حديث كساء بزرگ ترين جلوه گاه مقام و موقعيت ايماني ولايتي حضرت زهرا (س) است.

مولا (ع) از رسول خدا (ص) سؤال مي كند كه يا رسول الله دليل دعوت و اجتماع ما در اين مجلس و جمع شدن ما زير اين كساء چيست و چه خاصيتي دارد. رسول خدا (ص) جواب مي دهند كه هرجا داستان اجتماع ما در اين مجلس يادآوري شود و مردم به موقعيت ما آگاهي پيدا كنند مورد توجه و نزول فرشتگان قرار مي گيرند. فرشتگان همراه رحمت و بركات الهي بر اهل مجلس نازل شده و دل هاي آنها را به خدا و رحمت و بركت خدا مربوط مي سازد. يقين و ايمان آنها را پرورش مي دهند و باز رسول خدا (ص) اضافه مي كند كه درآن مجلس اگر گناهكاري باشد خداوند گناهش را مي آمرزد و اگر حاجتمندي باشد خداوند حاجتش را بر مي آورد. در برابر اين بشارت ها مولا (ع) خوشحال مي شود و مي گويد يا رسول الله (ص) ما و شيعيان ما در دنيا و آخرت خوشبخت و سعادتمند هستيم و فوز و سعادت آخرت مخصوص ما شيعيان ما مي باشد. نكته قابل توجه و درعين حال علمي و اعتقادي در قسمت آخر اين حديث بيان خاصيت و موقعيت حديث كساء و دليل ظهور آرامش فكري در انسانهاي معتقد به اين حديث است. گفته شد كه اين حديث بيان عظمت و موقعيت رسول خدا (ص) و ائمه اطهار (ع) در دنيا و آخرت مي باشد كه خداوند آنها را به عنوان مراجع مادي و معنوي در دنيا و آخرت معرفي مي كند و مردم را متوجه مي سازد كه سرچشمه خير و بركت و سعادت شما در دنيا و آخرت ائمه اطهار(ع) هستند. يكي از مسائلي كه در ايجاد آفرينش فكري و اطمينان قلبي صد درصد براي انسانها مؤثر مي باشد همه كس مي داند كه خير و سعادت و خوشبختي آن ها در دنيا و آخرت بدست خداوند متعال است و همه كس در نهاد و وجدان خود به خدا پناهنده مي شود و خدا را يگانه عامل خوشبختي خود مي داند. وليكن از نظر فاصله اي كه با خداي خود دارند و نمي توانند با خدا تماس و رابطه مستقيم داشته باشند به دنبال واسطه اي مي گردند كه آنها را به خدا مربوط سازد و در اين ارتباط از لطف و كرم خدا بهره مند شود. در جستجوي همين واسطه ها بوده است كه بين مردم و خدا بت ها بوجود آمده و انسانهاي تاريخ براي استفاده از بركات وجود الهي به بت ها پناهنده شده اند و آنها را بين خود و خدا واسطه قرار داد ه اند. بديهي است كه چنين واسطه هائي يعني بت هاي جمادي و حيواني و انساني نمي توانند فكر انسان هاي مؤمن و آگاه را اشباع كنند و در فكر متفكرين و دانشمندان آرامش بوجود آورند انسان هاي آگاه و دانشمند هرگز به بتها پناهنده نمي شوند و وساطت آنها را قبول ندارند در اين جا امر داير مي شود كه انسان هاي مؤمن و آگاه در خلاء مطلق قرار گيرند. از اين كه بين خود و خدا واسطه اي كه لياقت وساطت داشته باشد پيدا نمي كند و يا اين كه به وساطت بزرگ و با بركت و ارزشمندي برخورد كنندكه آنها لياقت چنين وساطتي را داشته باشد و بتوانند فيض الهي را به مردم انتقال دهند. در اين جا است كه فكر دانشمندان و آگاهان بوجود چنين وساطتي مانند معصومين (ع) بين خدا و خلق خدا آرامش پيدا مي كند و مي دانند كه بوسيله چنين انسان هائي مي توانند از بركات و فيوضات كامل الهي بهره مند شوند. به همين مناسبت رسول خدا (ص) ميفرمايد كه مردم ضمن آگاهي به حديث شريف كساء و شناخت موقعيت معصومين (ع) در نزد خدا آرامش پيدا مي كنند و غم و غصه از قلب آنها فرار مي كند. برهان عظمت حديث كساء و دليل اين كه اين حديث در معرفي مقام و موقعيت ائمه اطهار (ع) نازل شده جملات آخر همين حديث است كه رسول خدا (ص) ميفرمايد كساني كه در مجلس آگاهي به اين حديث بنشينند مشمول رحمت و مغفرت خدا واقع مي شوند و خداوند پيشوايان معصوم (ع) را در اين حديث به عنوان علت غائي آفرينش و نزول بركات و فيوضات معرفي مي كند. خداوند متعال يك منبع عظيم و نامتناهي است كه بركات وجودي او مانند وجود او بي نهايت است. آن فيوضات و بركات بي نهايت به وسيله انسان هاي مقرب تر و نزديك تر در اختيار انسان هاي دورتر قرار مي گيرد. قرب انسان هاي مقرب هرچه بخدا بيشتر باشد از فيوضات و بركات بيشتري برخوردار هستند. انسان هائي كه علم و استعدادشان به حدّ كمال نرسيده به ميزان نقص و قصور وجودي خود از بركات كمتري برخوردار مي شوند و با آن برخورداري كمتر و سرمايه كمتر نمي توانند جامعه بشريت را براي هميشه اداره كنند. براي فراگيري فيوضات نامتناهي خدا و بهره رساني به بندگان او تا قيامت و تا ابد انسان هائي لازم است كه علم و استعداد آنها در حدّ كمال باشد تا با آن علم بي نهايت و استعداد نامتناهي بتوانند بركات نامتناهي وجود خدا را فرا گيرند و به بندگان خدا برسانند. يكچنين انسان هاي كامل و نامتناهي ائمه اطهار(ع) هستند كه در اين حديث شريف معرفي شده اند. كساني كه به مقام و موقعيت آنها آگاه مي شوند و معرفت به مقام آنها پيدا مي كنند مانند تشنگان و گرسنگاني هستند كه از بيابان هاي خشك و بي آب و علف كنار نهر گوارا و باغ هاي پر بركت قرار مي گيرند كه در اين حال آرامش كامل پيدا مي كنند و خوف و وحشت از دل آنها برداشته مي شود. ائمه اطهار (ع) براي تشنگان و گرسنگان يك چنين نهرهاي حيات بخش و باغ هاي پر بركت هستند كه مايه آرامش و آسايش دائمي مي باشند. با اين مقدمات حديث كساء يكي از بزرگترين مدارك فضيلت و عصمت حضرت زهرا(س) مي باشد كه در اين حديث آن نشان و مدال الهي و كسوت الهي كه مخصوص پيغمبر(ص) اسلام است بدست حضرت زهرا (س) به قامت رساي پيغمبر(ص) پوشانيده ميشود و اين مجلس تاجگذاري بوسيله زهرا(س) افتتاح مي شود و پيغمبراكرم (ص)، زهرا (س) را در رديف خود و پيشوايان معصوم قرار مي دهد در حالي كه زنان خود را مانند امّ السلمه درآن مجلس اجازه شركت نمي دهد و درجواب همسر خود كه تقاضاي شركت نموده است ميگويد تو زن عاقبت به خيري هستي وليكن اين ها كه در اين جلسه شركت نموده و به كسوت الهي مفتخر شده اند بارانداز نبوت من و محل سر ولايت من و خلفاي من مي باشند. با اين مقدمات حديث كساء بزرگ ترين جلوه گاه مقام و موقعيت ايماني ولايتي حضرت زهرا (س) است. (کتاب شخصیت حضرت زهرا و مریم س)