زندگي در كره زمين غير از كره زمين است !!!

دنيا و آخرت نام دو نوع زندگي در روي كره زمين است كه به وسيله انسان داير شده است. دو نوع زندگي در پي يكديگر مانند ظهور شب و روز در پي يكديگر كه چون روز تمام شود شب داير مي گردد. زندگي دنيا را كه بر پايه قصور و تقصير مردم داير مي شود شب ناميده اند و زندگي آخرت را كه بر مدار علم اولياء خدا داير مي شود روز ناميده اند. هرجا كلمات روز شب در قرآن به كار رفته به معناي  دنيا و آخرت تأويل شده است. دنيا و آخرت نام اين  دو نوع زندگي در روي كره زمين است كه وقتي نوبت اول تمام شود نوبت دوم مي رسد و اين دونوع زندگي در عرض هم نيست مانند شبانه روز در طول يكديگر است داخل يكديگر نمي شود. كلمه دنيا به معناي زندگي نزديك تر يا پست تر و معناي اصل و اصيل آن به معناي نزديك تري است. نزديكي در حركات تكاملي و يا جستجو گري همه جا ترقي و تكامل از نزديك تر به سوي دورتر شروع مي شود مانند حركت از كودكي به سوي بزرگي. همه جا زندگي ناقص در مقدمه زندگي كامل قرار مي گيرد. انساني كه مي خواهد به زندگي كامل برسد بايد از زندگي ناقص عبور كند. خداوند متعال كه يك زندگي كامل به نام بهشت براي انسان مقدر فرموده، براي وصول به آن زندگي او را از زندگي ناقص عبور مي دهد. از بلاها به نعمت ها ، از ضد نعمت ها به نعمت ها، از جهل به علم، از ضعف به قدرت، از بردگي و بندگي به آزادي. به طور كلي از زندگي ناقصي به  نام دنيا كه مخلوط به رنج و مشقت و زحمت است به يك زندگي كاملي به نام آخرت كه خالص نعمت و لذت است انتقال مي دهد. اين زندگي توأم با رنج و زحمت را دنيا و زندگي كامل را آخرت ناميده است. زندگي دنيا در مقدمه زندگي آخرت است. لازم است از بيابان برهوت دنيا عبور كنند خود را به تمدن بهشتي برسانند. بعضي خيال مي كنند كه دنيا نام كره زمين است و آخرت نام زندگي ديگر در كره ديگر كه بشر با مرگ از اين كره به آن كره منتقل مي شود. براساس اين خيالات مي گويند زندگي آخرت در مكان ديگري غير از اين كره زمين تشكيل شده مثل اين كه انسان از روستائي به شهري منتقل شود. فكرنمي كنند كه زندگي دنيا و آخرت در روي همين كره زمين تشكيل مي شود. مي گويند خداوند جهان ديگري به نام  بهشت و جهاني هم به نام جهنم ساخته كه بندگان خود را از زندگي دنيائي به آن جا منتقل مي كند. ما به آنها مي گوئيم دنيا و آخرت نام دو نوع زندگي در همين كره زمين است كه بعد از تمام شدن زندگي دنيا براي همه كس در همين كره، زندگي آخرت براي همه شروع مي شود و تا ابد ادامه دارد.  زندگي در كره زمين غير از كره زمين است زندگي ها عوض مي شود ولي كره زمين عوض نمي شود. دنيا اسم كره زمين نيست و نام زندگي منهاي كره زمين هم نمي باشد بلكه زندگي ابتدائي در همين كره زمين است و زندگي نهائي براي همه بعد از زندگي ابتدائي است. آخر هرچيزي به معناي كامل شدن آن است نه به معناي تمام شدن و نابود شدن.  زندگي، صنعت انسان است چون ناقص است دنيا است و چون كامل شود آخرت ناميده مي شود كساني كه مرگ را نابودي زندگي مي نامند در اشتباهند. خداوند ميفرمايد و ان الدار الآخره لهي الحيوان لوكانو يعلمون يعني اگر فهم شما انسانها به كمال برسد خواهيد فهميد كه زندگي بعد از مرگ زندگي كامل است. (کتاب مبادی آفرینش)