چرا اختلافات بین زن و شوهر باید کتمان بماند؟

مردان در صورتي حق دارند زنان را موعظه کنند و نصيحت کنند که خود آنها با سوء اخلاق و بي اعتنايي به زنان موجبات نشوز و دلسردي آنها را فراهم نکرده باشد وليکن اگر شوهر با سوء اخلاق و عدم رعايت حق زن او را به زندگي بدبين و دلسرد کند حق ايراد گرفتن بر زن و نصيحت و موعظه او را ندارد بلکه موظف است که خود را اصلاح کند و عيوب اخلاقي خود را برطرف نمايد و زن را نسبت به زندگي اميدوار سازد. با اين حساب نشوز زن در صورتي ممکن است مورد اعتراض مرد واقع شود و مرد وظيفه موعظه و راهنمايي پيدا کند که زنان روي هوي و هوس و تمايل با مرد ديگر نسبت به شوهر و زندگي با او دلسرد شوند و از اطاعت امتناع ورزند در اين صورت مردان موظفند که زنان خود را به رعايت مصالح زندگي راهنمايي کنند وليکن اگر زنان از طريق هوي و هوس تمايل به زندگي ديگري پيدا نکرده اند بلکه در اثر سوء اخلاق شوهر و سخت گيري هاي غيرقانوني او به زندگي خود دلسرد شده اند در اين صورت زنان موظف مي شوند که شوهر خود را موعظه و نصيحت کنند و يا او را به کسي بسپارند که به زندگي هدايتش نمايد.  موعظه هر واعظي در صورتي  درست است که خود او به وظايف خويش عمل کرده باشد و آن چه ديگران را از آن نهي مي کنند در قدم اول تارک آن باشد و اما مرحله دوم پس از موعظه و نصيحت و راهنمايي در صورت قصور و يا تقصير زنان کناره گيري و هجرت اززنان در خوابگاه و خودداري مردان از ارتباط با آنها مي باشد شايد با اين کناره گيري و هجرت زنان متنبه شوند و به زندگي مشروع خود گرايش پيدا کنند. هجرت و کناره گيري اززنان بايستي بسيار مخفيانه و پنهان باشد که فقط خود زن و شوهر بدانند که از يکديگر کناره گرفته اند. لذا خداوند دستور مي دهد که در همان خوابگاه در حالي که کنار هم هستند از يکديگر هجرت کنند مي فرمايد و اهجروهن في المضاجع يعني در خوابگاه از آنها هجرت کنيد. با اين لطيفه خداوند متعال شوهر را به اين حقيقت متوجه مي سازد که اختلاف او با همسرش واجب است که بسيار مخفيانه و غيرقابل احساس در نظر اهل خانه يا غيراهل خانه باشد و بايد طوري با يکديگر اختلاف پيدا کنند و از يکديگر کناره بگيرند که فرزندان آنها و يا ديگران از آن کناره گيري و جنگ و نزاع آگاهي پيدا نکنند يک چنين هجرت و کناره گيري که در نظر ديگران قابل ظهور نيست بهتر و بيشتر مايه تنبيه زناني مي شود که با  هوسراني به زندگي موجود خود بي اعتنا شده اند و حالت نشوز پيدا کرده اند زيرا انسانها در دايره عزت و آبروئي هستند که در اجتماع شهرت پيدا کرده اند و اين عزت و آبرو نتيجه مخفي بودن عيب هاي آنها و آشکار بودن حسن اخلاق و عمل صالح آنها مي باشد. بنابراين زنان در خانه شوهر در اثر حسن ارتباط با شوهر و اعتماد و همکاري با يکديگر عزت و آبرو پيدا مي کنند که حاضر نيستند آن عزت و آبرو را به مفتي از دست بدهند. پس اگر شوهر کوچکترين عيبي و يا سوء اخلاقي که از همسر خود مشاهده کرد فوري آن را در نظر ديگران افشا کند کاخ عزت و آبروي او را مي کوبد و همسر خود را در مخالفت و نافرماني جري تر مي سازد و با اين افشاگري اعتماد ديگران را نسبت به خانواده خود از بين مي برد به همين مناسبت خداوند مي فرمايد که زنان در تن شوهر خود به جاي لباس و شوهران  در تن زنان به جاي لباس مي باشند همان طور که لباس انسان عيبهاي تن آنان را مي پوشاند زن و شوهر هم بايستي ساتر عيبها و عورت يکديگر باشند. با اين حساب خداوند به زن و شوهر دستور مي دهد که اگر هم در زندگي با يکديگر عيبي از آنها بروز مي کند و اختلافي بين آنها بوجود مي آيد آن اختلاف بايستي از نظر ديگران مخفي و پنهان باشد. (آزادی ثمره آگاهی است)