حكمت اطاعت امام ها و اطاعت دوازده نفر امام از نگاه حضرت زهرا س .

يكي از اصول اساسي دين مقدس اسلام اعتقاد به امامت دوازده نفر از فرزندان پيغمبر اكرم (ص) است كه در رأس آنها علي بن ابيطالب (ع) مي باشد. اين دوازده نفر پيشوايان اصلي مسلمانان و پيشوايان مكتب قرآن هستند تا روز قيامت و بعد از قيامت تا زماني كه دين اسلام موجود باشد عده اي در مكتب اسلام هدايت و تربيت شوند. اسلام يك مكتب است و در عين مكتب بودن يك حكومت. مكتب به معناي اين است كه تمام علوم و حقايقي كه از فراگيري آنها تكامل بوجود مي آيد و انسان را به واقعيتهاي طبيعي و اجتماعي و احكام آگاه مي كند. همه اين علوم و حقايق در قرآن و اسلام گفته شده است. هريك از آيات قرآن يك واقعيت علمي است كه انسان را به قسمتي از حقايق جهان آگاه مي كند و انسان را در ارتباط با طبيعت و آينده ها قرار مي دهد. يك عمليات عميق و عجيب كه اگر هزارها سال دانشمندان در كاوش و كوشش باشند نمي توانند به آن حقايق آگاهي پيدا كنند پس قرآن كليد تمام علوم و حقايق جهان طبيعت و عالم غيب است. تقريبا علوم و حقايق قرآن بر سه قسم است: اول : آنچه مربوط به احكام و نظام اجتماعي است. دوم : آنچه مربوط به آفرينش بشر و كيفيت تربيت و تكامل اوست. سوم : آنچه مربوط به آفرينش و طبيعت و حقايق گذشته و آينده. قرآن در تمامي اين علوم كامل است آن چنان كامل كه امكان ندارد يك پديده علمي در آينده به وقوع آيد كه بيان آن در قرآن نباشد پس با اين حساب قرآن يك مكتب عميق و پر از حقايق و دقايق است. قرآن يك برنامه حكومتي است ، ديني است كه دولت بوجود مي آورد و عدل و داد قانوني ايجاد مي كند و در سياست عادلانه خود جلو تفرقه ها و ضلالت ها و بي عدالتي ها را ميگيرد قرآن كه در عين مكتب بودن حكومت است براي نشان دادن حقايق مكتب و عدالت خود پيشواياني به جامعه بشريت معرفي فرموده كه اگر آنها در راس اين مكتب و حكومت باشند و مردم آنها را به رهبري بپذيرند كوچك ترين شكاف و اختلافي بين انسانها بوجود نمي آيد زيرا عامل پيدايش تفرقه و اختلاف بين انسانها و ظهور جنگ و نزاع دو چيز است كه اين دو در شعاع حكومت هريك از امام ها قابل ظهورنيست .اول، جهل مردم به حقايق كه هريك از انسانها در بيان علوم نظر خاصي ابراز مي كنند و مردم را در اختلاف علمي و عقيده اي قرار مي دهند كه يكچنين جهل و اختلافي در شعاع حكومت و تربيت امام ها قابل ظهور نيست زيرا آنها بطور مساوي و يكنواخت به تمامي علوم و حقايق آگاهند. جهل و ناداني درآنها نيست كه منشاء اختلاف خود آنها يا سايرمردم باشد. دوم، استعداد و سيادت و سياست و سعه صدر .در حكومت حاكمان مسلط بر مردم به دليل كم بيني و كوته بيني و به دليل كمي استعداد و كمي قدرت در ضبط تمامي انسانها، توانائي رعايت تمام حقوق آنها را ندارند. و اين كوته نظري و كم استعدادي يكي از عوامل بزرگ اختلاف مردم در حكومت ها و كشورها و جمعيت ها است و چون قدرت ندارند جمعيت را اداره كنند و حقوق آنها را رعايت نمايند قهرا با يكديگر به جنگ و نزاع برمي خيزند و گرفتار تفرقه و اختلاف مي شوند. ائمه اطهار (ع) از اين دو نقيصه مكتبي و حكومتي منزه و مبري هستند. قدرت ضبط تمامي انسانها و رعايت حقوق آنها را دارند و همچنين تشنگان علم و دانش را تا آن چه كه بخواهند مي توانند اشباع كنند در نتيجه دو نوع عامل تفرقه و اختلاف و جنگ نزاع در حكومت آنها نيست پس اطاعت و امامت آنها تنها عاملي است كه مي تواند مانع ظهور تفرقه و اختلاف شود و نظام و امنيت كامل در جامعه بوجود آورد كه در اين جا حضرت زهرا (س) روي عرفان و آشنائي به واقعيت مقام امامت مي فرمايند كه خداوند اطاعت ما اهلبيت را براي اين واجب كرده است كه مايه نظام و امنيت در جهان و مانع ظهور تفرقه و اختلاف باشد. (کتاب شخصیت حضرت زهرا و مریم س)