توصیف مسلمانان معاصر حضرت زهرا س

مسلمانان معاصر حضرت زهرا (س) دو طايفه بيشتر نبودند. اكثريت مسلمانان انسان هاي بي فكر و بيشعوري بودند كه هرگز آگاهي نداشتند به آن چه شده است نه از مقام نبوت آگاهي داشتند و نه معرفت به اهلبيت عصمت و طهارت. آدم هاي گوسفند مانندي كه هر جا علف سبزي ببينند به همان جا مي روند . بنا به فرمايش مولا (ع) همج الرعاع بودند كه با صداهاي زنده باد مرده باد از اين سو به آن سو كشيده مي شدند و عقل و دانشي در كار نبود و اين اكثريت مخصوصا كه در شعاع تبليغات منافقين قرار گرفتند علاوه بر اين كه دل خوشي روي عدم معرفت با اهلبيت نداشتند شايد كه نسبت به آنها تظاهر به بي وفايي و بي حيائي هم داشتند .اكثريت مسلمانان اين چنين گوسفند مانند بودند و ازآن طرف اقليتي از مسلمانان كه در راس آنها منافقين و دشمنان اهلبيت بودند نسبت به رسول خدا و خاندان عصمت و طهارت نفاق و كينه توزي داشتند. عرب ها و خانواده هايي كه در انقلاب اسلامي پيغمبر اكرم (ص) از استثمار و ثروت هاي نامشروع محروم شده بودند و خانواده هاي ديگري كه در ميدان جنگ با رسول خدا (ص) و مخصوصا در جنگ با اميرالمؤمنين (ع) افراد خانواده و سلطه گران خود را از دست داده بودند علاوه بر همه اين ها معرفت به انقلاب اسلامي نداشتند و ندانستند كه چگونه از زندگي فلاكت بار جاهليت وارد ميدان لطف و رحمت خدا شده اند. اين اقليت منافق تا توانستند از ضعف عقل و شعور مردم استفاده نموده و موجبات اذيت و آزار اهلبيت عصمت و مخصوصا حضرت زهرا (س) را فراهم مي كردند. در ميان اين اقليت منافق مخصوصا دو نفر از زنان خيلي و بيش از اندازه نسبت به حضرت زهرا (س) كينه توزي و حسدورزي داشتند كه همان دو نفر كه به عنوان جاسوس داخلي در زندگي پيغمبر(ص) شناخته شده بودند و در سوره تحريم خداوند آنها را به نفاق و حسد معرفي كرد از همه بيشتر با زهرا (س) حسدورزي و كينه توزي داشتند و مخصوصا عايشه دختر ابي بكر كه به نفاق و حسد شهرت تاريخي پيدا كرد و تا انتهاي زندگي تا حدود پنجاه سال از هجرت دست از اذيت و آزار اهلبيت عصمت بر نداشت .خلفا تمامي ثروت و مقام حضرت زهرا (س) را از او سلب كرده در اختيار عايشه گذاشتند و او تا آن جا كه توانست موجبات اذيت و آزار حضرت زهرا (س) و محروميت فرزندان او را فراهم كرد. تمامي اين عوامل دست به دست هم داد و يك زندگي مصيبت بار و رنج افزا براي حضرت زهرا (س) فراهم كرد تا آن جا كه در سنين جواني و اوايل زندگي مرگ خود را از خدا خواهش كرد. (کتاب شخصیت حضرت زهرا و مریم س)