لزوم سیر معراجی پیغمبر اکرم ص

خداوند تبارك و تعالي به انسان‏ هاي مؤمن و متقي وعده مي‏ دهد كه آنها را بر زمين و آسمان و كوه و دريا و صحرا و بر تمامي عوالم مسلط كند و آن چه هست در زمين‏ و آسمان در اختيار آنها قرار دهد. مبادا يك چنين احساسي در آنها پيدا شود كه عالم ديگري در جاي ديگري هست كه آنها نديده‏اند و نمي‏دانند يا انسان‏هاي ديگري در بعضي عالم‏ها هستند كه آشنايي به آن انسان‏ها ندارند يا احساس كنند كه نعمت ‏هاي ديگري به كيفيت بهتري در بعضي عوالم هست كه آنها خبر ندارند و نتوانسته ‏اند استفاده كنند. انسان‏ها در خلقت و فطرت خود چنانند كه آنچه مي ‏دانند بايد ببينند و به تصرف خود درآورند. توانايي آنها برابر دانايي آنها باشد. وضع زندگي دنيا طوري است كه توانايي يا تصرفات هر انساني يك هزارم دانايي آنها نيست. انسان‏ها مي ‏دانند چه رقم‏هاي بزرگي از ثروت و نعمت در كرة زمين ذخيره شده كه نتوانسته ‏اند  آنها را تصرف كنند و به اختيار خود درآورند يا وقتي كه به آسمان‏ها نگاه مي‏ كنند مي‏ دانند كه در آسمان‏ها عوالمي‏ هست و در هر عالمي ذخايري هست كه آنها از آن عوالم و ذخاير نمي ‏توانند استفاده كنند. امكاناتي در اختيار آنها نيست كه بتوانند به آسمان‏ها سفر كنند و از ماهيت و حقيقت اين نقطه ‏هاي درخشنده به نام ستاره باخبر شوند. پس تمام توانايي انسان‏ها در زندگي دنيا و آنچه در تصرف دارند از نعمت‏ها و لذت‏ها، صفري است در برابر بينهايت يا قطره ‏اي در برابر دريا. خداوند متعال اقيانوسي از ذخاير نعمت و ثروت به انسان‏ها نشان مي ‏دهد و از اين اقيانوس قطره ‏اي در اختيار آنها مي‏گذارد. اين ثروت يا قدرت كم در برابر ثروت و قدرت نامتناهي ماية ناراحتي و دلتنگي انسان‏ها مي ‏شود. از اين كه مي‏بينند يك ميليونيم از آنچه لازم دارند در اختيارشان نيست، قهرا حرص و طمع انسان‏ها بر انگيخته مي‏ شود و همه جا ناراحتند و داد مي ‏زنند كه چرا نداريم يا چرا كم داريم. اگر انسان‏ها در خلقت و فطرت خود مانند حيوانات بودند به لقمه‏ علفي يا شربت آبي و غار كوهي قانع بودند. وقتي شكمشان از علف پر مي‏شد صددرصد خود را موفق مي ‏دانستند و مي ‏گفتند به يك زندگي ايده‏ آل رسيده ‏ايم و تمامي‏آرزوهاي ما برآورده شده، زيرا فهم آنها برابر همان لقمه و طعمه ‏اي بود كه شكم آنها را پر مي ‏كند. وليكن انسانها چنين نيستند. از نظر فهم و استعداد و دانايي بينهايت هستند و از اين بينهايت، لقمه‏ي كوچكي يا طعمه‏ مختصري در اختيار آنها قرار گرفته، لذا دائما ناراحتند. هنوز در تاريخ مشاهده نشده كه يك انسان ثروتمند و قدرتمندي قانع شود و بگويد من در زندگي به ايده‏ آل خود رسيده‏ ام و چنان شده‏ ام كه آرزو داشته ‏ام و اگر هم كسي چنين اظهاراتي كند حتما انساني جاهل و نادان است كه بر خلاف خلقت و فطرت خود قضاوت مي‏كند. خداوند انسان را نامتناهي آفريده و اين استعداد نامتناهي لازم است كه ثروت و نعمت نامتناهي در اختيار داشته باشد، در غير اين صورت ناراحت مي ‏شود. مي‏گويد زمين‏ دارم اما آسمان ندارم. كره ماه را دارم اما كره مريخ را ندارم. به هر جا برود و هر چيزي را به تصرف خود درآورد باز هم احساس كمي و كمبود مي‏ كند. خدايي كه انسان را اينچنين آفريده كه داراي استعدادي است نامتناهي و خواهش هاي نامتناهي دارد لازم است ثروت نامتناهي و قدرت نامتناهي در اختيار انسان بگذارد تا بتواند قبايي و لباسي برابر قد و قامت او دوخته باشد. به همين‏ مناسبت خداوند در كتاب مقدس خود وعده‏ هايي از ارقام نامتناهي به انسان مي ‏دهد. مي‏گويد آنچه در آسمان و زمين‏ است براي تو خلق كردم و آنچه در عوالم ديگر هست مسخر تو نمودم. تمامي ‏اين آيات به انسان يك قدرت و ثروت نامتناهي وعده مي ‏دهد. فضاي زندگي آنها بينهايت، عوالمي‏كه در آن سير و سفر مي ‏كنند بينهايت، ارقام نعمت‏هاي ظاهري و باطني كه براي آنها آفريده بينهايت. هريك از ارقام نعمت‏ها را از نظر كيفيت و كميت‏ نامتناهي به انسان وعده مي‏دهد. انسان‏ها در برابر وعده هاي خدا مشاهده مي ‏كنند كه آنچه دارند در برابر آنچه بايد داشته باشند، عدد يك در برابر بينهايت است. آن هم اگر بتوانيم اين ثروت و نعمت دنيا را يك واحد از نعمت‏هاي خدا بشناسيم. خدايي كه مي‏گويد اگر اين زندگي دنيا برابر بال پشه‏ اي پيش من ارزش داشت شربت آبي از آن را به كفار نمي ‏دادم يا اين كه در بعضي آيات مي‏فرمايد: و ما الحيوه الدنيا الا متاع*يعني اين زندگي دنيا بهره‏ ناچيزي است كه به شما داده ام، جايز نيست به اين رقم كوچك قانع شويد. به همين‏ مناسبت اولياء خدا خود را در اين زندگي دنيا يك زنداني مي ‏شناسند. مي‏گويند خداوند براي ما زنداني ساخته و روي مصلحتي ما را در اين زندان حبس كرده است. حديث مشهور از حضرت رسول اكرم ص مي‏فرمايد: الدنيا سجن المؤمن. يعني اين زندگي دنيا براي مؤمن زنداني بيشتر نيست. خوب يك انسان زنداني به چه دليل زنداني شده، به اين دليل كه برابر استعداد و توانايي خود آزادي ندارد و امكانات در اختيار او نيست. در يك چهار ديواري او را حبس كرده ‏اند. گاهي انسان وارد زنداني مي‏ شود مي ‏بيند بعضي آدم‏ ها زنداني هستند و در كنار آنها حيوانات و پرندگاني هم ديده مي ‏شوند كه در زندانند. كسي نمي ‏گويد كه چرا اين حيوان بي‏گناه را به زندان آورده ‏اند زيرا زندان براي يك حيوان مثل سگ و گربه زندان نيست. آنها برابر استعداد خود آزاد و زندگي خوبي دارند وليكن انسان‏هايي كه در آنجا هستند محبوسند، زيرا آنها برابر استعداد خود بايد لااقل در مملكت يا در كرة زمين آزاد باشند وليكن دولت، آنها را در يك چهار ديواري محبوس كرده است. روي چه حسابي است كه اين زندگي دنيا براي مؤمن زندان است با اينكه در تمام كرة زمين آزادند ولي براي كافر بهشت است؟ زيرا كافر از عالم حيوانيت خود بالاتر نرفته و به جز دنياي خورد و خوراك چيزي نفهميد‏ه وليكن مؤمن به شعاع روح و ايمان مجهز شده و به عوالم نامتناهي متصل گرديده است. پس كفار در كرة زمين مانند گربه‏ هايي هستند كه در زندان دولتند و مؤمنين مانند انسان‏هايي كه خداوند آنها را در اين زندگي دنيا محبوس نموده است. حضرت رسول اكرم ص در تعريف اهل ايمان مي‏فرمايد: اگر نباشد اين مدت عمري كه خداوند براي هر مؤمني مقدر و مقرر كرده، هرگز روحشان در بدنشان استقرار پيدا نمي‏كند به خاطر شوق و اشتياقي كه به زندگي آخرت دارند و مي‏ترسند مبادا مرتكب گناهي شوند و مسئوليت پيدا كنند. پس بي‏شك اين زندگي دنيا با تمام ارقام ثروت و نعمتي كه دارد متناسب با خلقت انسان و استعداد انسان نيست. لذا خداوند همه جا به انسان‏ها وعده زندگي آخرت مي‏ دهد، يك زندگي كه داراي مرزي و حدودي از نظر كميت‏ و كيفيت نيست. فوق حدود و ابعاد است. يعني آنچه بخواهند، مي ‏توانند بخواهند و اگر ندانند كه بخواهند به آنها ياد مي ‏دهد كه بخواهند. بر اساس همين وعده‏ها لازم است كه براي انسان‏هاي كامل مانند حضرت خاتم و ائمة اطهار ع اين وعده‏ها تحقق پيدا كند و آنها چنان باشند كه به تمامي وعده ‏هاي خدا رسيده‏ اند و آنچه خداوند در قرآن وعده مي ‏دهد براي آنها محقق شده باشد. خداوند براي نشان دادن نمونه ‏اي از آنچه به انسان‏ها وعده مي ‏دهد معراج پيغمبر اكرم را از نظر تكاملي و سيري به وجود آورده تا انسان‏ها بدانند كه وعده‏ هاي خدا حقيقت دارد و سعي كنند آنچنان باشند كه خدا مي ‏خواهد و به همان چيزها برسند و بروند كه خدا وعده داده است. براي تحقق همين‏ وعده ‏هايي كه خدا در قرآن مي‏ دهد، سير معراجي پيغمبر به وجود آمده و براي ايشان حالت لقاء الهي پيدا شده. يكي از سخنان معراجي خداوند به پيغمبر اكرم اين است كه مي‏فرمايد: انا و انت و خلقت الاشياء لاجلك * يعني من انساني مانند تو را مي ‏خواهم و ديگر هر چه هست براي تو آفريده ‏ام. به طور خلاصه در آخرين جمله مي‏گوييم تمامي عوالم وجود به جاي خانه است و فقط انسان‏ها مالك و صاحب اين خانه هستند. پس بايد آنچه در اين خانه هست و خدا براي آنها خلق كرده، بدانند و بشناسند و تصرف كنند. (تفسیر سوره اسری جلد یک)