- استيصال جهاني بشر از جمله شرايط ظهور امام زمان«عج» است.

انسانها از نظر فكر و عقيده در وضعي هستند كه اگرلااقل نيمي از احتياجات آنها به دست خود آنها فراهم شود و بتوانند امنيت مزاجي و اجتماعي خود را بطور سنّتي بوجود آورند هرچند زندگي آنها در دراز مدّت توأم با مرگ و فقر و نداري و ناراحتي باشد تا زماني كه در چنين وضعيّتي بتوانند زندگي كنند هرگز به انتظار كسي كه بايد احتياجات آنها را بطوركامل رفع نموده و امنيت مزاجي و اجتماعي آنها را كاملاً برقرار سازد،  نمي نشينند و از خدا چنين خواهش و تمنّايي ندارند و اگر احياناً شخصيت عظيم الهي ظاهر گردد و به آنها قول دهد كه مي تواند كاملاً احتياجات آنها را تأمين كند باز هم تسليم چنين قدرتي نمي شوند به همين دليل با اين كه در طول تاريخ شخصيت هاي بزرگي از جانب خدا آمده و به مردم وعده داده اند كه در صورت تسليم و اطاعت مي توانند تمامي نارسايي هاي زمان و نابساماني هاي زندگي را برطرف كنند و بشريّت را به زندگي ايده آل برسانند و براي اثبات ادعاي خود هم معجزاتي آورده اند بازهم بيشتر آن شخصيت ها در زمان خود به تنهايي و غريبانه زندگي كرده موفّق به تشكيل يك حكومت الهي بر پايه آزادي كامل مردم نشده اند و حتي مورد هجوم مردم زمان هم واقع شده يا كشته شده اند يا بطوركلّي از مداخله در كارهاي اجتماعي منزوي و محروم بوده اند. اگر هم يك قدرت الهي- آسماني در تاريخ بوجود آمده كه توانسته براي نجات و هدايت مردم، حكومتي تشكيل دهد به زور و قدرت متوسّل شده و با قهر و غلبه بر مردم حاكمّيت يافته است. با اين حساب اگرخداوند بخواهد از آزادي مردم استفاده كند و حكومت جهاني خود را بوجود آورد حكومتي كه براساس علم و آزادي بشر باشد نه بر پايه تهديد و تطميع،  ممكن نبوده و نخواهد بود يا بايستي اولياء خدا مانند دشمنان خدا براي ايجاد حكومت جهاني به قهر و غلبه و تهديد و تطميع متوسّل شوند يا مردم را مانند گذشته رها كنند. پيدايش چنين حكومتي بر پايه اعمال زور و قدرت مطلوب خدا نبوده بلكه خدا دوست دارد حكومت خود را براساس علم و آزادي و آگاهي مردم تشكيل دهد به همين منظور حجّت خود را از انظار غايب كرده و به انتظار پيدايش چنين زماني نشسته است وليكن خداوند متعال مي داند كه بشر در مسير خودرأيي و خودمختاري آنقدر براي خود مصيبت بوجود مي آورد كه بكلّي آرامش و آسايش و امنيّت را از خود سلب مي كند و در وضعي قرار مي گيرد كه بدست خود انسانها استيصال جهاني بوجود مي آيد. خداوند بعد از يأس كامل اهل عالم از يك نجات دهنده و نجات بخش و بعد از پيدايش استيصال جهاني آن امام را ظاهر مي سازد يعني زماني حضرت ظاهر مي شود كه زندگي از دست مردم خارج شده باشد مانند بياباني كه بخشكد و در انتظار آب باران بنشيند. (تفسير سوره قيامت)