تو آن قدر كه ميداني و يا دانسته ‏اي در اختيارت مي گذارند.

خداوند از جمله وعده‏ هائي كه به مؤمنين مي‏ دهد همين سير و سفر به آسمانها است. خداوند به مؤمنين وعده بهشت و حيات ابدي سعادت و خوشبختي دائم نجات از همه بلاها و مصيبت ها را مي ‏دهد. از آن جمله بهشتي را به آنها وعده مي ‏دهد كه پهنه آن برابر پهنه آسمانها و زمين هاست. يعني حركت در تمامي عوالم و حضور از هر جا به هر جا را به اهل ايمان وعده مي ‏دهد. ميفرمايد: و سارعوا الي مغفره من ربكم و جنه عرضها السموات و الارض، اعدت للمتقين يعني براي رسيدن به بهشتي سرعت كنيد كه وسعت آن برابر وسعت تمامي عالم خلقت است. زيرا عالم خلقت به جزآسمانها و زمين ها چيزي نيست. پس همين وعده هاي الهي دليل امكان سفرهاي آني و بدون زحمت به آسمانها است. آيات ديگري كه خداوند به انسانها وعده تسلط بر آسمانها مي‏ دهد و ميفرمايد هر چه هست در آسمانها و زمين براي شما مردم خلق شده است. از همه بالاتر پيدايش همين آرزو در انسانهاي مترقي و متكامل است. خداوند وعده مي‏ دهد كه انسانها آن چه آرزو مي‏ كنند بايستي به آرزوي خود برسند. اساسا بخشش هاي الهي مطابق با علم و معرفت انسان است، كه ميگويند: المعروف بقدر المعرفه. يعني تو آن قدر كه ميداني و يا دانسته ‏اي در اختيارت مي گذارند. اگر بخشش هاي الهي برابر با علم استعداد انسان نباشد انسان همه جا در دنيا و آخرت خود را نيازمند و فقير مي داند و حالت غنا و بي نيازي در انسان پيدا نمي ‏شود. و باز اين حالت نارضايتي و ناراضي بودن همه جا و هميشه در انسان ادامه پيدا مي ‏كند. فقير به كسي ميگوئيم كه نمي تواند به آن چه آرزو و اميد دارد برسد. اميد و آرزويش از ارقامي كه در اختيار او گذاشته‏ اند وسيعتر و زيادتر است. مثلا كودكان به مختصري بازي و اسباب بازي قانعند كه بيشتر از آن نمي دانند. وليكن جوانان و دانشمندان بايستي برابر دانش و استعداد خود وسيله در اختيار داشته باشند در غير اين صورت احساس فقر و نيازمندي انسان را ناراحت مي‏ كند. معناي فقر همين است كه برابر دانائي خود توانائي ندارم. توانائي من از دانائي من كمتر است. پس من مي دانم كه در اين آسمانها عوالم آبادي هست دوست دارم كه به آنجا بروم و آن عوالم را از نزديك ببينم. دوست دارم ماه و خورشيد را از نزديك ببينم. در تمام عوالم وجود گردش كنم و از كم و كيف عالم با خبر شوم. چرا در كره زمين حبس شده ام. يا اگر بخواهم خارج شوم آن قدر گرفتار رنج و زحمت از حاكميت طبيعت مي ‏شوم كه بهره برداري من از مسافرت به آسمانها با رنج و زحمت من و يا خرج و مخارج من برابري نمي‏ كند. پس همه جا احساس محروميت مي‏ كنم. از اين كه محكوم به عوامل طبيعت و بعد ستارگان هستم و براي رسيدن به اين آرزو، رنج و زحمت فراوان احساس مي‏ كنم. بهتر بود كه خداي من يك چنين آرزوهائي در من ايجاد نكند و يا اكنون كه چنيني آرزوهائي در من پيدا شده است دوست دارم در عالم خلقت آزاد مطلق باشم. به هر جا كه مي خواهم بروم و از هر چيزي در هر جا كه هست استفاده كنم و اكنون كه نمي توانم از ناتواني خود بر اساس دانائي رنج مي برم. معناي المعروف بقدر المعرفه اين است كه خداوند به انسان وعده مي‏ دهد كه برابر دانائي، توانائي بدهد، تا به آن چه آرزو دارد بدون زحمت به آرزوي خود برسد. وعده‏ هاي خداوند متعال و مژده ‏هائي كه به بندگان خود مي ‏دهد همه جا بر پايه همين معنا است كه انسان را به آن چه اميد و آرزو دارد برساند. مبادا در يك زماني انسان احساس فقر و نيازمندي كند و در خود احساس محروميت نمايد. زندگي دنيا از اين جهت يك زندگي پست و بي ارزش شناخته شده است كه همه جا ارقام توانائي انسانها برابري با يك ميليونيم ارقام دانائي نمي‏كند. قدرت و استعداد او برابر ميليونها تومان ثروت و به همين مقدار حاكميت و قدرت است وليكن آن چه در اختيار دارد يك صدم و يا يك هزارم بيشتر نيست. لذا حقيقتا دانشمندان مؤمن احساس مي ‏كنند كه در اين زندگي دنيائي يك زنداني هستند، و آن چه خدا از مال و ثروت و نعمت در اختيا آنها قرار داده برابر با خوراك و پوشاكي است كه در اختيار زنداني گذاشته است و يا برابر با خرج سفري است كه به مسافر داده ‏اند. پس خداوند چگونه مي تواند انسانها را به اين آرزوهاي دور و درازي كه خودش در انسان به وجود آورده است برساند. تمامي اين وعده ‏ها كه بر اساس نياز انسان و آرزوي او به وجود آمده است. برهان اين حقيقت است كه خداوند روزي انسانها را بدون رنج و زحمت به آن چه اميد و آرزو دارند برساند، تا توانائي انسان  با دانائي او برابري كند و در خود احساس فقر و نياز ننمايد. از جمله چيزهائي كه انسانها دانسته اند و اميد و آرزو در آنها پيدا شده است كه به آن چه دانسته‏اند برسند همين سير و سفر به آسمانها است بدون رنج و زحمت و آزادي مطلق از حاكميت طبيعت در عالم خلقت است. خداوند متعال هم بر طبق همين اميد و آرزوها و استعدادها در قرآن به انسانها وعده مي‏دهد تا روزي بال و پري به آنها بدهد كه آزادي مطلق پيدا كنند، به آن چه دوست دارند و به هر جا كه مي خواهند بروند و از آن چه در عالم هست استفاده كنند. پس بر پايه آيات و روايات و احاديث وارده از ائمه اطهار عليهم السلام سير و سفر به آسمانها و حركت به سوي عوالم آسماني و ديدن و رسيدن به آن چه در عالم خلقت آفريده شده يكي از وعده‏ هائي است كه خداوند در قرآن به بندگان خود مي‏ دهد. (تفسیر سوره اسری جلد دوم)