تعریف کلمه اخلاص به معنای واقعی خود

جلب رضای خدا به معنای اخلاص است که مولا (ع) درخطبه توحیدی خودش می فرماید: کمال توحید و کمال معرفت خدا به این است که انسان در اعمال و اقوال خود هدفی بجز رضای خدا نداشته باشد وبازمشاهده میکنیم که خداوند دربسیاری ازآیات قرآن کلمه اخلاص را یادآوری فرموده ومخصوصا تذکرداده است که مردم دین خود را برای خدا خالص گردانند و فرموده هر پیغمبری که به نبوت مبعوث شد کلمه اخلاص را درسرلوحه دعوت خودش قرار داد و خداوند با او عهد بست که در دعوت خود هدفی بجز جلب رضای خدا نداشته باشد، به خدای خود متکی باشد، در استخدام خداوند متعال قرارگیرد و دست نشانده دولت ها و قدرت ها نباشد. کلمه اخلاص به معنی حقیقی و به معنی واقعی این است که انسان از هدف خود غیرخدا را دورکند فقط نظرش خدا باشد. خدا یعنی خالق ممکنات و فرمانده کائنات، خدا یعنی سلطان ازلی و ابدی، آن قدرت نامتناهی که ما و همه کائنات را آفریده است. منظور از جلب رضای خدا این است که انسان در خدمات اجتماعی و کار وکوشش شبانه روزی هدف خدا را به کرسی بنشاند و نظر خدا را در زندگی مردم زنده نماید، یعنی فکرکند ببیند که خداوند از خلقت ما و کار ما چه می خواهد و ما خودمان از خلقت خود وکار خود چه می خواهیم، دراین موقع خواسته خدا را برخواسته خود مقدم بدارد و خواهش خود را دربرابر خواهش خدا لغو کند، زیرا آنچه ما برای خود و جامعه خود می خواهیم کوچک است و آنچه خدا برای ما و جامعه ما می خواهد بزرگ است .انسانها درقیاس با خداوند متعال مانند کودکان 2-3 ساله با پدردانشمند خود هستند. پدر دانشمند عظیم الشان برای فرزندان خود یک زندگی ایده آل که صددرصد مجهزبه تمام وسایل است می خواهد، فرزندان خود را برای آن زندگی بزرگ آماده می کنند ولیکن کودکان برای خود رقم های کوچکی مانند بازی و اسباب بازی دوست دارند که اگر تهیه وسایل زندگی به نظرکودکان واگذار شود یک بازی و اسباب بازی بیشترنیست و اگر این انتخاب به پدر دانشمند بزرگوار واگذار شود او برای فرزندان خود یک زندگی مجلل ومجهز به تمام وسایل دوست دارد وفرزندان خود را برای آن زندگی آماده میکند. دنیا و مادیات دنیا و آنچه ما برای خود می خواهیم همان بازی و اسباب بازی بیشترنیست ولیکن خداوندمتعال آنچه برای ما می خواهد دانش کامل و قدرت کامل وبرکناری از تمام آفات و حوادث ضمن برخورداری از همه نعمتها و لذت ها می باشد که رسیدن به یک چنین هدف بزرگی درصورتی ممکن است که ما انسانها به کاروکوشش و خدمت به انسانها مشغول شویم و پیدایش نتایج را به خداوندمتعال واگذارکنیم. دراین واگذاری و هدف بزرگ خداوند موجبات پیدایش یک زندگی مجلل و مجهزبنام بهشت می سازد وما را از نعمتهای نامتناهی برخوردار می کند. (رساله خدمتگزاران بشریت)