مال و ثروتي كه در اختيار دخترش زهرا (س) باشد در اختيار علي ابن ابيطالب (ع) است كه بالاخره آن ثروت در راه احياي اسلام و مسلمانان خرج مي شود. با اين حساب اگر هم آبادي هاي فدك جزء بيت المال باشد باز هم پيغمبر(ص) حق دارد آن را در اختيار يك انسان مدير و مدبري قرار دهد تا آن را در راه اسلام و مسلمانان خرج كند. پس روي قانون وراثت و يا روي قانون ولايت هيچ كس بجز زهرا (س) و علي (ع) درآن اموال حقي ندارد بلكه روي وراثت و يا ولايت بايستي ماترك پيغمبر(ص) در اختيار زهرا (س) و علي (ع) باشد. (کتاب شخصیت حضرت زهرا و مریم س)