انسان در روی دو زمین زندگی می کند !

انسان در روي دو زمين زندگي مي كند، يكي ازآنها را زمين مي نامند و ديگري را زمينه. زمين  زندگي همين كره زمين است كه انسانها در اين كره خلق شده و به زندگي مشغولند. روي اين كره گاهي زمين هاي ناهمواري هست. چاه و چاله هايي هست. دره هاي عميقي هست. انسانها وقتي حركت مي كنند از جايي به جايي مي روند بايد مواظب باشند كه در آن چاه و چاله ها و دره هاي عميق سقوط نكنند. زمينه زندگي هم روش هايي است كه مردم براي زندگي كردن براي خود پيش گرفته اند. روش هايي كه يا نافع به حال مردم است مثل خدمات اجتماعي و محبت به مردم، صله رحم، خدمت به پدر و مادر، خوش اخلاقي و خوش رفتاري. انسانهايي كه دائم به قدر امكاناتي كه دارند در خط فايده رساني به مردم هستند نه ضرر رساني به مردم، و زمينه زندگي آدم هاي ديگر چنان است كه از مسير آزار و اذيت مردم مانند ظلم و خيانت دزدي و سرقت، غيبت و تهمت زندگي مي كنند دائم در خط شرّ و فسادند و اين زمينه زندگي مربوط به جامعه است كه درآن جا زندگي مي كنند. انسانها همان طور كه كره زمين را براي زندگي كردن تكيه گاه خود قرار داده اند و در فضاي خالي نمي توانند زندگي كنند، جامعه اي هم كه در آن جا زندگي مي كنند تكيه گاه خود قرار مي دهند. تمامي انسانها به يكديگر احتياج كامل دارند. هركس هر جا هست ممكن است در خدمت ديگران باشد يا در خيانت به مردم، ممكن است به جامعه اي كه در آن زندگي مي كند اميدوار باشد و متكي به جامعه اي باشد كه در آن زندگي مي كند و ممكن است از جامعه اي كه در آنجا زندگي مي كند وحشت داشته باشد و اميد به كسي نداشته باشد.  (تفسیر سوره قصص)