خداوند چگونه زمين را با اين كه كروي است مسطح آفريده و جلو چشم شما به آن سطح داده است؟

كوه ها از دو جهت قابل توجه علم و دانش است. يكي از نظر استحكامي كه در جاي خود و در اعماق زمين دارد و قطعات زمين را از تلاشي و شكاف و ترك حفظ مي كند. اگر كوه ها نبود امـكان داشت كه قطعـات خاك در روي زمين جابجا شود، شكاف و ترك بوجود آيد و مردم و آبادي ها را به كام خود فرو ببرد. و ديگر از جهت اين كه انبار ذخائر نعمت خدا از نظر ظهور معادن و فلزات و برف و باران مي باشد كه آب مورد احتياج مـردم و زرا عت ها را در ظرف سال ذخيره مي كند و كم كم در اختيار آنها مي گذارد و زندگي مردم را اداره مي كند و اين انبار ميليون ها سال است كه منابع خود را در اختيار مردم گذاشته و ذره اي كم يا زياد نشده است. پس از آن اشاره به خلقت زمين مي كند. و مي فرمايد: فكر نمي كنيد كه خداوند چگونه زمين را با اين كه كروي است مسطح آفريده و جلو چشم شما به آن سطح داده است؟ منظور از تسطيح كره زمين صرفا سطح كره نيست . زيرا هرجسمي خواه به شكل كره و يا اشكال ديگر باشد سطح دارد. جسم بدون سطح وجود ندارد. پس كلمه «سطحت» بعداز كلمه «ارض» توضيح واضح  است. بلكه منظور از بيان سطح بعد از كلمه ارض اشعار به اين حقيقت است كه خداوند متعال مي خواهد قدرت قاهره و حكمت باهره خود را از خلقت كره زمين اعلام كند كه چگونه زمين با كرويت و حركتي دارد در نظر شما انسان ها ساكن و مسطح نـمودار شده است تا ميدان فعالیت زندگي و مايه آرامش شما باشد. زيرا اگر كره زمين كوچكتر از اين ساخته مي شد آفـاق زمين  به نظر شما نزديكتر مي آمد و شما در يك سرزمين محدبي قرار مي گرفتيد كه جـرأت حركت و سرعت و جست و خيز از شما گرفته مي شد. مانند انسان هائي كه روي كوه و در دامنه كوه ها زندگي مي كنند. كوه از نظر قوس داشتن شباهت به كره دارد و انسان ها نمي توانند در آن دايره فعاليت كنند زيرا در دايره كوچك، سطح بزرگ پيدا نمي شود كه ميدان فعا ليت باشد، خداوند كره زمين را وسيع آفريده و به ميزان وسعت، به آن جاذبه اي شديد داده تـا تمام ا جسام را در روي خودش ضبط كند و آنها را از پرتاب شدن به خارج حفظ نمايد. پس با حفظ كرويت، آن را مسطح نشان داده كه گوئي از مشرق تا مغرب جلو چشم انسان سطحي بدون انحناء بوجود آمده كه انسان به هرصورتي در فضاي آن و روي آن ميتواند حركت كند و بعلاوه زمين را در نظر انسان ساكن نمايش داده است كه با اين كه با سرعت به دور خودش در فضا مي چرخد براي ساكنان كره زمين ساكن نمودار شده است زيرا جاذبه زمين بر سرعت حركت غلبه دارد و بخـا طر اين غلبه جاذبه و وسعت كره زمين حركت آن برانسان محسوس نيست. مولا اميرا لمؤمنين (ع) در بيان حركت و سكون زمين مي فرمايد: خداوند كره زمين را با وجود حركتي كه دارد ساكن نمودار ساخته و حركت آن را براي اهل زمين غيرمحسوس قرار داده مبادا افرادي كه روي زمين هستند پرت شوند يا در زمين شكاف بوجود آيد و سكنه خود را ببلعد. در اين بيان، حركت زمين را اثبات مي كند و حكمت خلقت آن را هم بيان مي فرمايد كه چگونه آن را و سيع و بزرگ و با جاذبه آفريده تا جلو چشم انسان ها ساكن و مسطح نمودار شود. (تفسیر سوره غاشیه)