چرا سهم پسران دو برابر سهم دختران است.

سهم پسران را دو برابر سهم دختران قرار دادند و از آن طرف مخارج زندگي را و مِهر زنان را به عهده مردان قرار دادند تا زن و مرد در حقوق مالي تفاوتي با يکديگر نداشته باشند. مثلا يک برادر و خواهر که ثروت پدر خود را بين خود تقسيم مي کنند، دو هزار تومان پسر برمي دارد و يک هزار تومان دختر، سهم بيشتر پسران و برادران به اين منظور بود که آنها در ازدواج بايستي به زن مهر و نفقه بپردازند. اگرمهر و نفقه را به عهده مردان است با سهم الارث که پسران و برادران بيشتر برمي دارند محاسبه کنيم مي بينيم باز حقوق مالي زن و مرد يکسان و برابر مي شود. خداوند از يک طرف سهم ارث مردان را دو برابر زنان قرار داده و از طرف ديگر مهر و مخارج زندگي را به عهده مردان گذاشته است (الرجا ل قوامون علي النساء بمافضل الله بعضهم علي بعض وبما انفقوامن اموالهم) و همين طور پدران و مادران که مهر دختر را به خود اختصاص مي دادند وقتي دختر خود را به شوهر مي دادند خود را مالک مهر دختر مي دانستند، دين مقدس اسلام اين قانون را لغوکرد و فرمود مهر و نفقات دختر ملک خود اوست نه اين که ملک پدر و مادر باشد. در تمامي حقوق مالي و اجتماعي و انساني و سياسي و آزادي در کسب و کار زن و مرد را برابر يکديگر قرار دادند و در هيچ مرحله اي اجازه ندادند که حق مردان برحق زنان بچربد بطوري که زنان به دليل زنانگي محروميت پيدا کنند و مردان به دليل مردانگي موفقيت داشته باشند. (تفسیر سوره تحریم)