معرفی سه حقي که باعث همسری کامل بین زن و شوهر می گردد.

خداوند به مردان دستور مي دهد که لازم است براي زنان صداق و مهريه قرار دهند و حق ندارند آنها را مفت و مجاني در اختيار خود بگيرند. براي تعيين مبلغ مهر، قرآن حدودي قائل نيست تعيين آن را به رضايت زن و شوهر واگذار کرده است و فرموده مهريه زن همان مبلغي است که با يکديگر توافق کرده اند کم باشد يا زياد. در اين جا به مردان دستور مي دهد که اگر انباري پر از طلا و نقره مهريه زن قرار داديد حق نداريد ديناري از آن پس بگيريد و يا از پرداخت آن خودداري کنيد زيرا اين حقي است که براي زنان در برابر بهره برداري از آنان قرار داديد و با يکديگر عهد و پيمان بسته ايد که چنين مهريه اي بپردازيد. اولين حقوقي که زنان در ازدواج پيدا مي کنند مهر و نفقه است، خواه کفويت با شوهر داشته باشند يا نداشته باشند و خواه ولود باشند يا عقيم، خوش اخلاق باشند يا بداخلاق، به محض اين که صيغه عقد جاري مي شود و همسر مردي شناخته مي شوند مهر و نفقه براي آنها ثابت و لازم مي شود. اگر مبلغ مهر را پيش از ازدواج معين کردند شوهر مأمور پرداخت همان مبلغ است، کم باشد يا زياد و اگر معين نکردند براي او مهرالمثل معين مي شود يعني شوراي اهل ايمان و انصاف براي زن همان مهري را معين مي کند که ساير همسران و اقوام او چنان مهري داشته اند براي او مهري مانند مهر خواهر و مادر و يا خواهر زاده و برادرزاده مي شود. مهر و نفقات فقط در برابر اين است که زن خود را در اختيار شوهر قرار مي دهد و از ارتباط با ديگران و آزادي مطلق خودداري کند. به محض اين که زني از طريق ازدواج دائم، خود را در اختيار مردي قرار داد و به خانه او رفت و به او اجازه آشنايي و ارتباط داد و در برابر يک چنين آمادگي و تسليم بر آن مرد واجب مي شود مهر و مخارج زن را بپردازد هرچند که زن ثروتمند و يا درآمدي داشته باشد. نفقات زنان يعني پول و حقوقي که احتياجات زندگي آنها را مطابق شئونات خانوادگي تأمين مي کند. غذا و لباس و مسکن اين سه رقم با هم نفقاتي است که شوهر مأموريت پيدا مي کند از درآمد و يا ثروت شخصي به همسر خود بپردازد، غذا و خوراک مطابق شئونات زن، لباس و تجملات زندگي همچنين سکناي زن مطابق شأن خانوادگي او به ميزان رفع احتياج. اين ها حقوق اوليه است که زنان بر مردان پيدا مي کنند. شوهر حق ندارد به زن ثروتمند بگويد که از مال خود يا درآمد خود خرج کند و همچنين حق ندارد زن را مأمور و وادار به کاري کند تا در برابر کار زن  نفقه به او بپردازد و حتي کارهاي خصوصي خانه داري زنان و تربيت فرزندان و شيردادن آنها تا جايي که اگر زنان براي اداره خانه داري خود کلفت و کنيزي لازم داشته باشند به مردان واجب مي شود که خدمتکاري براي همسر خود استخدام کند تا براي او غذا و لباس تهيه کند، حق ندارد زن را مأمور طبخ غذا براي خودش يا شوهر و ديگران كند زيرا نفقات زن فقط در برابر بهره برداري و روابط زن و شوهري است نه در برابر کار و خدمت. حقوقي که زن و شوهر بر يکديگر پيدا مي کنند سه قسمت است که با رعايت اين حقوق زن و شوهري و همسري آنها کامل مي شود و ازدواجشان در دنيا و آخرت ادامه پيدا مي کند با رعايت اين حقوق بين زن و شوهر کفويت و همسري کامل بوجود مي آيد که براي هيچ يک از آنها جايز نيست که ديگري را رها کند و يا رقيبي در زندگي براي او بوجود آورد. اولين حقوق، حق ازدواج است که در مهريه و نفقات خلاصه مي شود و مهريه و نفقات اولين حقي است که پيش از پيدايش کفويت و همسري کامل بين زن و شوهر بوجود مي آيد. در اين مرحله حق زن به شوهر مهر و نفقات و ارتباط زن و شوهري در چهارشب يک شب است که به محض عقد ازدواج اين حقوق را پيدا مي کند و حق شوهر به زن در اين مرحله همين است که از نظر بهره برداري و روابط زن و شوهري خود را در اختيار شوهر قرار دهد و از غيبت و مسافرت و خروج از خانه شوهر بدون اجازه خودداري کند. در اين مرحله اگر زن بدون اجازه شوهر غيبت اختيار کند و از خانه شوهر خارج شود حق نفقات و همخوابي او از شوهر سلب مي شود وليکن مهريه به حال خود باقي است.  حق دوم، در مرحله دوم حق همکاري و تعاون زن و شوهر است با يکديگر که در اين مرحله زنان، آسايش شوهر و فرزندان را هدف خود قرار مي دهند و براي پيدايش اين آسايش در خانه داري و بچه داري و اداره منزل و يا کسب مال و ثروت و يا همکاري با شوهر در کارهاي  مربوطه به مردان با شوهر خود فعاليت مي کند. خود را در کار و کوشش و پيشبرد زندگي رکن دوم بعد از شوهر قرار مي دهد. در اين مرحله علاوه بر حقوق اوليه که مهر و نفقات باشد در منافع زندگي و مال و ثروتي که بوجود آمده و فرزنداني که پرورش داده اند شريک شوهر شناخته مي شوند، در اين مرحله کليه منافعي که بوجود آمده بين زن و شوهر و فرزندان مشترک است، يعني در استفاده از مال و ثروتي که به وجود آورده اند و فرزنداني که پرورش داده اند بين زن و شوهر تساوي کيفي بوجود مي آيد. به هر ميزان که شوهر خود را از مال و ثروت بهره مند مي کند و استفاده مي برد زن و فرزندان خود را نيز بايستي که بهره مند کند. در اين مرحله بين زن و شوهر کفويت، همسري کامل در زندگي دنيا و آخرت بوجود مي آيد که از نظر قوانين اخلاقي اسلام، حق طلاق و يا ازدواج با زن ديگر از شوهر سلب مي شود مگر در صورتي که هنگام طلاق دادن و يا ازدواج با زن ديگر زن خود را راضي کند زيرا خداوند در قرآن مي فرمايد هل جزاء الاحسان الا الاحسان هرکس به هر ميزاني که در زندگي با شما همکاري و خدمت مي کند شما نيز بيشتر از آن و يا مساوي آن بايستي به او خدمت کنيد در اين مرحله که زنان براي پيدايش آسايش و آرامش با شوهر خود همکاري مي کنند و از کار و خدمت خود مضايقه ندارند هدفشان در اين خدمات زندگي با شوهر است شوهر نيز بايستي حق احسان و خدمت زن را رعايت کند و او را از زندگي محروم نکند و يا اين که رقيبي در زندگي براي زن بوجود نياورد. تفاوت کمي و تساوي کيفي اين جمله عنواني است براي حقوق و امتيازاتي که بين زن و شوهر و فرزندان و کساني که متعلق به زندگي آنها هستند پيدا مي شود، خداوند در کشور خانه و خانواده براي هر يک از زن و شوهر و فرزندان شغل ووظيفه اي معين فرموده که هرکدام از آنها مأمور اجراي وظيفه خود هستند. شغل مخصوص شوهر در اين زندگي مديريت و مالکيت مطلق زندگي است که خداوند روي فکر و استعدادي که در خلقت به مردان اختصاص داده قيومت و مديريت و مبارزه با عوامل طبيعي و انساني براي پيشرفت زندگي را به او واگذار کرده است و او را مرکز و محور صادرات و واردات زندگي قرار داده است که تماس ديگران به زندگي آنها از خارج به داخل و يا از داخل به خارج بايستي به اجازه شوهر باشد و ديگران اززنان و فرزندان در شعاع مديريت شوهر انجام وظيفه کنند. در اين جا از نظر مالکيت و مديريت کليه حقوق مالي و مادي و معنوي در اختيار شوهر است تا بر پايه وظايفي که خداوند براي شوهر معين فرموده در شعاع ولايت خود حقوق خانه و خانواده را حفظ کند و سطح مال و ثروت و آبرو و عزت خانواده را بالا ببرد. شوهر در اين جا موظف است هر علمي که به صلاح خانه و خانواده تمام مي شود و سطح زندگي آنها را در جهات مادي و معنوي بالا ببرد انجام دهد شجره زندگي خود را بپروراند، مال و ثروت زيادتر و بيشتر توليد کند، آبرو و عزت خانواده خود را با عمل صالح و رعايت حقوق خدا و حقوق مردم بالا ببرد، به طوري که در شعاع ولايت و مديريت او هر روز درجه اعتبار و عزت خانواده بيشتر شود و در جامعه دوستان زيادتر و محبوبيت بيشتر پيدا کنند. ولايت در خانواده به معناي اين است که پدران در تلاش و فعاليت خود کليه حقوق و منافع گذشته و آينده خانواده خود را حفظ کنند و آن را هر چه بيشتر و زيادتر پرورش دهند. براي فرزندان و خانواده خود در جامعه، با عمل صالح و تعليمات و تبليغات و با سِتر عيوبي که در زن و فرزندان خود مي بيند از بيگانگان ميزان عزت و آبروي جامعه آنها را بيشتر کنند. (کتاب آزادی ثمره آگاهی است)