ملاک تعیین عید فطر یا قربان، تقارن هست نه رؤیت

اين را مي دانيم كه كره ماه در مدت بيست و نه روز و يا سي روز برابر يك سال كره زمين در دائره البروج گردش مي كند حركت خود را از برجي كه كره زمين و خورشيد در آن قرار دارند شروع مي كند هر دو روز و چند ساعتي برجي را طي مي كند تا در انتهاي ماه كه خود را به برج خورشيد مي ‌رساند محاق واقع مي ‌شود يعني چهره ماه بكلي از نظر سكنه زمين محو مي ‌شود كه آن را تحت الشعاع مي نامند يعني كره ماه در شعاع خورشيد قرار مي ‌گيرد و از ساعت ورود به شعاع خورشيد تا خروج آن تا در نظر اهل زمين ديده شود دو روز نصف تقريباً طول مي كشد اين دو روز و نصف زماني است كه خورشيد و ماه زمين در يك برج قرار مي‌ گيرد و گاهي كسوف واقع مي ‌شود مي توانيم اين ورود و خروج ماه را بشعاع خورشيد تحويل ماه به برج حمل يا ثور و سرطان بناميم در اين جا هم بايستي كره زمين را بصورت يك انسان بشناسيم و بگوئيم در هر جا كه كره ماه گوشه ‌اي از آبروي خود را به اهل زمين نشان داد همان دقيقه اول ماه شروع مي ‌شود زيرا اگر در بلاد غربي ديده شود فردا در تمام بلاد شرقي ديده مي ‌شود اينجا هم مي ‌توانيم در يك دقيقه يا ساعت همين كه خروج الشعاع واقع مي ‌شود و ماه گوشه آبروي خود را به اهل زمين نشان مي ‌دهد همان ساعت لازم است در تمام كره زمين اول ماه اعلام شود و تمامي روزه‌داران كره زمين فردا را عيد فطر يا عيد قربان قرار دهند زيرا زمان هم در اينجا براساس مسامحه است نه دقت رياضي كه رؤيت هلال باشد در يك شهري ببينند و در شهر ديگر نبينند با رعايت مسئله ديگري كه خداوند دوست دارد مردم كره زمين متحدالمال باشند يعني در تمام مسائل اتحاد داشته باشند تمام اهل كره زمين در روز معيني جشن و سرور بپا كنند. پس در هر جا كره ماه چهره خود را نشان داد در تمام كره زمين بايستي اول ماه اعلام شود در اينجا نيز اختلاف افق و اختلاف راي منطقي نيست زيرا رابطه ماه با كره زمين مطرح است نه با شهرها و انسانهاي مختلف كه مايه تفرقه مي‌شود. دراینجا اختلاف منجمين با يكديگر منطقي نيست. برهاني ندارد كه در سال شمسي كه بر مدار گردش انتقالي كره زمين است بروج در اول و آخر با يكديگر اختلاف داشته باشند مثلاً يكي بگويد دهم ماه رومي و ديگري بگويد بيستم ماه تركي يا فارسي يا چيز ديگر زيرا اين ماه‌ ها اگر ماه قمري است كه با نمايش ماه تعيين مي ‌شود، دليلي براي اختلاف ندارند و اگر ماه هاي شمسي است كه در مسير گردش انتقالي زمين پيدا مي ‌شود بازهم برهاني براي اختلاف وجود ندارد زبرا كره زمين در يك ساعت معين با يكي از برج هاي دوازده‌ گانه روبرو مي‌ شود در مواجهه با بروج و يا هلال ماه كه از طبيعت گردش زمين يا كره ماه سرچشمه مي‌ گيرد، اختلاف معنا ندارد زيرا اين گردش مربوط به طبيعت است نه براي ستاره ‌شناس البته بايستي ستاره‌ شناسان و يا رصدخانه ‌ها در يك خط مداري يا دايره ‌اي قرار گيرند تا وحدت رأي پيدا كنند اگر يك رصدخانه در دايره دوم بعد از استوا قرار گيرد و رصدخانه ديگر در دايره اول تحويل زمين و ماه برجها در نظرشان اختلاف پيدا مي ‌كند. اعتدال ربيعي و يا پائيزي مربوط به طبيعت كره زمين است نه رأي مردم، پس يكي از عوامل ايجاد وحدت در تعيين سال و ماه طبيعت است. پيدايش هلال ماه در يك دقيقه معين خروج الشعاع مي‌ شود و در يك جاي كره زمين رؤيت مي ‌گردد. پس از رؤيت شب ها در شرق كره زمين شب آخر است و هم چنين روزها در غرب كره زمين روز آخر است در نتيجه شب در تمام كره زمين شب آخر و روز هم در تمام كره روز اول ماه است زيرا هلال ماه يعني طلوع ماه در كره زمين نه در شهر معيني مثلاً وقتي ماه در اروپا رؤيت شود شب هاي آسيا شب آخر ماه است و فردا روز اول ماه و شب هاي اروپا و آمريكا هم شب آخر است و فردا روز اول ماه پس فردا را در آسيا نبايد روز آخر ماه قرار دهند. زيرا ماه در كره زمين چهره نشان داده فردا در تمام نقاط كره زمين اول ماه است هم چنين روزهاي ممالك غربي كه به آخر مي ‌رسد ماه چهره خود را به آنها نشان مي‌ دهد پس هلال ماه در هر جاي كره زمين رؤيت شود فرداي آن روز در تمام نقاط كره زمين اول ماه است هم چنين تحويل زمين ببرج حمل در تمام كره زمين اول سال است در اين جا سخني هم با ملتهائي كه هركدام براي خود سال و ماهي معين كرده‌ اند دارم عرض مي‌ كنم كه اختلاف در سال و ماه هاي قمري و يا شمسي يك اختلاف غيرمنطقي است دليلي ندارد كه منجمين و يا ملت ها در ابتدا و انتهاي برج ها و يا ماه هاي قمري اختلاف داشته باشند زيرا اين ماه ها و برج ها يك پديده طبيعي است به رأي مردم واگذار نشده است كه هريك از آنها سال و ماه مخصوصي انتخاب كند چطور ممكن است مردم در ماه هاي قمري اختلاف پيدا كنند با اين كه كره ماه يكجا در مرآيي و منظر تمام مردم قرار مي ‌گيرد و چهره خود در ساعت معين به مردم نشان مي ‌دهد و چطور مي‌ شود تحويل كره زمين در گردش ساليانه خود مايه اختلاف شود يا اين كه در يك ساعت معين تحويل يكي از بروج مي ‌شود البته اگر يكنفر از آنها در قطب جنوب و ديگري در قطب شمال باشد مناظر آسمان در نظرشان مختلف است وليكن لازم است رصدخانه ‌ها را در يك رديف قرار دهند و هركدام از آنها نقطه معيني را در آسمان رصد كنند در اينصورت خواهند دانست كه در ساعت معين كره زمين وارد يكي از برج ها مي‌ شود كه اجبار دارند همان ساعت را اول برج بشناسند همين طور نظر به اين كه تقريباً هشت دهم خشكي‌هاي كره زمين در نيمكره شمالي زمين قرار گرفته در اين نيمكره در اول فروردين يك تحول طبيعي پيدا مي ‌شود كه بهار آنها شروع مي ‌شود و طبيعت جشن مي ‌گيرد لباس نو مي ‌پوشد مناسب است در اين نيمكره عيد نوروز و در تمام ممالك اول سال طبيعي اعلام گردد، كار به عيدهاي مذهبي نداريم مردم در مذاهب اختلاف دارند وليكن منطقي نيست كه در طبيعت و حوادث طبيعت با يكديگر اختلاف پيدا كنند در نيمكره شمالي كه هشت دهم كره زمين است در يك ساعت معين زمين در خط استوا قرار مي ‌گيرد و تحول طبيعي بهاري اعلام مي‌ شود لازم است تمام مردم از اين تحول طبيعي استقبال كنند. آن دو دهم نيمكره جنوبي بعنوان تبعيت اقليت از اكثريت اول سال كره زمين اعلام كنند پس اختلاف انسانها در بروج سال شمسي و ماههاي سال قمري اختلافي بر خلاف روش طبيعت و برخلاف گردش سيارات است بهتر اين است كه برخلاف طبيعت كاري انجام نگيرد و انسانها كه فرزندان طبيعتند با مقتضيات طبيعت مخالفت نكنند. (مقاله رؤیت هلال ماه)