تمامي وعده هاي خدا حالات و حرکاتي است در آينده زمان.

در حرکات تکاملي انسانها تمامي غيب ها تبديل به شهود مي شود. سفرهاي تکاملي مانند سفرهاي انتقالي است که از جايي به جايي حرکت مي کنند يا از حالي به حالي حرکت مي کنند. در سفرهاي انتقالي از شهري به شهر ديگر در ابتداي حرکت، تمام شهرها وروستاهاي اين راه و يا شهربزرگي که مي خواهيم به آنجا سفر کنيم غيب است وليکن اين شهرهاي غايب در مسير حرکت و فعاليت، تبديل به شهود مي شوند و تمامي روستاها و شهرهاي ميانه راه که غيب بودند تبديل به شهود شده اند قابل مشاهده اند. سفرهاي تکاملي هم به همين کيفيت است. مثلا زندگي زناشويي و ازدواج شهري است که براي کودکان، غيب است. در دوران کودکي نمي دانند زناشويي چيست و ازدواج يعني چه. اگر پدر به دختر سه ساله بگويد در آينده ازدواج خواهي کرد وشوهرخواهي داشت، اين وعده ها براي کودکان مفهوم و معنا ندارد و قبول نمي کنند و حاضر نيستند در خطي حرکت کنند که در آينده به شهر زندگي و زن و شوهری برسند وليکن تکامل آنها و حرکت آنها بسوي کمال، اين غيب را تبديل به شهود مي کند. چند سال ديگر به شهر زندگي مي رسند، پسر، زن مي خواهد و دختر، شوهر. همينطور مقام هاي علمي براي دانشجويان، غيب است. نشان و مدال دکتري و پروفسوري يا مقام حکومتي براي دانش آموزان غيب است و در آينده تبديل به شهود مي شود. آن طفل کودکستان امروز يک دکتر و پروفسور و دانشمند شده و در رأس مملکت قرار گرفته است. مقامات آخرتي هم به همين کيفيت است. ابتدا صورت ظاهري از عالم و آدم را مي بينيم و مي دانيم . به ما ميگويند اين انسان داراي روح و نفس و عقل و شعور و ادراک است و يا اين عالم پر از فرشتگان و روح حيات و حرکت است و در آينده حکومت امام زمان عج است. شهر بهشت است و يا زندگي جهنم. تمامي اين مسائل براي شنوندگان غيب است و در آينده در مسير حرکات تکاملي و درس و دانش و عمل صالح تبديل به شهود مي شود. روايات و اخبار دلالت مي کند که روزي همين کره زمين که پر از فتنه و فساد است و اين همه عوامل ناراحت کننده دارد، تبديل به بهشت مي شود و اين انسانهاي پر از فتنه و فساد، تبديل به انسان بهشتي مي شوند و اين پيرزنان و پيرمردان چرک و چروک تبديل به حوريه بهشتي و يا جوانان بهشتي مي شوند. اين ها هم غيب است وليکن درآينده تبديل به شهود مي شود و در مسير حرکات تکاملي قابل رؤيت خواهد بود. تمامي وعده هاي خدا حالات و حرکاتي است که در آينده زمان است، مانند ازدواج براي کودکان نه حالات و حرکاتي باشد در روي کره زمين. در آينده انسانها صفات و معلومات بهشتي پيدا مي کنند و زندگي آنها روي کره زمين تبديل به بهشت مي شود. اين غيب و شهود هر دو موجودند وليکن انسانها به آنها نرسيده اند. (کتاب غیب و شهود)