ضرورت وجود ایمان در انسان ها در بیان حضرت زهرا س

حضرت زهرا (س) از آشنائي و آگاهي خود به آن مصالح و مفاسد خبر مي دهد و ميفرمايد : خداوند متعال براي اين كه دل مردم و فطرت آنها را از پليدي گناه شرك پاك كند ايمان را بر آنها واجب كرده و براي اين كه صفت زشت تكبر و خودپرستي را از انسان بردارد نماز را بر آنها واجب فرموده . و براي اين كه انسانها را در دو جهت مادي و معنوي رشد بدهد زكوه را بر آنها واجب كرده و براي اين كه روح اخلاص را در وجود انسان ثابت نگه دارد روزه را واجب فرموده. و براي اين كه دين و جامعه را محكم كند حج را بر آنها واجب فرموده و براي اين كه دل ها را به يكديگر نزديك كند و بين انسانها روابط انساني بوجود آورد رعايت عدالت را واجب كرده و براي اين كه ملت اسلام را از هرج و مرج و تفرقه محفوظ دارد اطاعت ما اهل بيت را واجب كرده. و براي اين كه به اسلام و مسلمين عزت و عظمت بدهد جهاد را واجب كرده است .مشاهده مي كنيم كه حضرت زهرا (س) دراين فراز از خطبه خود حكمت احكام را بيان مي كند و در ضمن بيان احكام ، دليل پيدايش احكام الهي و كتاب هاي آسماني را  روشن مي سازد و ميفرمايد خداوند براي اين كه دل مردم را از كفر و شرك پاك كند ايمان را بر آنها واجب كرده است .بديهي است كه اگر انسان در زندگي و در فعاليت ها و كوشش ها هدف مادي داشته باشد و براي بدست آوردن ماديات مانند ثروت و قدرت تلاش و كوشش كند دل يكچنين انساني اسير ماديات مي شود و از معنويات فاصله مي گيرد در نتيجه ارزش الهي و انساني خود را از دست مي دهد. در اين حال انسان ها ارزش مالي ندارند. نه ارزش انساني و نه ارزش الهي، يعني انسان ها در اين هدف هاي مادي مانند حيوانات قيمت گذاري مي شوند همچنان كه گاو و گوسفندي را به دليل چاقي بيشتر زيادتر قيمت گذاري مي كنند. انسان را هم به دليل مال بيشتر و يا منافع مادي بيشتر قيمت گذاري مي كنند. در يكچنين فرهنگي اصالت با مال و ثروت است نه با فضيلت و انسانيت. انسان ها در صورتي حق حيات پيدا مي كنند كه توليد كننده مال و ثروت باشند و بتوانند براي خود و ديگران مال و ثروت بوجود آورند و اگر نتوانستند مال و ثروت توليد كنند حق حيات از آنها سلب مي شود. در يك چنين فرهنگي بين انسان ها مسابقه قدرت و ثروت بوجود مي آيد قهرا عده اي قوي مي شوند. به نظر خودشان حق حيات و حاكميت پيدا مي كنند و ضعفا را در استثمار خود قرار مي دهند در نتيجه ضعفا قرباني مطامع اقويا مي شوند. ظلم و زور جهان را فرا مي گيرد و فضيلت و انسانيت نيست و نابود مي شود. در يك چنين حركتي با يك چنين فرهنگي انسان ها ارزش انساني خود را رها مي كنند و از هرحيوان درنده تر و نجس تر مي شوند و اين بزرگ ترين نجاست است براي انسان كه هدف هاي مادي بر هدف هاي معنوي او غلبه كند و او را از مقام انسانيت به پايين تر از حيوانات تنزل دهد. خداوند متعال براي جلوگيري از بروز يك چنين هدف هاي مادي و حيواني كه جامعه را به كفر و شرك مي كشاند ايمان را واجب كرده است. از مسير ايمان به انسان مي آموزد كه خدا و فضيلت را هدف خود قرار دهد و در زندگي هدفش اين باشد كه رضايت خدا و رضايت انسان ها را جلب كند. در خطي حركت كند كه خدا و بشريت از او راضي باشند. پيدايش يك چنين رضايتي وقتي ممكن است كه هدفش در تلاش و كوشش و خدمت به مردم، پيدايش رفاه و آسايش براي انسان ها باشد. زندگي مردم را به ثمربرساند. فضيلت و معنويت را زنده كند. درمرحله اول هدف او خدمت به انسانها باشد كه در اين خدمت خود او نيز يكي از انسان ها بحساب بيايد كه همراه مردم از نتايج خدمات خود بهره مند بشود نه استثمار انسان ها در راه منافع شخصي. پيدايش يكچنين هدفي كه انسان را از خودگرايي به جامعه گرايي انتقال مي دهد و از خودپرستي به سوي خداپرستي حركت مي دهد همان ايمان است كه خدا را هدف خود قرارداده و او را وسيله امنيت و آرامش فكري و قلبي خود قرار دهد. به خدا متكي باشد و در مسير تكامل، او را سرمايه سعادت و آسايش خود قراردهد نه مال و ثروت را . پس تنها دارويي كه انسان ها را از نجاست شرك و كفر پاك مي كند ايمان به خداوند متعال است. كساني كه ايمان به خدا نداشته باشند قهرا به شرك و كفرآلوده ميشوند كه بزرگ ترين نجاست ها و پليدي ها  است. (کتاب شخصیت حضرت زهرا و مریم س)