تفاوت بین مشیت و اراده خداوندمتعال.

اعمال و اخلاق منظم انسان ها هم به اراده خداوند متعال واقع می شود و در این جا انسان فقط اسباب و ابزاری بدست خداوند متعال است. راستگویی ها و امانت ها و خدمات اجتماعی و صنایع مفید و فضائل اخلاقی و محبت انسانها به یکدیگر و یا خدمت انسانها به زن و بچه خود و دیگران تمامی اعمال خیر و مفید انسان صد در صد به اراده خدا، به وسیله انسان ظاهر می شود. در آن جا که انسان فکر می کند چیزی بفهمد خدا علم و دانش در فکر او قرار می دهد و آن جا که انسان می خواهد عمل مفیدی انجام دهد خداوند متعال به او توفیق می دهد و او را یاری می کند. تمامی حرکات و سکنات و اعمال نیک آنها و از آن جمله صنایع تربیتی و اخلاقی همه این ها به اراده خدا واقع می شود. همچنین اعمال منظم حیوانات که در محیط حیوانیت خودشان حرکات عقلایی و مفیدی دارند مانند تولید نسل و تغذیه بچه های خود و لانه سازی آنها برای بچه هایشان و جفت گیری آنها، همه این ها حرکات منظم عقلایی است. گرچه حیوانات شعوری ندارند که نظام داخلی خود را درک کنند، تمامی این نظامات خواه به عوامل طبیعت و خواه به اراده انسان و خواه به غریزه حیوانات همه این ها به اراده خدا انجام می شود یعنی عامل اصلی خداوند متعال است. زنبور عسل به خودی خود شعوری ندارد که چگونه کندو بسازد و عسل تهیه کند بلکه او به اراده خدا وادار به این کارهامی شود و همین طور هر کار خیری و عمل مفیدی که به وسیله انسان پیدا می شود، عامل اصلی آن خداوند متعال است. تمامی این اعمال مسبوق به اراده خداست یعنی عمل خداست به وسیله طبیعت یا بوسیله انسان و حیوان. و اما عوامل و اعمال غیرمنظم و یا حوادث غیرمنظم خواه به اراده انسان باشد مانند بازی و بازی گری ها و یاوه گویی ها و ظلم و ستم ها و امثال آن خواه به عوامل طبیعت باشد مانند سیل ها و زلزله ها و باد و طوفان ها و حرکات نامنظمی که در طبیعت پیدا می شود مانند سقوط بهمن ها و سنگ ها از کوه ها و کشته شدن بعضی انسانها و یا حیوانات در اثر این سقوط ها، تمامی این اعمال و حوادث به مشیت خدا است و به اراده خدا نیست. فرق بین مشیت و اراده همین است که عمل ارادی خدا فعلی است که خدا انجام می دهد چنان که خلقی را خلق می کند و انسان را می آفریند و یا به انسان توفیق اعمال خیر می دهد. یک چنین کارهایی مثبت و مفید و منظم به اراده خداست یعنی مستقیما عمل خداوند تبارک و تعالی است، خواه این عمل به وسیله طبیعت باشد مانند پیدایش درخت ها و نباتات و حشرات و حیوانات و یا به وسیله حیوانات باشد مانند اعمال منظم حیوانات از قبیل حرکات زنبور عسل و مورچگان و خواه بوسیله انسانها باشد مانند اعمال نیک انسانها. یعنی خداوند اراده به کار می برد و با کار و اراده خود این حوادث منظم را مفید می سازد. ولیکن مشیت خدا کار خدا نیست بلکه خواست خداست. خواستن با انجام دادن تفاوت دارد. گاهی ما عملی را می خواهیم  و آن را به مصلحت می دانیم ولی انجام نمی دهیم و گاهی عملی را می خواهیم و انجام می دهیم. می توانیم بگوئیم که ما بازی کودکان را می خواهیم و خودمان با آنها بازی نمی کنیم. آنها بازی می کنند و ما این بازی را به مصلحت می دانیم و یا آنها با یکدیگر مبارزه دارند و یا تمرینات دیگر و ما آنها را می خواهیم و به مصلحت می دانیم.  خداوند متعال هم حوادث نامنظم طبیعت و انسانها را می خواهد ولیکن به اراده خود کاری نمی کند که بتوان یک هزارم آن عمل را به خدا نسبت داد. معصیت انسانها را می خواهد ولیکن وادار به معصیت نمی کند و شرکت در گناه و معصیت ندارد که خدا کاری کند و معصیت کاران کار دیگر و یا شهادت ائمه اطهار و پیغمبران و مومنین و سایر قتل و کشتارها را می خواهد ولیکن کاری انجام نمی دهد که کمک قاتل باشد و بتوان قتلی را به قاتل و یا خدای قاتل نسبت داد. همین طور قتل و کشتار مومنین را و پیغمبران را در میدان جنگ می خواهد ولیکن بر قتل کفار، مومنین را یاری می کند. آن جا که بنده مومنی به امر خدا کافری را به قتل می رساند می توانیم چند صدم آن قتل را به اراده خدا و چند صدم باقی را به اراده انسان بشناسیم یعنی آن جا که مومن را به محاکمه بخواهند که چرا کافری را کشته است. خداوند مسئولیت قتل کافر را به عهده می گیرد می گوید من او را یاری کردم به او روحیه شجاعت دادم و قدرت بازو دادم تا بتواند دشمن خدا و دشمن خود را به قتل برساند ولیکن آنجا که کافری مومنی را به قتل می رساند خداوند یک در هزار و یک در میلیون ها هم کمک آن قتل نیست ولیکن می خواهد که آن قتل واقع  شود و در همین خواستن هم مصلحتی وجود دارد. پس ما تمامی حوادث نامنظم تاریخ را و یا قتل و کشتار و جنایات کفار تاریخ را می توانیم به مشیت خدا بدانیم ولیکن ذره ای نمی توانیم خدا را مسئول این جنایت ها و حوادث بشناسیم. برخلاف جهاد پیغمبران و قتل و کشتار اولیاء خدا که می توانیم اولیاء خدا و همچنین خداوند متعال را مسئول این قتل و کشتارها بدانیم یعنی خداوند در قتل کافر شریک مؤمن می شود و مؤمن را کمک می کند. اراده را قوی می کند لذا شریک قتل به حساب می آید. ولیکن در قتل مؤمن شریک کافر نمی شود و او را یاری نمی کند و ذره ای مسئولیت آن قتل را به عهده نمی گیرد. یک چنین حوادثی که ذره ای خداوند متعال در پیدایش آن حوادث مداخله ندارد و عمل کوچک و بزرگی برای ایجاد آن حوادث انجام نمی دهد. چنین حوادثی را به مشیت خدا می دانیم ولیکن حوادث قطعی که به اراده خدا واقع می شود مانند خلق مخلوقات و یا به شرکت خدا واقع می شود مانند جنگ و جهاد اولیاء خدا و پیامبران این دو نوع حادثه را به اراده خدا و عمل خدا می دانند. پس اراده خدا از نوع عمل خدا است ولیکن مشیت خدا صرف خواستن بدون عمل است. یعنی خدا فقط می تواند جلوگیری کند ولیکن جلوگیری نمی کند. (شرح دعای سحر)