نقش قرآن را در ساخت زندگی انسان ها

انسان ها در استفاده از منابع فیض الهی در دنیا و آخرت، سه مجهول دارند که توسط خود آنها قابل رفع نیست و فقط خداوند متعال قدرت دارد که آنها را از حاکمیت این مجهولات برهاند و زندگی را به حد اعتدال بیاورد. مجهول اول: آدمی حقیقتا با مواد و موجودات عالم، آشنایی کامل ندارد کدام یک از آنها مفید و کدام یک مضرند. آفرینش مانند داروخانه ای است که میلیونها نوع مواد مضر و نافع دارد و ما نمی توانیم آنها را مشخص کنیم. انسانها بعد از هزاران سال که در تجربه و تحقیق به سربرده اند، طبق آمار معتبر چهل هزار مرض و چهل هزار دارو کشف کرده اند و در عین حال معتقدند که این معلومات در برابر مجهولات صفر است. مجهول دوم: رابطه این داروها و غذاها و سایر نعمتها را با مزاج خودمان. نمی توانیم کشف کنیم که کدام یک از آنها با سلامتی ما رابطه مستقیم دارد و برای آن مثبت و مؤثر است و کدام یک رابطه غیرمستقیم که منفی و مضر است. یافتن این روابط ممتنع و محال است؛ مانند سوزنی که در اقیانوسی گم شده باشد. مجهول سوم: کیفیت استفاده از این منابع فیض، به صورتی که حد اعتدال رعایت شود به میزان یک هزارم گرم از مقدار مصرف بیشتر و یا کمتر مصرف نشود، زیرا آن مقدار اضافه منشأ مرض شده و آن مقدار کمتر هم منشأ ضعف و نقص می شود. حال کدام قهرمانی است که می تواند مجهولات مذکور را برطرف نموده و رابطه مستقیم بین انسانها و انواع نعمتها و لذتها ایجاد کند. این قهرمان فقط قرآن است به کمک و با تایید خدا و هدایت ائمه معصومین (ع). قرآن، اولا ما را در جریان طبیعت می گذارد و آن چه نافع و یا مضر است، به ما معرفی می کند، ثانیا رابطه مستقیمی بین ما و منابع طبیعت برقرار می سازد و ما را از خطرات اسراف و انحراف حفظ می کند، ثالثا کیفیت استفاده از این منابع را در حد اعتدال قرار می دهد. البته قرآن به کمک هدایت خدا و یا ائمه معصومین (ع) زیرا انسانها به تنهایی و با فکر و استعداد خود نمی توانند چنانکه هست و لازم است از قرآن استفاده کنند. قرآن کتاب صامت است و آموزگاری لازم دارد که آن را برای مردم گویا کند و آن آموزگاران، همان پیشوایان معصوم هستند که مستقیما توسط خداوند متعال هدایت می شوند و آن فیض هدایت را در اختیار ما می گذارند. (کتاب تنزیل الکتاب)