بیان وضعیت و خصوصیت زندگی آخرت

وضعيت و خصوصيت زندگي آخرت اين است که تمامي انسانهاي زمان و تاريخ از زمان هبوط آدم تا قيامت به قيام قائم آل محمد همه در روي کره زمين جمع مي شوند و باهم زندگي مي کنند. هيچ انساني در دل خاک باقي نمي ماند. بچه هاي سقط شده هم زنده مي شوند تحويل پدر و مادر خود داده مي شوند و در دامن آنها رشد مي کنند تا به جواني و زندگي برسند. تمامي انسانها در شعاع حکومت و سلطنت خداوندمتعال که واسطه هاي کامل آن حکومت، چهارده معصوم هستند زندگي مي کنند. سلطان هاي ظاهري جمعيت زمين، امام ها هستند. سلطان اصلي و ملکه اصلي تمامي انسانها مولاي متقيان اميرمؤمنان و حضرت زهرا سلام عليها مي باشند. آنها در حکومت بر مردم و در سلطنت با يکديگر فرقي ندارند. احکام شان، سياستشان، تدبير و مديريت شان و عفو و گذشت شان و رفتارشان با مردم يکسان و يکنواخت است. مانند سلاطين دنيا نيستند که کره زمين و يا فضا را بين خود قسمت کنند و هر کدام از آنها حاکم قسمتي از کره زمين باشند و يا با يکديگر در تضاد و تناقض باشند. مرزهاي زميني و زماني لغو مي شود و انسانها در زمين و زمان و فضا و آسمان و صحرا و دريا و کوه و جنگل همه جا آزادند هر جا بروند و هر جا بنشينند و هر جا بخوابند و يا حرکت کنند. انسانها بر مدار عقل و شعور انساني خود در حالي که انسانهاي کامل و عالم هستند زندگي مي کنند. پليسي و پاسباني و مأموري تسلط بر آنها ندارند که امر و نهي و قيام قعودي و يا محروميتي براي آنها بوجود آيد. همه انسانها عالم و عاقل هستند. به وظيفه خود، آگاه و آشنا مي باشند و اگر هم کسي در حرکت و يا برخورد با ديگران اشتباهي و يا خطائي داشته باشد پيش از آن که اشتباه کند و يا خطائي از او سر بزند از جانب خدا و ائمه راهنمايي مي شود و از جانب او يا خود او يا ديگران برخوردي و مزاحمتي پيدا نمي شود. انسانها براساس علم و معرفت و دانايي و بينائي خود در درجات و طبقات مختلف قرار مي گيرند. انسانهائي که از نظر عقل و ايمان در درجه پايين ترند به انسانهاي که در درجات بالاتر مي باشند وابستگي دارند. انسانهاي درجه بالا مانند يک پدر مهربان و دانشمند با انسانهاي وابسته به خود رفتار مي کنند، به آنها تعليم مي دهند، کوچکترين مزاحمتي و محروميتي براي آنها بوجود نمي آورند. انسانها در زندگي آخرت به اسم اعظم و اراده کن و فيکوني و يا دعاي مستجاب مجهزند. ثروت آنها، اراده آنها و قدرت آنها مي باشد. هر چه بخواهند به محض خواستن ايجاد مي کنند و يا اين که آنچه مي خواهند در اختيار آنها قرار مي گيرد. خداوند در آيه اي در سوره دهر مي فرمايند: سايه حکومت خدا و حکومت اولياء خدا به آنها نزديک است، آنچه مي خواهند به محض خواستن، در اختيار آنها قرار مي گيرد و شاخه هاي پر ميوه درخت به آنها نزديک و خيلي ساده و آسان بدون رنج و زحمت در اختيار آنها واقع مي شود، برکات و ارزاق آنچنان زياد هرگز هيچکس احساس محروميت نمي کند. در ابتداي ظهور قيامت اولين کاري که بوسيله ائمه در ارتباط با مردم انجام مي‏ گيرد، تصفيه آنها و طبقه ‏بندي افراد بشر است. انسان‏ها در ابتداي ورود به قيامت به طبقات مختلف و درجات متفاوت تقسيم مي شوند. وظيفه و کارهائي که به آنها محول مي ‏شود که بايستي انجام دهند فقط درس و دانش است. اولياء خدا و مربيان بشر که ائمه و انبياء و علماي اهل ايمان هستند تمامي حقايق قرآن و اسرار طبيعت را به آنها تذکر مي دهند و آنها را تعليم مي دهند تا اينکه به کمال مطلق برسند. زن ها به کمالات ظاهري و باطني مجهز مي شوند، از نظر قيافه ظاهري بسيار زيبا و از نظر ايمان و دانش بسيار مجهز و کامل همان حوريه هائي مي شوند که خداوند در کتاب مقدس خود آنها را تعريف مي کند. حوريان و غلمان هاي بهشتي که خدا آنها را تشبيه به دُرهاي پراکنده و لؤلؤ و مرجان مي کند، همين مردها و زن هاي دنيا هستند که در زندگي بهشتي تکامل پيدا مي کنند، جهل و ناداني و اخلاق فاسد غضب و عصبانيت به کلي از آنها برداشته مي شود. تمامي آنها به عقل و دانش و فهم و شعور کامل مجهزند. کوچکترين عيبي و فسادي در گفتار آنها و کردار آنها و ابدان آنها پيدا نمي شود. در انتها زن ها از نظر کمال و معرفت مانند حضرت زهرا و زن هاي برجسته دنيا مي شوند و مردها از نظر کمال و معرفت مانند پيغمبران و ائمه اطهار تمامي مردها و زن ها در نهايت زيبايي و جواني تمامي عوارضي که در دنيا داشته اند از آنها برداشته مي شود، در لطافت و زيبائي و عطر و خوشبوئي مانند برگ گل خيلي لطيف تر و زيباتر . عوارضي مانند مرگ و مرض و چرک و چروک و کثافات و آلودگي هاي ديگر به کلي از وجود آنها برداشته مي شود. محيط زندگي آنها و لباس تن و بدن آنها آنچنان زيبا و لطيف و طيب و طاهر است که ظرف ميليونها سال زندگي، کوچکترين کثافتي و يا آلودگي پيدا نمي کنند. غذاها و خوراک هاي مقوي و معطر در اختيار آنها قرار مي گيرد. بعد از آن که لذت غذا را مي چشند به صورت گازها و عرق هاي معطر از بدن آنها خارج مي شود مانند دنيا نيست که مبتلا به کثافت ها شده باشند . ميدان حرکت و زندگي آنها از نظر کميت و کيفيت، نامتناهي است. چنان نيست که فقط در کره زمين و عالم ديگري حبس باشند و حرکت آنها به خارج کره زمين محتاج به رنج فراوان و زحمت باشد. خداوند به آنها وعده مي دهد که آسمانها و زمينها را در اختيار آنها قرار دهد ميفرمايد و سارعوالي مغفره من ربکم و جنه عرضها السموات و الارض يعني همه شما بر يکديگر سبقت بگيريد خود را براي  رسيدن به مغفرت و تقويت روحي و فکري از جانب خدا برسانيد و بسوي بهشتي در اختيار شما که پهنه و پهناي آن برابر آسمانها و زمين است حركت كنيد. يک چنان فضا و ميداني در اختيار انسانهاي بهشتي قرار مي گيرد که نامتناهي است بخواهند هرروز يا هر سالي در عالم مخصوصي از عوالم وجود قرار مي گيرند در عالم به گردش مشغول مي شوند خلايق خدا را هر که هست و هر چه هست مي بيند. حرکت و مسافرت آنها به هر جاي عالم به زمينها و آسمانها و فضاها آني و ارادي مي باشد. حرکت به اراده آنهاست. رهبر و راهنماي حرکت، خداوند متعال است. بخواهند ساعتي يک ميليون و با يک ميليارد و يا هر چه بيشتر حرکت کنند به اراده خود آنها بستگي دارد. با آزادي مطلق به هرجا که مي خواهند مي روند. (کتاب اصلاح هدف ها)