اقسام جهاد از بیان حضرت زهرا س

جهاد يك كلمه عامي است كه شامل تمامي مجاهدات علمي و تربيتي و حكومتي مي شود كه از جمله آنها جهاد با دشمنان متجاوز در ميدان جنگ و مبارزه است. جهاد در اين جا بر سه قسم است. اول: جهاد و كوشش براي كشف علوم و حقايق .دوم: جهاد و كوشش در مبارزه با نفس و هواهاي نفساني .سوم: مجاهدات به معناي جنگ و مبارزه با تجاوزگران و جلوگيري از تجاوزات در جامعه و يا در حكومت ها.  هرسه نوع جهاد مايه عزت اسلام و مسلمانان است كه اگر در هر يك از اين سه مرحله جهاد را رها كنند و از تلاش و كوشش يا جنگ و مبارزه دست بردارند به ذلت و خواري مبتلا شده و دشمن را بر خود مسلط مي كنند. مجاهدات علمي، براي مبارزه با جهل و ناداني و بدست آوردن علم و آگاهي است. جهل يكي از عوامل بزرگ ذلت و خواري انسان است. جاهل در حد حيوانات است و همانطور كه حيوانات به دليل فقدان علم و شعور اسير انسانها شده و انسانها بر آنها مسلط شده اند. انسان هاي جاهل هم در اسارت انسان هاي عالم قرار مي گيرند. علماء و دانشمندان به دليل علم و دانش بر جاهل تسلط پيدا مي كنند، خواه دانشمند كافر باشد و نادان مسلمان و يا به عكس.  علم و دانش يكي از عوامل بزرگ عزت و غلبه است. دانشمند كافر بر مسلمان جاهل غلبه مي كند. مسلمان دانشمند بر جاهل و نادان غلبه دارد، هرچند كافر باشد. خواهي نخواهي جاهل و نادان بايستي در اختيار عالم و دانشمند باشند. دين جاهل مايه عزت او نيست بلكه آن ديني مايه عزت است كه توام با علم و دانش باشد .از اين رو براي جلوگيري از ذلت اسلام و مسلمانان و پيدايش عزت و عظمت حضرت زهرا (س) جهاد علمي را واجب كرده و مسلمانان را مامور مي كند كه براي كسب عزت و عظمت در جهاد علمي قرار گيرند و بكوشند تا هرچه بيشتر خود را به علم و دانش مجهز كنند .جهاد دوم جهاد به هواهاي نفساني است كه پيغمبر اكرم (ص)آن را جهاد اكبر ناميده است ، جهاد با نفس به معناي خود داري از گناه و معصيت و ظلم به بندگان خدا و كسب اخلاق و فضيلت است. انسان ها بايستي نفس خود را مهار كنند و آن را از گناه و معصيت و ظلم و خيانت چه به خود و چه به ديگران باز دارند. گناه و معصيت مايه محكوميت مي شود و محكوميت باعث ذلت و خواري است. پس جهاد با نفس و خودسازي، يكي از عوامل بزرگ كسب عزت و عظمت است. و اما جهاد سوم جنگ با تجاوزگران و دشمنان خداست. انسان مسلمان همه جا بايستي در برابر ظالم تجاوزگر بايستد و مانع تجاوز او شود. اگر ترس و وحشت او را فرا گيرد و ظالم را بر خود مسلط كند مصيبتي كه از تسلط ظالم پيدا مي كند چندين برابر قتل و جراحتي است كه در مبارزه با او پيدا مي كند. يكي از اسرار وجوب جنگ و قبول شهادت همين حقيقت است كه نگذارند ظالم در ميدان خود آزاد باشد و بر مردم مسلط شود. تسلط ظالم مايه ذلت و خواري مي شود. كسي كه تن به ذلت بدهد مال و جان و ناموس و حيثيت خود را هدر كرده است، از اين رو مسلمان بايستي در برابر تجاوزگران بايستد و با آنها بجنگد يا آنها را بكشد و يا كشته شود و اين كشته شدن در ميدان جنگ با ظالم بيشتر مايه عزت و عظمت است از تسلط ظالم بر انسان. از اين رو حضرت ميفرمايند: خداوند جهاد و جنگ با كفار را مايه عزت و عظمت مسلمانان قرار داده است. در قسمت ديگر از بيانات خود حكمت صبر را بيان مي كند و ميفرمايد: صبر شما را كمك مي كند تا روزي كه اعمال شما را به نتيجه برساند. اعمال نيك مانند بذر و نهالي است كه در دل انسان و در دل جامعه كاشته مي شود و خدا آن را مي پروراند تا آن را به ثمر برساند. نتايج بعضي از اعمال خيلي زود مي رسد و نتايج بعضي ديرتر و بعضي از اعمال در آخرت نتيجه مي دهد. از جمله اعمالي كه بيشتر در آخرت نتيجه مي دهد و نتايج دنيوي آن ديرتر مي رسد و يا اصلا نمي رسد، انفاقات و خدمات اجتماعي است. كساني كه براي خدا به مردم خدمت مي كنند و يا مال و ثروت خود را در راه سعادت آنها بذل مي كنند و از اين خدمات هدفي بجز جلب رضايت خدا ندارند نتيجه اعمال آنها به عالم آخرت منتقل مي شود و ارزش خدمات اين انسان و يا عبادت هاي او روز قيامت معلوم مي شود و درآن روز است كه قلوب مردم متوجه اين انسان نيكوكار شده او را از دل و جان دوست مي دارند و اجر الهي به طرف او برمي گردد .به همين منظور كساني كه به خدا و خلق خدا خدمت مي كنند و در اين راه صبر و استقامت دارند تا زماني كه خدمات آنها به نتيجه برسد در واقع براي ظهور ثمرات اعمال خود در كمك خدا ايستادگي مي كند مانند زارعي است كه با خدا و طبيعت همكاري مي كند تا روزي كه زراعتش به ثمر برسد. به همين منظور حضرت زهرا (س) در اين جمله حكمت صبر و استقامت را بيان مي كند و ميفرمايد صبر كمك است تا اعمال نيك به نتيجه برسد و اجر انسان از جانب خدا مقدر شود. (کتاب شخصیت حضرت زهرا و مریم س)