بیان حكمت صله رحم از بیان حضرت زهرا س

صله رحم عاملي است كه به افراد و دوستان وابسته به انسان ريشه مي‌ دواند در نتيجه انسان مانند شجره اي مي شود که قهراً به انسان هايي كه خدمت كرده است محبت پيدا مي كند و انسان هايي هم كه از خدمت او استفاده كرده ‌اند به او محبت پيدا مي كنند مانند شجره ‌اي مي شود كه شاخ و برگ مي‌ زند و رشد مي كند، عده زيادي زن و مرد را زير سايه مهر و محبت و خدمت خود قرار مي دهد. در اين بيان حضرت زهرا مطلب عجيبي را ذكر مي كند كه هنوز هم دانشمندان عالم آشنايي به اين مطلب پيدا نكرده ‌اند و آن مطلب اين است كه به مردم هشدار مي دهد و مي گويد: ثروت شما در زندگي دنيا و آخرت انسان ها هستند نه مال و ثروت انسان ها. كسي كه در مقابل ديگري قرار مي گيرد خود را قوي و او را ضعيف تر از خودش مي شناسد. در اين ارتباط ممكن است يكي از اين دو هدف را در نظر داشته باشد. با يك هدف براي خود دشمن تراشي مي كند و با هدف ديگر دشمني دشمنان خود را تبديل به دوستي مي كند. به تعبير ديگر وقتي كه قوي با ضعيف رو به رو مي شود به فكر اين است كه مال ضعيف را بريابد به او خيانت كند ثروتش را به جيب بزند. در اين صورت هم قوي دشمن ضعيف مي شود و هم ضعيف دشمن قوي مي گردد. بين آن ها عداوت به وجود مي‌آيد يكديگر را كنار مي‌زنند و اگر در اين ارتباط كه قوي با ضعيف روبه رو مي شود به فكر اين باشد كه ضعف او را برطرف كند و به او خدمت كند سطح زندگي او را بالا ببرد تا مانند دو برادر از نظر مالي و مادي مساوي هم باشند. پس اگر قوي ثروت بيشتر دارد به ضعيف كمك مي كند و يا اگر علم و هنر بيشتري دارد به ضعيف تعليم مي دهد و هكذا قوي خود را در خدمت ضعيف قرار مي دهد و هدفش جلب محبت ضعيف است نه سرقت ثروت او. در اين صورت قوي به ضعيف محبت پيدا مي كند، ضعيف هم به قوي محبت پيدا مي كند. پس از طريق خدمت تعداد دوستان انسان زيادتر و زيادتر مي شود مانند شجره‌ اي كه شاخ و برگ مي‌زند و اين همه گياه و علف را زير سايه خود قرار مي دهد، محبت اين انسان هم در دل ها رشد مي كند و هزاران انسان را به عنوان دوست صميمي وابسته به خود مي‌نمايد. آيا انسان اول قوي ‌تر است كه مال ضعيف را سرقت نموده و براي خود دشمن تراشيده است يا نفر دوم بهتر است كه از مال خود سرمايه گذاري كرده و انسان را و يا انسان هايي را به خود جلب و جذب نموده. در اين جا حضرت زهرا سلام الله عليها به انسان هايي كه از نظر مادي يا معنوي پيشرفته تر هستند مي گويد كه ثروت شما، انسان ها هستند كه به شما محبت پيدا مي كنند نه ثروت انسان ها كه مايه بغض و عناد آن ها نسبت به شما مي شود. مثلاً دو نفر حاكم روستا را در نظر بگيريد يكي از آن ها زمين و آب روستا را در اختيار كارگران و دهقانان قرار مي دهد. هدفش اين است كه به آن ها خدمت كند و زندگي آن ها را مانند زندگي خودش به ثمر برساند. بين او و افراد وابسته آن چنان عشق و علاقه و محبت پيدا مي شود كه افراد وابسته به خدا از دوستان درجه اول او هستند. او را جاي پدر خود قبول دارند و به خدمت او افتخار مي كنند و آن رئيس ديگر به فكر اين است كه اهل روستا را در استخدام خود قرار دهد از آن ها كار بكشد، محصول كار آن ها را به جيب بزند و آن ها را در فقر و ذلت نگهدارد در نتيجه مالك ثروت روستا مي شود و هزاران دشمن در كمين خود براي خود مي سازد كه اگر فرصتي پيدا كنند رئيس روستا را از بين  مي برند و ثروت او را بين خود قسمت مي كنند. حضرت مي فرمايد: ثروت و قدرت انسان ها، انسان هاي وابسته به او هستند نه مال و ثروت انسان هايي كه از آن ها گرفته و غارت كرده است. اين جا مي فرمايد: صله رحم كه اولين خدمت به ديگران است شماره دوستان شما را زياد مي كند. (دعای ندبه- جلد سوم)